cz | Česky

Prohlášení firmy Bechtle o ochraně osobních údajů

Vítáme Vás na naší webové stránce. Těší nás Váš zájem o naši firmu. Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Vaše údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a prováděcími právními předpisy pro jednotlivé země, které se na nás vztahují. Pomocí tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů vás komplexně informujeme o zpracování vašich osobních údajů společností Bechtle a o vašich právech. 

 

Osobní údaje jsou informace, které umožňují identifikovat fyzickou osobu. Ty zahrnují zejména jméno, datum narození, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, ale také vaši IP adresu. Anonymní údaje jsou ty, u kterých nelze provést žádný osobní odkaz na uživatele.

Odpovědná instituce a osoba pro ochranu údajů

Adresa: Bechtle AG, Bechtle Platz 1, 74172 Neckarsulm

Kontaktní informace: kontakt@bechtle.com, + 49 7132 981 - 0

 

Kontakt na osobu zodpovědnou za ochranu osobních údajů: privacy@bechtle.com

Vaše práva jako dotčené osoby

Nejprve bychom Vás rádi informovali o vašich právech jako dotčené osoby. Tato práva jsou standardizována v článcích 15 - 22 GDPR. Ty obsahují:

 

 • Právo na informace (článek 15 GDPR),
 • Právo na smazání (článek 17 GDPR),
 • Právo na opravu (článek 16 GDPR),
 • Právo na přenositelnost dat (článek 20 GDPR),
 • Právo na omezení zpracování údajů (článek 18 GDPR),
 • Právo vznést námitky proti zpracování údajů (článek 21 GDPR),

 

Pro uplatnění těchto práv se prosím obraťte na: datenschutz-ag@bechtle.com. Totéž platí, pokud máte otázky týkající se zpracování dat v naší společnosti. Máte také právo podat opravný prostředek k orgánu dozoru nad ochranou osobních údajů.

Právo odvolat se

V souvislosti s právem na odvolání si prosím všimněte následující:

 

 

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímé reklamy, máte právo kdykoli vyjádřit nesouhlas s tímto zpracováním údajů bez uvedení důvodů. To platí i pro profilování, pokud je spojeno s přímou reklamou.

 

Pokud nesouhlasíte se zpracováním pro účely přímé reklamy, nebudeme již zpracovávat vaše osobní údaje pro tyto účely. Vyjádření nesouhlasu je bezplatné a může být sepsáno volně, pokud možno na: kontakt@bechtle.com.

 

V případě, že zpracováváme vaše údaje k ochraně oprávněných zájmů, můžete s takovým zpracováním kdykoli nesouhlasit z důvodů, které vyvstávají z vaší konkrétní situace; to platí i pro profilování na základě těchto ustanovení.

 

Potom nebudeme dále zpracovávat vaše osobní údaje, pokud nebudeme schopni prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud je účelem zpracování výkon nebo obhajoba právních nároků.

 

Účel a právní základ zpracování dat

Zpracování vašich osobních údajů je v souladu s ustanoveními GDPR a ostatními platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Právní základy pro zpracování údajů vyplývají zejména z článku 6 GDPR.

 

Vaše údaje používáme k zahájení spolupráce, plnění smluvních a právních závazků, k realizaci smluvního vztahu, k nabízení výrobků a služeb ak posílení vztahů se zákazníky, které mohou zahrnovat marketing, průzkumy spokojenosti zákazníků a přímou reklamu.

 

Váš souhlas zahrnuje také právo na ochranu osobních údajů. Tímto vás informujeme o účelu zpracování osobních údajů a vašem právu na zrušení souhlasu. Pokud se souhlas týká také zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, budeme vás o tom v textu souhlasu výslovně informovat, čl. 88 odst. 1 GDPR.

 

Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů i.S.v. Ustanovení čl. 9 odst. 1 GDPR se použije pouze v případech, kdy to vyžaduje zákon, a neexistuje důvod se domnívat, že váš oprávněný zájem na vyloučení zpracování převažuje, čl. 88 odst. 1 GDPR.

Poskytování údajů třetím osobám

Vaše údaje předáme třetím stranám pouze v rámci zákonných ustanovení nebo s příslušným souhlasem. Jinak k poskytnutí údajů třetím třetím stranám nedojde, pokud k tomu nebudeme nuceni v důsledku právních předpisů (zpřístupnění externím orgánům, jako jsou orgány dozoru nebo policejní orgány).

Příjemci údajů / kategorie příjemců

V rámci naší společnosti zaručujeme, že údaje obdrží pouze ty osoby, které je potřebují k plnění svých smluvních a právních závazků.

Přes náš webový shop vznikají kupní smlouvy s „Bechtle direct s.r.o.“, která je dceřinou společností Bechtle, kompetentní pro tento druh distribuce.

 

V průběhu nákupů a dotazování může dojít k tomu, že se zapojí ještě další podniky Bechtle. Příkladem může být požadavek na podporu na místě, která by měla být účelně provedena nejbližší pobočkou Bechtle.

 

V některých případech pomáhají poskytovatelé služeb našim oddělením plnit své úkoly, např. při zasílání zpravodajů. Se všemi poskytovateli služeb byla uzavřena potřebná smlouva o ochraně dat.

Přenos dat do třetích zemí / úmysl přenosu dat do třetích zemí

Přenos dat do třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii nebo Evropského hospodářského prostoru) probíhá pouze v zákonem požadovaném rozsahu nebo k tomu máme váš souhlas, nebo pokud je to nezbytné pro plnění závazku.

 

To je v současné době v případě, pokud pro dotazy využíváte funkci našeho chatu, protože poskytovatel těchto služeb, který je ze země mimo Evropský hospodářský prostor, získá přístup k vašim osobním údajům. Dodržování úrovně ochrany údajů je zajištěno mimo jiné certifikací nebo účastí na tzv. „Privacy Shield“:

 

Společnost Cisco se podílí na rámcích a zásadách ochrany soukromí EU-USA a potvrzuje jejich shodu certifikátem. Další informace na téma Privacy Shield najdete na: https://www.privacyshield.gov/Program-Overview.

Doba ukládání dat

Vaše údaje uchováváme tak dlouho, dokud jsou potřebné pro daný účel zpracování. Vezměte prosím na vědomí, že četné doby uchovávání vyžadují, aby byla data uložena i nadále. Jedná se zejména o povinnosti týkající se uchovávání údajů, vyplývající z obchodních nebo daňových zákonů (např. obchodní zákoník, daňový zákoník atd.). Pokud neexistují další povinnosti uchovávání, data budou po dosažení účelu rutinně smazána.

 

Navíc můžeme údaje uchovávat i tehdy, pokud jste nám k tomu dali svolení nebo pokud dojde k právním sporům a my je použijeme jako důkazy v zákonné promlčecí lhůtě, která může trvat až třicet let; běžná promlčecí lhůta je tři roky.

Bezpečný přenos vašich údajů

Abychom co nejlépe ochránili u nás uložená data před náhodnými nebo úmyslnými manipulacemi, ztrátou, zničením nebo před přístupem nepovolaných osob, učinili jsme příslušná technická a organizační bezpečnostní opatření. Bezpečnostní úroveň je průběžně prověřována ve spolupráci s bezpečnostními experty a přizpůsobována novým bezpečnostním standardům.

 

Transfer dat z našich webových stránek a na naše webové stránky probíhá šifrovaně. Jako přenosový protokol používáme pro naše webové stránky HTTPS, vždy s použitím aktuálního šifrovacího protokolu.

 

Kromě toho nabízíme našim uživatelům šifrování obsahu jako součást kontaktních formulářů a při žádostech o pracovní pozici. Dešifrovat tyto údaje můžeme pouze my. Je také možné použít alternativní komunikační kanály (např. poštovní služby).

Povinnost poskytovat údaje

Pro vznik, provedení a ukončení závazku a plnění příslušných smluvních a právních povinností jsou nezbytné různé osobní údaje. Totéž platí pro používání našich webových stránek a různých funkcí, které poskytují.

 

Podrobnosti jsme pro vás shrnuli ve výše uvedeném bodu. V určitých případech musí být údaje rovněž shromažďovány nebo zpřístupněny z důvodu právních předpisů. Vezměte prosím na vědomí, že není možné zpracovat žádost nebo provést základní závazek bez poskytnutí těchto informací.

Kategorien, zdroje a původ údajů

Které údaje zpracováváme určuje příslušný kontext: Záleží na tom, zda např. objednáváte online nebo zadáváte požadavek do kontaktního formuláře, jestli nám posíláte žádost o pracovní pozici nebo podáváte reklamaci.

 

Vezměte prosím na vědomí, že můžeme také poskytnout informace při zvláštních situacích zpracování příslušnému místu, např. při posílání podkladů k žádosti o pracovní pozici nebo při vyžádání kontaktu.

 

Při návštěvě našeho webu shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

 

Při návštěvě této webové stránky přenáší prohlížeč následující typy údajů, které se u nás ukládají:

 

 • typ prohlížeče,
 • IP adresa přistupujícího počítače,
 • požadavky na server (např. vyvolání stránky) včetně časového údaje a
 • odkazující URL (tzn. adresa předchozí webové stránky, pokud jste se z ní dostali na naši webovou stránku kliknutím na odkaz).

 

Tyto tři typy údajů jsou technicky potřebné k tomu, aby bylo možné vyvolanou stránku správně zobrazit. Kromě toho mohou být použity podle potřeby k udržení bezpečného provozu této webové stránky (například k zabránění pokusům o hacking). Odkazující URL se v anonymizované formě používá pro statistické účely. Z důvodů technické bezpečnosti a zejména za účelem odvrácení pokusů o útok na náš webový server se tento typ údajů zpracovává podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR a po určitou dobu také ukládá.

 

Při žádosti o kontakt shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

 

 • Pomocí naší webové stránky nám můžete klást různé dotazy, např. pokud si chcete objednat nový katalog nebo se něco dozvědět o určitých produktech. K tomuto účelu máte k dispozici chat, žádost o zpětné zavolání a e-mailovou zprávu.
 • Kontaktní formulář slouží k zadání údajů, které jsou nutné pro komunikaci (např. jméno, telefonní číslo nebo e-mailová adresa) a k napsání zprávy. Tyto údaje se používají pro správu vztahů se zákazníky (průběh kontaktu) a pro zodpovězení/splnění vašeho požadavku.

 

Při objednávání zpracováváme následující údaje:

 

V e-shopu, který je součástí těchto webových stránek, si můžete jako firma (firemní zákazník) objednávat produkty z oblasti výpočetní techniky.

Pro zpracování zakázky jsou potřeba kontaktní údaje, fakturační/dodací adresa a platební údaje (bankovní spojení apod.).

 

Při objednávání může být případně provedena kontrola solventnosti. Podrobnosti o těchto krocích se zobrazují v průběhu objednávání. Kontrolu solventnosti provádíme pouze tehdy, pokud k tomu dáte souhlas.

 

Při online žádosti o pracovní pozici shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

 

 • hlavní údaje (např. jméno, přídavky ke jménu, datum narození, příp. titul),
 • kontaktní údaje (poštovní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa),
 • údaje o kvalifikaci a školení (např. životopis, vysvědčení),
 • V závislosti na druhu pracovní pozice příp. také údaje o jazykových a IT dovednostech, pracovním povolení a řidičském průkazu nebo o povolení k pobytu.

 

Kromě toho shromažďujeme a zpracováváme další (dobrovolné) údaje, jako např. nejbližší možný datum nástupu, regionální mobilita, požadovaný počet hodin a trvání pracovního poměru, předchozí zaměstnání v Bechtle, podrobnosti o vaší společenské angažovanosti nebo informace o tom, jak jste se o této pozici dozvěděli. Na dobrovolném základě je také možnost nahrát na náš portál relevantní údaje o příslušném vlastním profilu na sociálních sítích.

 

Abychom co nejlépe ochránili bezpečnost a důvěrnost vašich dat, implementujeme vhodná bezpečnostní opatření. Vaše uchazečské podklady budou zašifrovány a předány prostřednictvím našeho systému pro uchazeče. Opatření pro zálohování dat přitom vždy odpovídají současnému stavu techniky.

 

Data uchováváme v procesu podávání žádostí v souladu s příslušnými právními předpisy a nejpozději po šesti měsících je mažeme. Údaje budou uchovávány i po této době pouze v případech, kdy je to naše povinnost nebo k tomu máme oprávnění, např. pokud jste nám udělili povolení k ukládání vašich dat na určitou delší dobu nebo k uplatnění práv.

 

Předpisy, které nám ukládají vedení záznamů, se nacházejí například v obchodním nebo v daňovém zákoníku. Dále je třeba dodržovat promlčecí lhůty. Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů při podávání žádosti o pracovní pozici.

 

U zpravodajů shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

 

 • oslovení
 • příjmení, jméno,
 • e-mailová adresa.

Pro statistické účely provádíme také anonymní sledování odkazů

Automatizovaná individuální rozhodnutí

Vezměte prosím na vědomí, že k rozhodnutí obecně nepoužíváme čistě automatizované procesy zpracování.

Kontaktní formulář / kontakt e-mailem, pomocí chatu nebo telefonem

Na našich webových stránkách je k dispozici kontaktní formulář, který lze použít pro elektronický kontakt. Pokud nám napíšete prostřednictvím kontaktního formuláře, zpracujeme vaše údaje uvedené v kontaktním formuláři, abychom vás kontaktovali a odpověděli na vaše otázky a požadavky.

 

Přitom dodržujeme zásadu minimalizace dat a vyhýbání se zbytečným údajům tak, že musíte zadat pouze ty údaje, které nutně potřebujeme, abychom vás kontaktovali. To je vaše e-mailová adresa a samotné pole zpráv.

 

Navíc se z důvodů technického zabezpečení a odvrácení pokusů o útok zpracovává vaše IP adresa. Všechna ostatní data jsou dobrovolná pole a mohou být vyplněna volitelně (např. pro individuálnější odpovědi na vaše dotazy).

 

Pokud nás kontaktujete e-mailem, zpracujeme osobní informace poskytnuté v e-mailu pouze za účelem zpracování vaší žádosti.

 

Máte také možnost kontaktovat nás prostřednictvím chatu nebo nechat žádost o zpětné volání. Historie chatu je uložena po dobu 30 dní na interních serverech pro zpětné dohledání a poté smazána.

Zpravodaj (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR)

Na našich webových stránkách si můžete objednat zpravodaj zdarma. E-mailová adresa a vaše jméno uvedené v přihlášce k odběru zpravodaje budou použity k odeslání personalizovaného zpravodaje.

 

Přitom dodržujeme zásadu minimalizace dat a vyhýbání se zbytečným údajům tak, že jako povinné pole je označena pouze e-mailová adresa a vaše jméno. Z technických důvodů a z důvodů právní bezpečnosti bude při objednávání zpravodaje zpracována také vaše IP adresa.

 

Můžete samozřejmě kdykoliv ukončit odběr pomocí možnosti odhlášení uvedené ve zpravodaji a zrušit tím svůj souhlas. Také je možné kdykoliv se odhlásit z odběru našeho zpravodaje přes naši webovou stránku.

Internetový obchod (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)

Vaše údaje poskytnuté v rámci objednávkového formuláře zpracováváme pouze za účelem realizace, příp. plnění smluvního vztahu, pokud nebudete souhlasit s dalším používáním.

 

Zásada minimalizace dat a vyhýbání se zbytečným údajům je respektována tím, že nám poskytnete pouze informace, které nutně potřebujeme k provedení smlouvy nebo ke splnění našich smluvních povinností (tj. vaše jméno, adresa, e-mailová adresa a příslušné platební údaje pro zvolenou platební metodu) nebo k jejichž získávání máme právní povinnost.

 

Z technických důvodů a z důvodů právní bezpečnosti se zpracovává také vaše IP adresa. Bez těchto údajů budeme bohužel muset odmítnout uzavření smlouvy, protože ji pak nemůžeme realizovat nebo musíme příp. již stávající smlouvu ukončit. Samozřejmě můžete o sobě poskytnout i další údaje, pokud si to přejete.

Kategorie / původ dat

V rámci smluvního vztahu mimo internetový obchod a pro zahájení jednání o smlouvě zpracováváme následující osobní údaje:

 

 • kontaktní údaje (např. jméno a příjmení aktuální a příp. dosavadní kontaktní osoby a její tituly, název firmy a adresa zákazníka (zaměstnavatele), mobilní telefonní číslo a číslo pevné linky s předvolbou, e-mailová adresa, faxové číslo)
 • údaje o pracovní pozici (např. funkce v podniku, oddělení)
 • příp. bankovní spojení (v rámci zmocnění k inkasu SEPA také jméno a příjmení majitele konta)
 • příp. preferovaný způsob platby, informace o bonitě a úvěrovém chování
 • příp. datum narození, služební stáří apod. (za účelem péče o zákazníka, pokud nám dáte tyto informace dobrovolně k dispozici)

 

Vaše osobní údaje získáváme v zásadě od vás v rámci zahájení jednání o smlouvě nebo v průběhu smluvního vztahu.

Výjimečně v určitých situacích získáme vaše údaje i z jiných míst. Patří sem dotazy týkající se relevantních informací od informačních agentur (Creditsafe, Bisnode), obzvláště o bonitě a úvěrovém chování.

Údaje o zákazníkovi a dodavateli (čl. 6 odst. 1 písm. b EU GDPR)

Také při zpracování vašich osobních údajů mimo webovou stránku jsou neustále dodržována ustanovení směrnice EU‑GDPR a další příslušná právní ustanovení.

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem provádění opatření před uzavřením smlouvy (např. pro vytváření nabídek produktů a služeb) a z důvodu plnění smluvních povinností (např. pro provedení nabízené služby pro zpracování objednávky/nabídky/platby), (čl. 6 odst. 1 písm. b EU GDPR)  příp. pokud existuje právní povinnost k jejich zpracování (např. z důvodu daňových předpisů) (čl. 6 odst. 1 písm. c EU GDPR). Za tímto účelem byly osobní údaje původně získány.

 

Nařízení o ochraně údajů může samozřejmě také obsahovat váš souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a EU GDPR). Před jeho udělením vám vysvětlíme důvod zpracování osobních údajů a upozorníme vás na vaše právo tento souhlas odvolat dle čl. 7 odst. 3 EU GDPR.

 

Za účelem odhalování trestných činů jsou osobní údaje zpracovávány pouze za podmínek článku 10 EU GDPR.

Příjemci údajů / kategorie příjemců

V rámci nezbytných obchodních procesů jsou naše specializovaná oddělení podporována pro splnění svých úkolů externími poskytovateli služeb. Za účelem ochrany zpracovávaných údajů byly se všemi poskytovateli služeb uzavřeny příslušné smlouvy o ochraně dat.

Jsou to zejména společnosti provádějící různé služby, jako je doručování balíků, transport zboží a zásilkové služby, stejně jako finanční a poradenské firmy, které nám pomáhají při ověřování relevantních údajů. Kromě toho využíváme v jednotlivých oblastech služeb specializovaných IT expertů konkrétních výrobců a partnerských firem, kteří mají potřebné informace o příslušném produktu.

Za účelem zpracování projektů (registrace, přihlášení projektu, sestavení nabídky, zpracování objednávky) poskytujeme vaše údaje v některých případech příslušným výrobcům nabízených, příp. objednaných produktů. Ti mohou mít sídlo i mimo EU.

 

Za účelem prověření platebního chování a bonity úvěru předáváme údaje o průběhu plateb kreditním, obchodním a hospodářským informačním agenturám.

Registrace / zákaznický účet (čl. 6 odst. 1 písm. a, b GDPR)

Na našich webových stránkách nabízíme uživatelům možnost se zaregistrovat pomocí zadání osobních údajů. Výhodou je, že si můžete zobrazit zejména historii objednávek a uložit zadané údaje pro formulář objednávky. Při další objednávce již nemusíte údaje znovu zadávat.

 

Registrace je proto nutná buď k plnění smlouvy s vámi (prostřednictvím našeho internetového obchodu) nebo k provedení předsmluvních opatření.

 

Přitom dodržujeme zásadu minimalizace dat a vyhýbání se zbytečným údajům, protože jako povinná jsou při registraci označena hvězdičkou (*) pouze pole jejichž údaje jsou pro registraci nutné. Je to např. e-mailová adresa a heslo včetně opakování hesla.

 

Pro objednávku v našem online shopu potřebujeme pro expedici navíc údaje o fakturační adrese (oslovení, jméno, příjmení, adresa). Pokud se dodací adresa liší od fakturační adresy, musí být výše uvedené údaje uvedeny i o dodací adrese.

 

Registrací na našich webových stránkách se ukládá také IP adresa uživatele, datum a čas registrace (technické údaje v pozadí). Kliknutím na tlačítko „Zaregistrovat se nyní“ udělujete souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

 

Upozornění: Vaše heslo bude u nás uloženo šifrované. Zaměstnanci naší společnosti nemohou toto heslo přečíst. Nemohou vám proto poskytnout žádné informace, pokud jste zapomněli své heslo.

 

V takovém případě použijte funkci „Zapomenuté heslo“, která vám pošle automaticky generované nové heslo e-mailem. Žádný zaměstnanec není oprávněn požadovat heslo telefonicky nebo písemně. Pokud obdržíte takové požadavky, nikdy nezmiňujte své heslo.

 

Po dokončení procesu registrace budou vaše údaje uloženy u nás pro použití chráněné oblasti zákazníků. Jakmile se přihlásíte na naši webovou stránku pomocí své e-mailové adresy jako uživatelského jména a pomocí svého hesla, budou vám tyto údaje k dispozici pro vámi provedené akce na našich webových stránkách (např. pro objednávky v našem online shopu). Provedené objednávky lze zpětně sledovat v historii objednávek. Můžete zde zadat změnu fakturační a dodací adresy.

 

Registrované osoby mohou v historii objednávek provádět změny nebo opravy fakturační nebo dodací adresy. Změny/opravy provádí také náš zákaznický servis, pokud ho budete kontaktovat. Samozřejmě můžete také zrušit nebo smazat registraci nebo zákaznický účet.

Platební systémy (čl. 6 odst. 1 písm. a, b GDPR), kontrola solventnosti (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR)

V našem online shopu můžete platit na fakturu, kreditní kartou a pomocí PayPal. Za tímto účelem jsou shromažďovány příslušné údaje, aby bylo možno provést objednávku a platbu. Z technických důvodů a z důvodů právní bezpečnosti se zpracovává také vaše IP adresa.

 

Zásada minimalizace dat a vyhýbání se zbytečným údajům je respektována tím, že nám poskytnete pouze informace, které nutně potřebujeme k provedení platby a tím ke splnění smlouvy nebo k jejichž získávání máme právní povinnost.

 

Bez těchto údajů budeme bohužel muset odmítnout uzavření smlouvy, protože ji pak nemůžeme realizovat. 

 

Platební systém, který používáme, používá šifrování SSL k bezpečnému přenosu vašich dat.

 

Upozornění k platbě na fakturu: Pokud jste v našem online shopu zvolili způsob platby na fakturu, provedeme kontrolu solventnosti. Za tímto účelem jsou kreditní údaje předány společnosti Creditsafe pro určení solventnosti, příp. rizika selhání.

 

Upozornění k platbě kreditní kartou: Jak je obvyklé při platbách kreditními kartami, náš poskytovatel služeb Wirecard kontroluje podrobnosti o kreditní kartě a provádí kontrolu solventnosti. Podrobnosti o ochraně dat u Wirecard najdete na: https://www.wirecardbank.com/GDPR.

 

Upozornění k PayPal: PayPal je podnik společnosti PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg. Pokud jste zvolili při objednávání v našem online shopu způsob platby „PayPal“, budou vaše údaje automaticky předány do systému PayPal.

 

Volbou této možnosti platby souhlasíte s přenosem osobních údajů, které jsou potřebné pro zpracování platby. Osobní údaje předávané službě PayPal jsou obvykle jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu nebo jiné údaje potřebné pro zpracování platby.

 

Pro realizaci kupní smlouvy jsou nutné i takové osobní údaje, které jsou v souvislosti s příslušnou objednávkou. Podrobnosti o ochraně dat na PayPal najdete na:  https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev (pro právní situaci od 25.5.2018).

 

Upozornění k platbě inkasem: Jak je obvyklé při inkasu, údaje o vašem účtu budou zjištěny, aby se od účtu odepsala příslušná částka.

Reklamní účely pro stávající zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR)

Bechtle má zájem o udržování zákaznických vztahů s vámi a chce vám poskytovat informace a nabídky svých produktů/služeb. Zpracováváme vaše údaje, abychom vám zasílali relevantní informace a nabídky e-mailem a prováděli průzkumy spokojenosti zákazníků. 

 

Pokud si to nepřejete, můžete kdykoli vznést námitky proti použití vašich osobních údajů pro účely přímé reklamy; to platí i pro profilování, pokud je spojeno s přímou reklamou. Pokud vyjádříte svůj nesouhlas, nebudou vaše údaje pro tyto účely již nadále zpracovávány.

 

Nesouhlas můžete vyjádřit bez udání důvodů bezplatně a volným způsobem pokud možno na tel.: + 49 7132 981 – 0, e-mailem na:  kontakt@bechtle.com nebo poštou na adresu: Bechtle Platz 1, 74172 Neckarsulm

Portál pro uchazeče o pracovní pozici (čl. 6 odst. 1 písm. a, b GDPR)

Oceňujeme váš zájem o práci v Bechtle. Jsme si vědomi důležitosti vašich údajů a zpracováváme osobní údaje, které jste poskytli ve formuláři žádosti o pracovní pozici, pouze za účelem efektivního a korektního průběhu výběrového řízení a pro kontaktování během něho. Nedochází k žádnému poskytování údajů třetím stranám.

 

Ve formuláři uchazeče o pracovní pozici budete požádáni o poskytnutí osobních údajů. Přitom dbáme na zásadu minimalizace dat a vyhýbání se zbytečným údajům tím, že nám musíte poskytnout pouze ty údaje, které potřebujeme k úplnému ověření vašich podkladů, např. váš životopis, nebo k jejichž získávání máme právní povinnost. Tyto povinné údaje jsou označeny hvězdičkou (*). Z technických důvodů a z důvodů právní bezpečnosti se zpracovává také vaše IP adresa.

 

Bohužel nemůžeme bez těchto údajů provést kontrolu dokumentů k žádosti o pracovní pozici, proto v takovém případě náš systém pro uchazeče neumožní nahrát dokumenty uchazeče. Samozřejmě máte možnost ve formuláři žádosti o pracovní pozici poskytnout dobrovolné informace.

 

Abychom co nejlépe ochránili bezpečnost a důvěrnost vašich dat, implementujeme vhodná bezpečnostní opatření. Vaše uchazečské podklady budou zašifrovány a předány prostřednictvím našeho systému pro uchazeče.

 

Data uchováváme k výše uvedeným účelům, dokud proces žádosti o pracovní pozici nebude dokončen a neuplyne příslušná lhůta - nejpozději šest měsíců po obdržení rozhodnutí. Máte však možnost delšího uložení uchazečských dokumentů a porovnání s jinými volnými místy, které odpovídají vašemu profilu.

 

K tomu potřebujeme váš souhlas, který nám můžete před odesláním dokumentů k podání žádosti udělit klepnutím na zaškrtávací políčko. V takovém případě uložíme vaše údaje na 365 dní. Samozřejmě můžete kdykoli svůj souhlas bez uvedení důvodů stáhnout s účinkem do budoucna e-mailem na Bechtle AG - Ochrana osobních údajů - e-mail: datenschutz-ag@bechtle.com Další informace najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů při podávání žádostí o pracovní pozici.

Cookies (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR / čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR při souhlasu)

Naše internetové stránky používají na několika místech tzv. cookies. Slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky příznivá, efektivní a spolehlivá. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači (které Váš prohlížeč uloží lokálně na Váš pevný disk).

 

Tyto soubory cookie nám umožňují analyzovat, jak uživatelé používají naše webové stránky. Tak můžeme tvořit obsah webových stránek podle potřeb návštěvníka. Soubory cookie také nám umožňují měřit efektivitu dané reklamy a umístit ji například podle zájmů uživatele.

 

Většina námi používaných Cookies jsou tzv. „Session-Cookies“. Ty se po vaší návštěvě automaticky smažou. Trvalé soubory Cookie se automaticky z počítače vymažou po uplynutí doby platnosti (zpravidla 6 měsíců) nebo je vymažete sami před uplynutím doby platnosti.

 

Většina webových prohlížečů akceptuje Cookies automaticky. Zpravidla ale můžete také změnit nastavení vašeho prohlížeče, pokud raději nechcete informace posílat. I tak můžete bez omezení využívat nabídky naší internetové stránky (výjimka: konfigurátory).

 

Soubory Cookie jsou ukládány v počítači uživatele a přenášeny na naší stranu. Proto jako uživatel máte plnou kontrolu nad používáním souborů Cookie. Změnou nastavení internetového prohlížeče můžete vypnout nebo omezit přenos souborů Cookies. Dále mohou být již nastavené soubory Cookies kdykoli smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné u všech běžných internetových prohlížečů.

 

Pro objednávání v shopu a pro přihlášení na webové stránce jsou cookies relace nutné. Díky nim může být relace prohlížeče přiřazena skutečně vám. Jak již název „cookie relace“ napovídá, po zavření prohlížeče se tento cookie smaže. Čistě prohlížení jednotlivých stránek je možné i bez cookies (např. deaktivací pomocí příslušného Add-On vašeho prohlížeče).

Uživatelské profily / procedury Webtracking 

Pro účely reklamy, průzkumu trhu a vytváření webové stránky dle potřeby uživatele se na této webové stránce - částečně pomocí poskytovatelů služeb - vytvářejí pseudonymní uživatelské profily. Tyto uživatelské profily se (na prohlížeči) pseudonymizují, takže k poskytovatelům služeb dorazí pouze anonymní údaje (tzn. žádné osobní údaje, jako je např. vaše IP adresa).

 

Osobní údaje, uvedené v bodě 1 a 2 se s uživatelskými profily nespojují. To znamená, že uživatelský profil nemá vaše jméno a obráceně nikdo neví, jak právě váš uživatelský profil vypadá.

 

Webtracking (tzn. sbírání údajů pro tyto uživatelské profily) probíhá pomocí cookies uživatelského profilu a aktivních obsahů (tzv. skriptů). Pomocí těchto cookies vás může prohlížeč při příští relaci znovu rozpoznat, pokud mezitím nebyl cookie odstraněn.


Proti tvorbě uživatelských profilů svého vyhledávacího chování můžete vyjádřit na této webové stránce nesouhlas pomocí následujícího tlačítka:  Nesouhlas

 

Pokud toto tlačítko zmáčknete, nebudou se cookies uživatelského profilu na vašem počítači ukládat a webtrackingové skripty se nebudou provádět. Místo toho se na vašem počítači uloží „No-Tracking-Cookie“.

 

Díky němu bude váš nesouhlas respektován (při stávajících a budoucích relacích prohlížeče) tak dlouho, dokud bude tento cookie existovat. Na této webové stránce se používají následující webtrackery pro tvorbu pseudonymizovaných uživatelských profilů (pokud jste nevyjádřili nesouhlas):

 

 

 

 

Webtrekk

 

Tato služba pro analýzu webu od firmy Webtrekk GmbH slouží k tomu, aby se zjistila efektivnost naší webové stránky a nabídek a aby se tyto případně optimalizovaly. K tomuto účelu se používá několik cookies, např. cookie relace, cookie posledního kliknutí a ever cookie (pro rozpoznání i po několika relacích prohlížeče). Cookie s nejdelší životností - Ever-Cookie - jeho platnost vyprší nejpozději za šest měsíců, tzn., že pak bude vaším prohlížečem smazán.

 

Pro statistické vyhodnocování webových stránek používáme také technologie společnosti Webtrekk GmbH. Webtrekk GmbH je společnost se sídlem v Německu, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlín, která shromažďuje, ukládá a analyzuje údaje o použití. V oblasti kontroly webových stránek v Německu získala certifikaci pro ochranu dat poté, co její zpracování bylo ověřeno na dodržování ochrany a zabezpečení dat. Za pomoci služeb společnosti Webtrekk shromažďujeme statistické údaje o používání našich webových stránek. Tato data se používají k neustálému zlepšování a optimalizaci nabídek, a tím k tomu, že jsou zajímavější.

 

Jako součást používání těchto webových stránek se shromažďují a vyhodnocují informace přenášené vaším prohlížečem. To se provádí pomocí technologie Cookie a takzvaných pixelů, které jsou integrovány na každé webové stránce. Přitom se shromažďují následující údaje: Požadavek (název souboru požadovaného souboru), typ/verze prohlížeče, jazyk prohlížeče, použitý operační systém, interní rozlišení okna prohlížeče, rozlišení obrazovky, aktivace Javascript, zapnutí/vypnutí Java, zapnutí/vypnutí souborů Cookies, barevná hloubka, URL odkazovače, IP adresa (získává se výhradně anonymizovaná a okamžitě po použití se opět smaže), čas přístupu, kliknutí, hodnoty objednávek, nákupní vozíky a anonymizované obsahy formulářů (například zda bylo zadáno telefonní číslo).

 

Webtrekk používá tzv. Session-Cookies, které se při ukončení relace prohlížeče odstraní. Totéž platí pro „Last-Click-Cookies“. Kromě toho jsou nastaveny soubory „Ever-Cookies“, jejichž doba trvání nepřesahuje 6 měsíců a které jsou odstraněny nejpozději po určeném počtu použití. Sloučení dat o použití s dalšími údaji na nosiči pseudonym se provádí. Vymažou se, pokud již není uložení potřeba pro vytvoření analýzy využití nebo pokud to uživatel vyžaduje.

 

Přímý odkaz na konkrétní osobu je v kterémkoli bodě vyloučen. Shromážděné údaje se používají k vytvoření anonymních profilů využití, které tvoří základ pro statistiky webu. Údaje shromážděné pomocí technologií Webtrekk nebudou použity k osobní identifikaci návštěvníků těchto webových stránek bez samostatného souhlasu dotčené osoby a nebudou nikdy spojeny s osobními údaji o nositeli pseudonym. Se shromažďováním a ukládáním dat společností Webtrekk můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas s účinností do budoucna. Za tímto účelem použijte prosím následující Link.

 

 

 

 

Display CookieID Disclosure information

 

 

Potvrzením tohoto odkazu bude na datovém nosiči nastaven tzv. Cookie opt-out. Tento Cookie má pak platnost 5 let. Vezměte prosím na vědomí, že odstraněním všech souborů Cookies v počítači také vymaže tento Cookie opt-out, což znamená, že pokud chcete nadále nesouhlasit s anonymizovaným shromažďováním dat pomocí Webtrekku, musíte znovu nastavit Cookie opt-out. Cookie opt-out se nastavuje pro každý prohlížeč a počítač. Pokud navštívíte naše webové stránky z domova a práce nebo z jiných prohlížečů, musíte aktivovat Cookie opt-out v různých prohlížečích nebo na různých počítačích.

Google AdWords

Používáme také reklamní nástroj Google „Google Adwords“ k propagaci našich webových stránek. V souvislosti s tím používáme na našich webových stránkách analytickou službu „Conversion-Tracking“ společnosti Google Inc., Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, dále jen „Google“. Pokud jste se dostali na naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google, soubor Cookie bude uložen ve vašem počítači.

Cookies jsou malé textové soubory, které váš internetový prohlížeč ukládá ve vašem počítači. Tyto tzv. Conversion- Cookies ztratí platnost po uplynutí 30 dní a neslouží k vaší osobní identifikaci. Pokud navštívíte některé stránky na našeho webu a Cookie ještě nevypršela platnost, můžeme my a Google rozpoznat, že jste jako uživatel klikli na jednu z našich reklam umístěných v Google a byli přesměrováni na naše stránky.

Informace získané použitím souborů Conversion-Cookies využívá společnost Google k vytváření statistik návštěvníků pro naše webové stránky. Tyto statistiky udávají celkový počet uživatelů, kteří klikli na naši reklamu, a které stránky na našem webu byly následně příslušnými uživateli nalezeny. Nicméně my ani ostatní inzerující prostřednictvím Google Adwords nedostáváme žádné informace, které osobně identifikují uživatele.

Instalaci souborů Conversion-Cookies můžete zabránit příslušným nastavením prohlížeče, například nastavením prohlížeče, které obecně zakáže automatické používání souborů Cookies nebo blokuje pouze soubory Cookies z domény „googleadservices.com“. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na následujícím odkazu: https://services.google.com/sitestats/de.html.

 

Social Plugins sociálních sítí

Reklamní a konverzní soubory cookie se používají k tomu, aby reklama, a to i na jiných webových stránkách mimo naši nabídku, byla pro vás relevantnější a byla založena na vašich zájmech. Tím se mimo jiné zabrání tomu, aby se vám zobrazovaly stále stejné reklamy.

 

Pomocí těchto souborů Cookies můžeme také měřit efektivitu našich reklamních kampaní na základě anonymních a pseudonymních uživatelských profilů a pochopit, jak uživatelé reagují na naše reklamní média nebo jaké akce uživatelé po interakci s příslušným reklamním materiálem provedli (tzv. konverze):

 

Používání Facebooku

Naše webové stránky používají pro měření konverzí s vaším souhlasem pixel akcí návštěvníků Facebooku, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Tímto způsobem lze sledovat chování návštěvníků stránek po jejich přesměrování na webové stránky poskytovatele po kliknutí na reklamu na Facebooku.

 

Tak lze vyhodnocovat efektivitu reklam na Facebooku pro statistické účely a výzkum trhu a optimalizovat budoucí reklamní opatření. Shromážděné údaje jsou pro nás jako provozovatele anonymní, nemůžeme vyvodit žádné závěry o totožnosti uživatelů. Data jsou však ukládána a zpracovávána společností Facebook, takže je možné spojení s příslušným uživatelským profilem a společnost Facebook může data používat pro vlastní reklamní účely v souladu se směrnicí o používání dat na Facebooku.

 

Tak může Facebook umožnit zobrazování reklam na Facebooku i mimo Facebook. Toto používání dat nemůžeme jako provozovatel stránek ovlivnit. Dále může být za tímto účelem uložen na váš počítač soubor cookie. V zásadách ochrany osobních údajů Facebooku naleznete další informace o ochraně soukromí: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

Kromě toho můžete deaktivovat remarketingovou funkci „Custom Audiences“ v oblasti Nastavení reklam na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Za tímto účelem musíte být přihlášení na Facebooku. Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete deaktivovat uživatelskou reklamu Facebooku na webové stránce European Interactive Digital Advertising Alliance:

 

Pokud chcete své svolení odvolat, klikněte prosím zde:

 

OPT OUT

 

 

Používání LinkedIn

Tato webová stránka používá trackingovou a konverzní technologii LinkedIn Inc. („LinkedIn“), 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043, USA. Díky výše uvedené technologii od LinkedIn se vám může zobrazovat relevantnější reklama, založená na vašich zájmech.

 

Dále získáváme od společnosti LinkedIn agregované a anonymní přehledy o reklamních aktivitách a informace o vaší interakci s našimi webovými stránkami. LinkedIn je však schopen spojit návštěvu naší stránky s vaším uživatelským účtem LinkedIn.

 

Nemáme žádný vliv na data, která shromažďuje společnost LinkedIn, ani na rozsah informací shromážděných společností LinkedIn. Rovněž neznáme obsahu údajů poskytnutých společnosti LinkedIn. Další informace o ochraně osobních údajů u LinkedIn naleznete zde: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig

 

Můžete odmítnout analýzu vašeho chování společností LinkedIn i zobrazení doporučení, založených na vašich zájmech („opt-out“); za tímto účelem klikněte na pole „Odmítnout na LinkedIn“ (pro členy LinkedIn) nebo „Odmítnout“ (pro ostatní uživatele) na https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 

Odkazy na jiné poskytovatele

Naše webová stránka obsahuje také jasně rozeznatelné odkazy na internetové vstupy jiných firem. Pokud jsou k dispozici odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů, nemáme žádný vliv na jejich obsah. Proto také nemůžeme za tyto obsahy přijmout žádnou zodpovědnost. Za obsahy těchto stránek je vždy zodpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel těchto stránek.

 

Stránky, na které existuje odkaz, byly v době vytvoření odkazu ověřeny na možná znatelná porušení práva. V době vytvoření odkazu nebylo možno rozeznat žádné protiprávní obsahy. Permanentní kontrola obsahu těchto stránek není však bez konkrétních vodítek o porušování práva možná. Pokud se dozvíme o porušování práv, budou takovéto odkazy neprodleně odstraněny.

 

Online nabídky u dětí

Osoby mladší 16 let nám nesmějí předávat žádné osobní údaje bez souhlasu zákonného zástupce ani vydat prohlášení o souhlasu. Doporučujeme rodičům a opatrovníkům, aby se aktivně podíleli na online aktivitách a zájmech svých dětí.

Google Analytics

Za účelem zkvalitňování naší nabídky a vylepšování našich webových stránek ukládáme ze statistických důvodů data o jednotlivých přístupech na naši internetovou prezentaci. Tato webová stránka k tomu používá Google Analytics, službu webové analýzy firmy Google Inc. („Google“). Používání probíhá na základě našeho oprávněného zájmu (tzn. zájmu o analýzu, optimalizaci a hospodárný provoz naší online nabídky) ve smyslu článku 6 odstavce 1 s. 1 písmene f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu používání webové stránky. Informace vytvořené pomocí cookies, které se týkají vašeho používání webové stránky, jako je

 • typ/verze prohlížeče,
 • použitý operační systém,
 • URL předchozí navštívené stránky,
 • IP adresa vašeho počítače,
 • čas přístupu na server,

se přenášejí zpravidla na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. IP adresa, zjištěná z vašeho prohlížeče v rámci Google Analytics, se neukládá spolu s ostatními údaji, získanými společností Google. Kromě toho jsme na této webové stránce rozšířili Google Analytics o kód „anonymizeIP“. To zaručuje maskování vaší IP adresy, takže se všechna data získávají anonymně. Pouze ve výjimečných případech se plná IP adresa přenese na server společnosti Google v USA a tam se zkrátí.

 

Na žádost provozovatele této webové stránky použije Google tuto informaci pro vyhodnocení vašeho používání webové stránky, pro sestavování reportů o webových aktivitách a pro poskytování dalších služeb, spojených s používáním webových stránek a internetu, vzhledem k provozovateli webových stránek. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče, ale upozorňujeme na to, že v tom případě nebudete pravděpodobně moci plně používat všechny funkce této webové stránky.

 

Kromě toho můžete zabránit ukládání a používání dat, vztahujících se k používání webové stránky a vytvořených pomocí cookies (včetně vaší IP adresy) na serveru společnosti Google a jejich zpracování společností Google tak, že si stáhnete na následujícím odkazu Plugin prohlížeče a nainstalujete ho: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alternativně k Browser-Add-On, obzvláště u prohlížečů na mobilních koncových zařízeních, můžete zabránit ukládání dat prostřednictvím Google Analytics, když kliknete na tento odkaz:

Tím se uloží cookie Opt-Out, který do budoucna zamezí získávání vašich údajů při návštěvě této webové stránky. Opt-Out cookie platí pouze na tomto prohlížeči a pouze pro naši webovou stránku a uloží se na vašem zařízení. Pokud cookies v tomto prohlížeči smažete, musíte Opt-Out cookie znovu nahrát.

 

Osobní údaje uživatelů se po 14 měsících mažou nebo anonymizují.

 

Google má kromě toho certifikát Privacy-Shield a poskytuje tak záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google Tag Manager

Tato webová stránka používá Google Tag Manager. Díky této službě je možné spravovat tagy na webové stránce přes uživatelské rozhraní. Samotný nástroj Tag Manager (který implementuje tagy) je doména, která nepoužívá cookies. To znamená: Nejsou využívány žádné cookies a nejsou shromažďována žádná osobní data. Google Tag Manager spouští jiné tagy, které ale mohou data shromažďovat. Google Tag Manager k nim ale nepřistupuje. Pokud byla provedena deaktivace na úrovni domény nebo cookies, zůstává v platnosti pro všechny trackingové tagy, které jsou implementovány spolu s Google Tag Managerem.

Další informace najdete na http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Hotjar

Tato webová stránka používá služby analýzy webu Hotjar firmy Hotjar Ltd.. Hotjar Ltd. je evropský podnik se sídlem na Maltě (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe Tel.: +1 (855) 464-6788).

 

Pomocí tohoto nástroje lze sledovat pohyby na webových stránkách, na kterých se Hotjar používá (tzv. Heatmaps). Takto lze např. zjistit, jak daleko uživatelé rolují a na která tlačítka jak často klikají. Nástroj dále umožňuje získávat zpětnou vazbu od uživatelů přímo z webové stránky. Tímto způsobem získáme cenné informace pro další zrychlení a zvýšení uživatelského komfortu našich webových stránek. Analýza probíhá na základě vašeho souhlasu s čl. 6 odst. 1 pís. a EU-GDPR. Při používání tohoto nástroje dbáme obzvláště na ochranu vašich osobních údajů. Používáme pouze údaje o tom, na která tlačítka klikáte a jak daleko rolujete. Oblasti webových stránek, ve kterých jsou vidět vaše osobní údaje a osobní údaje třetích stran, Hotjar automaticky vypíná a nelze z nich tak nikdy získat informace.

Osobní údaje se ukládají 365 dní a poté je smažeme.

Další informace o firmě Hotjar Ltd. a o nástroji Hotjar najdete na: https://www.hotjar.com

Prohlášení o ochraně osobních údajů firmy Hotjar Ltd. najdete na: https://www.hotjar.com/privacy

Sociální sítě

Bechtle AG se prezentuje na různých sociálních sítích, aby zde komunikovala s přihlášenými zákazníky, zájemci a uživateli a informovala je o nabídkách firmy Bechtle.

Upozorňujeme, že tyto platformy a jejich funkce používáte na vlastní odpovědnost. To platí obzvláště pro používání interaktivních funkcí (např. komentování, sdílení, hodnocení).

 

Dále upozorňujeme na to, že vaše údaje přitom mohou být zpracovávány mimo území Evropské unie. Ohledně poskytovatelů z USA s certifikátem „Privacy-Shield“ poukazujeme na to, že se tito poskytovatelé zavázali dodržovat standardy ochrany osobních údajů EU.

 

Navíc mohou být vaše údaje zpracovávány pro účely průzkumu trhu a reklamy. Takto lze např. pomocí vašeho uživatelského chování a následného zájmu sestavovat uživatelské profily. Mohou tak být např. v rámci platformy i mimo ni zapínány reklamy, které pravděpodobně odpovídají vašim zájmům. Za tímto účelem se zpravidla ukládají na váš počítač tzv. cookies. Nezávisle na tom se do uživatelských profilů mohou ukládat i údaje, které nebyly získány přímo z vašeho koncového zařízení (obzvláště, pokud jste členy příslušné platformy a jste na ní přihlášeni).

 

My, jako poskytovatel této informační služby, nezískáváme ani nezpracováváme nad tento rámec žádné další údaje o vašem používání naší služby.

 

Zpracování osobních údajů uživatele probíhá na základě našich oprávněných zájmů o efektivní informace uživatele a o komunikaci s uživatelem dle článku 6 odstavce 1 písmene F Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU. Pokud budete příslušným poskytovatelem požádáni o souhlas se zpracováním osobních údajů (tzn. o souhlas např. pomocí zaškrtnutí kontrolního políčka nebo potvrzením okna) děje se tak na právním základě pro jejich zpracování dle článku 6 odstavce 1 písmene A a článku 7 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU.

 

Možnost zamítnutí

 

Pokud jste členem sociální sítě a nechcete, aby síť pomocí naší prezentace o vás sbírala údaje a spojovala je s vašimi uloženými členskými údaji na příslušné síti, musíte:

 • se před návštěvou naší prezentace z příslušné sítě odhlásit,
 • smazat cookies na zařízení a
 • vypnout prohlížeč a znovu ho zapnout.

Po opětovném přihlášení budete ale opět sítí rozpoznáni jako konkrétní uživatel.

 

Pro detailní zobrazení příslušného zpracování a možností zamítnutí (Opt-Out) odkazujeme na následující údaje poskytovatelů.

 

Také v případech žádostí o informace a uplatnění uživatelských práv upozorňujeme na to, že tak lze nejefektivněji učinit u poskytovatelů. Pouze poskytovatelé mají přístup k údajům o uživatelích a mohou přímo přijmout příslušná opatření a podávat informace. Pokud ale potřebujete pomoc, můžete se na nás obrátit.

 

Upozornění na autorská práva

 

Chcete-li publikovat obrázky, texty, plánky, videa, hudbu atd. v rámci našich prezentací, měli byste vědět, že tím možná předáváte všechna uživatelská práva síti, což pro vás může mít právní následky, pokud nejste sami autory nebo majiteli příslušných práv.

Přihláška na akce

Na naší webové stránce je k dispozici formulář pro přihlášení na různé akce.

Pokud se pomocí něho přihlásíte na akci, zpracujeme vaše údaje, které jste nám v něm poskytli, za účelem vašeho přihlášení a pro komunikaci s vámi.

 

Přitom dodržujeme zásadu minimalizace dat a vyhýbání se zbytečným údajům tak, že musíte zadat pouze ty údaje, které nutně potřebujeme pro vaše přihlášení a abychom vás kontaktovali. To je vaše e-mailová adresa a vaše jméno.

 

Navíc se z důvodů technického zabezpečení a odvrácení pokusů o útok zpracovává vaše IP adresa. Všechny ostatní údaje jsou dobrovolná pole a pokud chcete, můžete je vyplnit.

 

Při společných akcích s výrobci budou vaše údaje přeposlány i spolupořadateli.

 

Přihlášením se k našim podnikovým akcím souhlasíte kromě toho s možným zveřejněním fotografií a videa pomocí podnikové komunikace Bechtle AG (Bechtle Platz 1, 74172 Neckarsulm, socialmedia@bechtle.com).

 

Oddělení podnikové komunikace Bechtle AG zamýšlí zveřejnění fotografií a videa, které vznikly v rámci podnikové akce, na koncernu vlastních sociálních médiích (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Xing, Google+), na Intranetu, v publikacích Bechtle (např. zákaznický magazín nebo zpravodaj) a na podnikových webových stránkách skupiny Bechtle (Právní základ: článek 6 odst. 1 písm. a EU-DS-GVO / §§ 22, 23 KunstUrhG). 

 

Upozorňujeme na to, že při zveřejnění na sociálních médiích může dojít k přenosu do zemí mimo EU.

 

Osobní údaje se kromě výše uvedených případů neposkytují třetím stranám a používají se pouze k výše uvedeným účelům. Fotografie a videa zveřejněná na internetu lze zobrazit na celém světě a jejich další použití třetími stranami nelze obecně vyloučit.

 

Souhlas s použitím obrázků je dobrovolný. Souhlas lze kdykoliv odvolat s účinností do budoucna na e-mailu: socialmedia@bechtle.com / tel.: 07132- 9814386.