pl | Polski
Regulamin konkursu #HomeOfficeChallenge

 

Bechtle direct Polska

 

§1

 

Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem konkursu jest Bechtle direct Polska Sp. Z o.o., ul. Krakowska 29 , 50-424 Wrocław, NIP: 899-268-73-74

 

2. Fundatorem nagrody jest Poly.

 

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez LinkedIn.

 

4. LinkedIn jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez LinkedIn Corporation.

 

5. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.linkedin.com/company/17923449/ (zwanej dalej “Stroną”)

 

§2

 

Warunki uczestnictwa

 

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, w momencie wzięcia udziału w konkursie uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.

 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie LinkedIn.

 

3. Konkurs trwa od 19.03.2020 do 27.03.2020 do godziny: 23:59.

 

4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 30.03.2020 za pośrednictwem Strony w serwisie LinkedIn.

 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony LinkedIn.

 

§3

 

Zadanie konkursowe

 

1. Zadanie konkursowe polega na dodaniu zdjęcia pod postem konkursowym na Stronie Bechtle direct Polska w serwisie LinkedIn. Zdjęcie ma przedstawiać „domowe biuro” – przestrzeń, w której pracuje się podczas pracy zdalnej.

 

2. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca.

 

3. Zwycięzca zostanie wybrany przez niezależne Jury, składające się z pracowników Bechtle direct Polska.

 

4. Jury będzie oceniać zgłoszenia (zdjęcia) pod kątem:

 

a. kreatywności,

 

b. zbieżności z tematem,

 

c. subiektywnych odczuć związanych ze zdjęciem.

 

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej w serwisie LinkedIn lub przez adres e-mail.

 

§4

 

Nagroda

 

1. Nagrodą w konkursie jest: słuchawki Plantronics Blackwire 7225

 

2. Nagrodę zostanie przesłana pocztą.

 

3. Organizator ma prawo udostępnić dane osobowe (imię i nazwisko) Zwycięzcy na Stronie.

 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

 

6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie LinkedIn, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

§5

 

Reklamacje

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem  “Konkurs na LinkedIn”

 

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

§6

 

Postanowienia końcowe

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.