Download GTC

 

Általános szerződési feltételek

 

 

 1. I. Általános rendelkezések

 2.  
 3. 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Bechtle direct Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3. A; cégjegyzékszám: 01-09-976002; adószám: 23739226-2-41; statisztikai számjel: 23739226-4741-113-01.; Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.01-09-976002; telefonszám: (+36 1) 88273-91; e-mail: sales@bechtle.hu – a továbbiakban: „Bechtle direct”) valamennyi, a Bechtle direct-tel, mint szállítóval, illetve szolgálatás nyújtóval harmadik személy, mint megrendelő által szállításra és/vagy szolgálatásnyújtásra irányuló (egyedi/eseti-, illetve keret) szerződés szerződéskötő felekre és a jogügyletre irányadó szerződéses feltételeit tartalmazza.

 

2. A Bechtle direct a jelen ÁSZF tartalmának szerződéskötés előtt történő megismerését szerződő partnerei számára minden esetben lehetővé teszi. Az ÁSZF mindenkor hatályos változata elérhető és megismerhető a www.shop.bechtle.hu honlapon az „Információk” cím alatt található „Általános Szerződési Feltételek” link alatt.

 

3. A Bechtle direct-tel szerződő partner minden esetben a szerződéskötést megelőzően jogosult a 2. pontban meghatározott elérhetőség útján az ÁSZF-et áttekinteni, amelyet követően – a Bechtle direct-tel történő szerződéskötés során, a szerződéskötés előfeltételeként – köteles nyilatkozni arról, hogy az ÁSZF-et tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerte és annak tartalmát kifejezetten elfogadta. E nyilatkozat hiányában a Bechtle direct-tel szerződés nem hozható létre.

 

4. A Bechtle direct által bármely formában közzétett nyilatkozatok, amelyek katalógusok, prospektusok, körlevelek, hirdetések, ábrák, reklámok, illetve árlisták formájában jelennek meg, kizárólag a tájékoztatás célját szolgálják, ajánlati kötöttséget a Bechtle direct részéről nem keletkeztetnek. Bármely kötelmet csak és kizárólag a Bechtle direct-tel létrehozott szerződés keletkeztet (ld. II. fejezet).

 

5. A Bechtle direct által végzett, hardverek és szoftverek támogatására, illetve karbantartására irányuló szolgáltatásnyújtás külön szerződés alapján zajlik. A hardver -és szoftver támogatásra, karbantartásra vonatkozóan a Bechtle direct kiegészítő szerződési feltételei érvényesek és irányadók (ld: www.bechtle.com/de/egb).

 

 

 1. II.Szerződések létrejötte, módosítása

 2.  

1.   A Bechtle direct-tel az alábbi módon jönnek létre szállításra, illetve szolgálatásnyújtásra irányuló jogviszonyok:

     1.1. egyedi szerződések, vagy

     1.2. keretszerződések

     útján.

 

2.   Az egyedi szerződések akkor jönnek létre a Bechtle direct-tel, ha

2.1. a (z egyedi) megrendelő a Bechtle direct árajánlatát elfogadta és a Becthle direct-nek az árajánlatban foglaltakkal azonos tartalmú, a Bechtle direct által visszaigazolt megrendelést ad, amely utóbbi megtétele egyúttal a jelen ÁSZF megismerésére és elfogadására irányuló nyilatkozatnak is minősül. Ez utóbbi körülményre a Bechtle direct az ajánlatkérő figyelmét kifejezetten felhívja ajánlatában; vagy

2.2. a (z egyedi) megrendelő megrendelését on-line módon (webshopon) keresztül teszi meg, amely az I/2. pontban meghatározott weboldalon az ÁSZF megismerését és elfogadását jelenti.

 

3. Az egyedi szerződések csak abban az esetben tekinthetők a Bechtle direct-tel létrehozottnak, ha az ajánlatkérő (későbbi megrendelő) írásban közölt ajánlatkérésére a Bechtle direct írásban ajánlatot tett és az ajánlatkérő ezt elfogadva, az ajánlatban foglalt határidőben a Bechtle direct felé írásban az ajánlatban foglaltakkal azonos tartalmú megrendelést eszközöl, amelyet a Bechtle direct írásban visszaigazol. Az ajánlati kötöttségre meghatározott határidőn túl érkezett megrendelések esetén – az ajánlati kötöttsége megszűnésével, kártérítési, vagy bármely egyéb felelőssége kizárása mellett – a Bechtle direct fenntartja magának a jogot ajánlatának egyoldalú módosítására, vagy ajánlatának visszavonására.

 

4. A Bechtle direct-tel kötött egyedi szerződésekre kizárólag a jelen ÁSZF-ben foglalt szabályok és feltételek az irányadók és alkalmazandók. Egyéb, a szerződő partner által javasolt, bármely formában közölt feltételek és kiegészítések akkor sem válnak a szerződés részévé, ha azokra a Bechtle direct észrevételt, vagy nyilatkozatot nem tett. Felek e vonatkozásban, az egyedi szerződések kapcsán a Ptk. 6:4§ (4) bekezdésében foglalt szabály alkalmazását a Bechtle direct részéről kifejezetten kizárják.

 

5. Keretszerződés akkor jön létre a Bechtle direct-tel, ha a szerződő partner, mint megrendelő a Bechtle direct-tel közösen szállításra, illetve szolgáltatásnyújtásra irányuló tartós jogviszonyt hoz létre, amelyben meghatározott termékek/szolgálatások meghatározott mennyiségben, gyakorisággal/határidőben történő szállításáról, illetve nyújtásáról állapodnak meg a felek. A keretszerződésben nem szabályozott feltételek kapcsán a jelen ÁSZF-ben foglaltak az irányadók. A keretszerződés létrehozásával a megrendelő nyilatkozik, hogy az ÁSZF-et megismerte és elfogadta.      

 

6. A már létrejött keretszerződések vonatkozásában a körülmények esetleges változása esetén a Bechtle direct a keretszerződés módosítására irányuló javaslatot tesz a megrendelőnek. E módosító javaslatok a szerződő partner által történő kifejezett elfogadással, vagy akként válhatnak a keretszerződés részéve, ha a szerződő partner a módosító javaslatok közlésétől számított 8 (nyolc) napon belül – a keretszerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozat mellőzésével – észrevételt, kifogást, további módosító javaslatot nem tesz. E körben, a keretszerződések vonatkozásában szerződő felek a Ptk. 6:4§ (4) bekezdésében foglalt szabályt alkalmazni rendelik.

 

7. Az ajánlatkérő köteles a Bechtle direct ajánlatát a helytállóság és célszerűség szempontjából gondosan megvizsgálni. Ezen kötelezettség különösen vonatkozik azon projektajánlatokra, amelyek olyan feltételezéseket tartalmaznak, amelyek a Bechtle direct számításainak, illetve a szolgáltatás leírásának alapját képezik. Amennyiben az ilyen feltételezések nem helyesek, arról az ajánlatkérő köteles a Bechtle direct-et az ajánlatának kézbesítését követően, még a szerződéskötést megelőzően haladéktalanul írásban tájékoztatni abból a célból, hogy az ajánlatot a Bechtle direct megfelelően módosítani tudja. A Bechtle direct a jelen pontban foglalt ajánlatkérői tájékoztatás elmulasztásából, illetve késedelmes és/vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért kizárja a felelősségét, illetve az eredeti ajánlatban foglalt megrendelés teljesítése jog- és szerződésszerűnek tekintendő.

 

8.    Ha a megrendelő erre irányuló felkérése alapján költségajánlat kerül a Bechtle direct által kidolgozásra, az ennek elkészítéséhez szükséges, Bechtle direct által eszközölt időráfordítást külön megállapodás alapján a megrendelőnek kell megtérítenie.

 

 

 1. III. A szerződések teljesítése

 

1.   A Becthle direct a megrendelő erre irányuló bármely felhatalmazása, illetve beleegyezése nélkül jogosult a szerződés teljesítéséhez teljesítési segédet/alvállalkozót igénybe venni.

 

2.   A Bechtle direct által szállított árucikkeink kizárólag vállalkozások (Ptk. 8:1§ 4. pont) általi használat célját szolgálják. Ha a megrendelő a Bechtle direct-től megvásárolt árucikket egy olyan felhasználó vagy egy olyan vállalkozás részére kívánja szállítani, amely szintén ilyen jellegű árucikkeket szállít felhasználók részére, a megrendelő erre a körülményre köteles – előzetesen, az ajánlatkéréssel egyidejűleg, írásban – figyelmeztetni a Bechtle direct-et.

 

3.   A jelen ÁSZF-ben használt árucikk megjelölés jelenti a Bechtle direct által a megrendelő részére átadott, illetve leszállított eszközöket (ideértve egyebek mellett a szoftvert is) abban az esetben is, ha az árucikk immateriális úton kerül a megrendelő rendelkezésére bocsátásra (pl. elektronikus közvetítőn keresztül).

     A szerződés teljesítési helye (szállítási hely) a Bechtle direct ajánlatában meghatározott helyszín, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg.

 

4.A megrendelést követően a Bechtle direct – a szállítás időpontjáig – fenntartja magának a jogot, hogy az árucikken – a megrendelővel történő egyeztetés figyelembevételével –  a kereskedelemben szokásos technikai változtatásokat (különösen javításokat) végrehajtson, ha ezek a termékben csak jelentéktelen változásokat eredményeznek, és nem befolyásolják a szerződés szerinti cél megvalósulását.

 

5.   Amennyiben az árucikk a megrendelő szabványai szerint kerül előállításra vagy módosításra, abban az esetben a Becthle direct-tel létrejött külön megállapodás hiányában a Bechtle direct nem köteles e szabványokat felülvizsgálni. Azon hibák és ezekből eredő bármely közvetlen vagy közvetett (jog)következmény tekintetében, amelyek ezen szabványokra, vagy a megrendelő által alkalmazott, harmadik fél által szállított hardverre vagy szoftverre vezethetők vissza, a Bechtle direct felelősségét kizárja.

 

6.   Ha a szerződéskötést követően a Bechtle direct megállapítja, hogy azon feltételezések,  amelyek a megrendelő árajánlatra vonatkozó előzetes vizsgálatát követően, de a megrendelőt terhelő erre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából eredően a szerződés részévé váltak, nem helytállóak, vagy nem teljeskörűek, a megrendelő köteles a megállapodotton felül a szerződés teljesítésével összefüggésben felmerült, a megrendelő (korábban nem közölt, ezért az árajánlat, illetve a szerződés részéve nem tett) igényéből eredő, a Bechtle direct-nél (vagy bármely közreműködőjénél) felmerült igazolt többletráfordítást a Bechtle direct erre irányuló felhívására, az abban foglalt határidőben megtéríteni.

 

7.   Megrendelő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Bechtle direct valamennyi, szállítási szerződése alapján létrejött szállítási kötelezettségének disztribútorai raktáraiból történő közvetlen beszállítással tesz eleget. Megrendelő köteles a megrendelt árucikk átvételekor a csomagolás sérülésmentességét, ezt követően pedig haladéktalanul a leszállított árucikk szerződésszerűségét ellenőrizni. Bármely hiba, hiány, egyéb nem megfelelőség esetén megrendelő haladéktalanul köteles a Bechtle direct-tet írásban értesíteni, a hiba/hiányosság pontos megjelölésével. E kötelezettség nemteljesítéséből, nem megfelelő teljesítéséből, vagy megkésett teljesítéséből eredő (jog)következményekért a Bechtle direct felelőssége kizárt.

 

8.   A Bechtle direct jogosult a megrendelt árucikkek leszállítása vonatkozásában – bármely kártérítési-, vagy egyéb igény kielégítése nélkül, de a megrendelő lehetséges tájékoztatása mellett – részteljesítést eszközölni. Az ezzel kapcsolatos számlázást érintő feltételek a IV. fejezetben kerülnek meghatározásra.

A Bechtle direct erre irányuló igénye alapján lehatárolható szolgáltatáselemekre, amelyek önállóan felhasználhatóak, vagy szolgáltatáselemekre, amelyekre további szolgáltatások épülnek, részátvételeket kell végrehajtani, ha az átveendő szolgáltatáselemek külön ellenőrizhetők.

Egy rész- vagy végátvétel akkor tekintendő elfogadottnak a megrendelő részéről, ha az adott rész- vagy végátvételt a megrendelő az arra felhatalmazással rendelkező, az egyedi szerződésben megjelölt képviselője által írásban, a képviselő aláírásával igazolhatóan elfogadta.  

Ha az átveendő szolgáltatáshoz hardver vagy standardszoftver szállítása is tartozik, a Bechtle direct jogosult a kapcsolódó szállítási költségeket – a szolgáltatás megrendelő általi átvételétől függetlenül – a megrendelő terhére elszámolni.

 

9.   Figyelemmel a 7. pontban foglaltakra, Bechtle direct kizárja felelősségét azon esetekre, amelyek azon okból állnak elő, hogy az érintett disztribútorok szállítási kötelezettségüknek nem tesznek eleget. Abban az esetben, amennyiben az érintett disztribútor szállítási kötelezettségének bármely okból nem tesz eleget, a Bechtle direct által a megrendelő irányában vállalt szállítási határidő – a Bechtle direct bármely kártérítési- vagy egyéb igényért való felelősségvállalása nélkül – a késedelmes teljesítés határidejével automatikusan (szerződésmódosítás nélkül) meghosszabbodik azzal, hogy e körülményről Bechtle direct a megrendelőt értesíteni köteles.

 

10. A 9. pontban foglalt szabály megfelelően irányadó és alkalmazandó azon esetekre, ha a teljesítés vis maior, háború, természeti katasztrófák, közlekedési- és üzemi zavarok, korlátozott behajtás, energia- és nyersanyaghiány, hatósági intézkedések és bérviták, valamint a megrendelő együttműködési kötelezettségének nemteljesítése miatt szenved késedelmet. A Bechtle direct jogosult a szerződéstől a megrendelőhöz intézett egyoldalú írásban közölt nyilatkozattal – bármely felelősségvállalás nélkül – elállni, ha a szolgáltatás/szállítás a Bechtle direct érdekkörén kívül eső akadálya ismeretlen ideig áll fenn és a szerződés célja veszélyeztetett. Ha az említett akadályoztatás 2 (kettő) hónapnál tovább tart, a megrendelő az előbbiekre való tekintettel jogosult a szerződés még nem megvalósult részétől történő elállásra, amely esetben a Bechtle direct jelen pontban meghatározott felelősségvállalási szabálya megfelelően alkalmazandó.

 

11. Amennyiben a Bechtle direct és a megrendelő a már létrejött szerződés feltételeinek módosításáról tárgyalnak – annak létrejöttéig, illetve hatályba lépéséig – a Bechtle direct az eredeti szerződés teljesítésére nem köteles, illetve az eredeti szerződés teljesítési határidői ezen időszakra szünetelnek (a tárgyalások időtartamával meghosszabbodnak), a Bechtle direct késedelme kizárt. A jelen pontban foglalt rendelkezések megfelelően alkalmazandók azon esetre is, ha a felek közötti egyeztetésre a megrendelő által közölt nem megfelelő pontosságú és/vagy utólag nem helytállónak bizonyult olyan feltételek korrekciója a cél, amelyek a már létrejött szerződés részévé váltak.

 

12. A Bechtle direct által szállított árucikkek és/vagy nyújtott szolgálatás vonatkozásában a Bechtle direct a mindekor hatályos, vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint biztosít jótállást, illetve tesz eleget szavatossági kötelezettségének. Amennyiben e tárgyban jogszabályok az eltérést lehetővé teszik, a kapcsolódó kötelezettségvállalás terjedelméről a Bechtle direct a megrendelőt megfelelő időben tájékoztatja.

 

13. Megrendelők tudomással bírnak arról, hogy a Bechtle direct által szállított árucikkekre vonatkozó jótállási, illetve szavatossági kötelezettségek teljesítése – mivel a Bechtle direct nem közvetlen garanciális partner – két módon történhet (ún. „bring in” forma: a megrendelő viszi, vagy küldi közvetlenül az igénnyel érintett árucikk gyártójának a terméket, vagy ún. „on-site” forma: előzetes értesítés alapján az érintett árucikk gyártója szállítja el a terméket, vagy közvetítővel elszállíttatja).

 

14. Amennyiben a megrendelő bármely okból azelőtt áll el a vállalkozási szerződéstől, hogy annak teljesítését a Bechtle direct megkezdhette volna, a Bechtle direct a vállalkozói díj 6 %-ának megfelelő összegű díj illeti, bánatpénz jogcímén (Ptk. 6:213§ (2) bek.), amelyen felül Bechtle direct jogosult a szerződésből eredő, az elállás időpontjáig felmerült igazolt költségeinek megtérítésére a megrendelőtől.

 

15. Amennyiben a megrendelő az árucikket nem veszi át határidőben, minden további jog fenntartása mellett a Bechtle direct jogosult arra, hogy – az ezzel összefüggésben felmerült igazolt költségeinek megrendelőre hárításával – az átvételre póthatáridőt határozzon meg és eszerint gondoskodjon a szállításról. A póthatáridő eredménytelen lejárta után az árucikkel a Bechtle direct a vonatkozó egyedi szerződésben foglaltaktól eltérő módon, saját belátása szerint jogosult rendelkezni. E körben a Bechtle direct – választása szerint – jogosult a szerződéstől a megrendelőhöz intézett egyoldalú jognyilatkozattal elállni és a szerződés szerint leszállítandó árucikkek nettó számlaértéke 10%-ának megfelelő összeget érvényesíteni a megrendelővel szemben, bánatpénz jogcímén. Megrendelő ezen összeget a Bechtle direct felhívására, a felhívásban foglalt határidőben köteles megfizetni.

 

16. Az exportelőírások betartásáért kizárólag a megrendelő felelős. A Bechtle direct nem köteles árucikkeket szállítani, megküldeni olyan helyekre, amelyekre exportkorlátozások vonatkoznak. Az exporttal kapcsolatos szerződési feltételeket egyebekben a Bechtle direct megrendelőnek megküldött ajánlata tartalmazza.

 

 

 1. IV. Fizetési feltételek

 

1.   A Bechtle direct által teljesített szállítás, illetve nyújtott szolgáltatás díja az általa kibocsátott árajánlatban meghatározott devizanemben kerül kiszámlázásra. Amennyiben a megrendelő (mint vevő) nem a számlában Bechtle direct által meghatározott devizanemben teljesíti fizetési kötelezettségét, köteles az árfolyamkülönbözetből eredő többletköltséget a Bechtle direct részére az erre irányuló felhívásra, a számlában foglalt számlaszámra történő átutalással késedelem nélkül megfizetni.

 

2.   A megrendelő a Bechtle direct által kibocsátott ajánlatban, illetve megrendelés visszaigazolásban, vagy a számlában meghatározott számlaszámra köteles átutalás útján fizetési kötelezettségét teljesíteni. Amennyiben az említett dokumentumokban eltérő számlaszám kerül megjelölésre, a Bechtle direct által kibocsátott számlában megjelölt számlaszám az irányadó.

 

3.   Amennyiben a megrendelt termék/szolgálatás nyújtására nyitva álló (szállítási/teljesítési) határidő a 6 (hat) hetet meghaladja, valamint ugyanezen időtartamot meghaladó tartós jogviszony esetén a Bechtle direct jogosult az ezen időtartam alatt módosult, a szerződés teljesítésével összefüggésben felmerült igazolt többletköltségeit (az árucikk előállításának, szállításának, szolgálatás nyújtásának megváltozott költségei) a szerződés alakszerű módosítása nélkül a megrendelővel szemben érvényesíteni.

 

4.   A Bechtle direct által kibocsátott számlák a számlákban foglalt fizetési határidőben esedékesek. A fizetési határidő kezdő napja a számla megrendelő (mint vevő) általi kézhezvétel napja. A Bechtle direct a számlában foglalt díjat abban az esetben tekinti megfizetettnek, amennyiben az abban foglalt díjösszeg számláján maradéktalanul jóváírásra kerül.

 

5.   A Bechtle direct által kibocsátott számlába történő beszámításra a megrendelő csak olyan követelések esetén jogosult, amely követelés vagy jogerős és végrehajtható határozaton alapul és/vagy azokat a Bechtle direct kifejezetten, írásban elismerte. A Bechtle direct-tel szemben fennálló követelés bármely jogcímen történő átruházása nem megengedett.

 

6.   A III/8. pontban foglalt esetben a Bechtle direct jogosult, de nem köteles részszámla kibocsátására, illetve jogosult számlakövetelését ún. gyűjtőszámlába foglalni. Ez esetben a gyűjtőszámlában az egyes részteljesítések feltüntetésre kerülnek azzal, hogy a (gyűjtő)számla teljesítésének napja az utolsó részteljesítés időpontjával megegyező.

 

7.   Amennyiben az egyedi szerződés megkötése után bármely okból kifolyólag kiderül, hogy a Bechtle direct részére járó díj megfizetése a megrendelő fizetőképességének veszélyeztetettsége/fizetésképtelensége miatt veszélyeztetett, a megrendelő a Bechtle direct erre irányuló felszólítása alapján az érintett díjösszeg biztosítása céljából köteles biztosítékot nyújtani.

 

8.   Amennyiben az egyedi szerződésben a Bechtle direct által vállalt kötelezettség munkavégzés, szolgáltatás nyújtása vagy a megrendelő számára szállítandó árucikk szállítása, a 7. pontban meghatározott esetben a Bechtle direct az esetben jogosult a megrendelőtől követelni díjazása összegének 50%-100 %-ának előteljesítését és az esetlegesen fennmaradó díj vonatkozásában biztosítékot követelni.

 

9.   Amennyiben a Bechtle direct a megrendelővel részletfizetésről szóló megállapodást kötött, a teljes fennmaradó – megrendelő által pénzügyileg még nem teljesített – követelés automatikusan (a Bechtle direct külön felhívása nélkül is) esedékessé válik, ha a megrendelő 1 (egy) részlettel egészben vagy részben késedelembe esik.

 

 

 1. V. Szoftverekre vonatkozó speciális rendelkezések

 

1.   A Bechtle direct által leszállított szoftver, a szerződő felek eltérő megállapodásának hiányában, olyan standardszoftvert jelent, amelyet nem kizárólag a megrendelő igényei szerint állítottak elő. A felek rögzítik és megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy a technológia jelenlegi állása szerint lehetetlen minden felhasználási igénynek megfelelő hibátlan standardszoftvert kifejleszteni. Erre tekintettel, amennyiben a megrendelő által megrendelt standardszoftver nem elégíti ki teljes mértékben a megrendelő valamennyi felhasználói igényét, különösen ideértve (de erre nem korlátozva) azt az esetet, amikor ez azért következik be, mert a megrendelő megrendelésében hibásan/nem teljeskörűen jelöli meg a megrendelői igényeit, az nem minősül a standardszoftver hibájának, ezzel együtt a kapcsolódó teljesítés e miatt nem minősül hibás teljesítésnek, a Bechtle direct felelőssége e körben kizárt.

 

2.   A szoftverek, amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg, egy, a Microsoft Windows operációs rendszer számára alkalmas változatban kerülnek a megrendelő részére szállításra.

 

3.   Harmadik személynek minősülő gyártó standardszoftverjénél a megrendelő számára a Bechtle direct leszállítja a gyártó eredeti felhasználói dokumentációját. Ezt meghaladó dokumentáció szállítására a Bechtle direct nem köteles. Erre irányuló megkeresés esetén a (leendő) megrendelő már a szerződéskötés előtt betekintést nyerhet a szállítandó felhasználói dokumentációba. Egyebekben a (felhasználói) dokumentáció online-segítségként a szoftver keretében kerül szállításra. Ha a (leendő) megrendelő további írásos dokumentációt kíván, ezt a szerződéskötés előtt, megfelelő időben köteles írásban közölni a Bechtle direct-tel, amely esetben erre vonatkozóan a Bechtle direct ajánlatot tesz a (leendő) megrendelő részére.

 

4. Ha szoftver kerül leszállításra, úgy a Bechtle direct köteles a tárgykódot egy adathordozón átadni. A megrendelő nem jogosult kérni a forráskód kiadását, illetve nem jogosult a forráskódhoz hozzáférni.

 

5. Ha a létrejött szerződés alapján a Bechtle direct köteles a szoftvert telepíteni, a megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a szükséges hardvert és egyéb környezetet, különösen a számítógép hálózathoz való csatlakozást, beleértve az összes kábelezést, illetve az egyéb szükséges feltételeket a telepítés előtt teljesítse, illetve biztosítsa és ez által lehetővé tegye a szoftver szakszerű telepítését. E kötelezettség elmaradásából eredő (jog)következményekért (késedelem vagy a teljesítés esetleges meghiúsulása, stb.) a Bechtle direct felelőssége kizárt.

 

6. Amennyiben a létrejött szerződés alapján a Bechtle direct hardvert szállít le és a saját, vagy harmadik féltől (be)szerzett hardvert vagy szoftvert a Bechtlve direct-nek más eszközhöz kell illesztenie, csatlakoztatnia, illetve a hardver, a szoftver, valamint más eszköz között kapcsolatot kell teremtenie, a megrendelő köteles ebből a célból megfelelő hardver és szoftverkörnyezetet biztosítani. Az 5. pont utolsó mondatában foglalt rendelkezés ez esetben is megfelelően irányadó és alkalmazandó.

 

7. Ha a Bechtle direct olyan helyre szállít árucikket, ahol a munkavállalók képernyők előtt dolgoznak, a Bechtle direct nem köteles a vonatkozó munkavédelmi előírásoknak megfelelő berendezéseket biztosítani, illetve a munkavédelmi előírásokat betartani, ez kizárólag a megrendelő kötelezettségét képezi. Az 5. pont utolsó mondatában foglalt rendelkezés ez esetben is megfelelően irányadó és alkalmazandó.

 

8. A próbaüzemek és a telepítések ideje alatt a megrendelő köteles biztosítani kompetens és szakképzett alkalmazott jelenlétét, ugyanakkor a számítógép berendezéssel való más munkálatokat szükség esetén köteles szüneteltetni. A megrendelő minden egyes telepítés előtt saját maga köteles gondoskodni adatai biztonságáról, a Bechtle direct felelősségét e kötelezettség elmulasztásából fakadó károkért kizárja.

 

9.   Ha a standardszoftver harmadik személynek minősülő gyártó által szállított eszköz, abban az esetben a harmadik személynek minősülő gyártó felhasználási feltételei érvényesek és irányadók. A megrendelő írásbeli kérésére ezen felhasználói feltételek már a szerződéskötés előtt is a megrendelő rendelkezésére bocsáthatók. A jelen pontban rögzített esetben a licensz szerződés közvetlenül a gyártó és a megrendelő között kerül megkötésre.

 

10. Amennyiben a felhasználási feltételekből az 1. pontban foglaltak alapján más nem következik, az alábbi felhasználási feltételek érvényesek és hatályosak:

10.1.  A megrendelő a szoftvert időben korlátlanul, azonban nem kizárólagosan jogosult használni. A felhasználói jogok nem ruházhatók át, a felhasználói jogok harmadik fél részére történő átengedése a megrendelő számára nem megengedett. Amennyiben hálózat-licensz (=többhelylicensz) nem kerül megvásárlásra, abban az esetben a felhasználás egyetlen számítógépen engedélyezett. Hardver cseréjekor a szoftvert az addig használt hardverről teljes egészében törölni kell. Tilos az egynél több számítógépen történő egyidejű elmentés, tárolás vagy felhasználás.

10.2. Hálózat-licensz esetében a felhasználói jog csak a vonatkozó egyedi szerződésben meghatározott hálózatnak a vonatkozó külön megállapodásban foglalt számítógépes munkaállomásaira vonatkozik. A megrendelő köteles minden harmadik fél általi felhasználást megakadályozni.

10.3.  Amennyiben jogszabály kifejezetten nem teszi lehetővé, a megrendelő nem jogosult a szoftvert vagy neki átadott írásos anyagot sokszorosítani, terjeszteni, nyilvánosan hozzáférhetővé tenni, bérbe adni, megváltoztatni vagy átdolgozni.

10.4. Amennyiben a jelen fejezetben foglalt rendelkezésekből más nem következik, a szoftver további átruházása, a vonatkozó egyedi szerződésben foglaltaktól eltérő célra való felhasználása vagy a szoftver kölcsönzése, valamint minden önálló felhasználás kizárólag a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően és az alábbi kiegészítő feltételek egyidejű fennállása esetén megengedett:

10.4.1. az eredeti adathordozó a vevő vagy a felhasználó részére átadásra kerül;

10.4.2. a vevő vagy felhasználó nevét és címét a megrendelő írásban közli a Bechtle direct-tel;

10.4.3. a vevő elfogadta a Bechtle direct szállítási- és szolgáltatási feltételeit és a harmadik személynek minősülő gyártó által gyártott standardszoftverre vonatkozó felhasználási feltételeket;

10.4.4. a megrendelő rendszeréről és minden külső adathordozóról törölte vagy megsemmisítette a szoftver minden nála maradt másolatát vagy alkotórészét, mivel számára semmiképpen nem maradhat fenn a szoftver vagy annak alkotóeleme felhasználásának lehetősége, amelyet a Bechtle direct felhívása alapján hitelt érdemlően igazolni köteles.

 

11. A jelen fejezetben foglalt rendelkezések megrendelőnek felróható, jogellenes megsértése esetén a Bechtle direct jogosult egyéb igényekre való tekintet nélkül, minden egyes jogsértés esetén 7.000.000,-HUF (azaz hétmillió forint) összegű kártérítésre a megrendelőtől, amelyet megrendelő a Bechtle direct erre irányuló felhívására, az abban foglalt határidőben köteles megfizetni.

 

12. A jelen fejezetben foglaltak alkalmazása során harmadik félnek tekintendők azok a személyek is, amelyekben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. §-ának (2) bekezdése 1. pontja szerinti befolyással rendelkezik.

 

 

 1. VI. Jogfenntartás

 

1. A Bechtle direct fenntartja az általa szállított árucikkek tulajdonjogát a vonatkozó szerződésben foglalt valamennyi fizetési kötelezettség megrendelő által történő maradéktalan teljesítéséig.

 

2. A megrendelő köteles az árucikket a tulajdonjog átszállásáig gondosan kezelni. A megrendelő köteles saját költségén tűz-, víz-, lopás-, vagy vandalizmuskárok ellen az árucikk egyedi szerződésben meghatározott értékének megfelelően biztosítani. Amennyiben karbantartási- és felügyeleti munkálatok szükségesek, ezeket a megrendelő saját költségén, megfelelő időben köteles elvégezni/elvégeztetni.

 

3. Lefoglalás vagy harmadik fél egyéb beavatkozása esetén a megrendelő haladéktalanul, írásban köteles értesíteni a Bechtle direct-et, egyúttal köteles a jelen pontban említett intézkedést foganatosító harmadik személyt, illetve hatóság képviselőjét arról késedelem nélkül és igazolhatóan (jegyzőkönyvben rögzítetten, stb.) tájékoztatni, hogy az árucikk nem az ő (ti. megrendelő) tulajdonát képezi.

 

4. A Bechtle direct minden, a megrendelőnek átadott olyan dokumentumra, amely felett tulajdon és szerzői jogot gyakorol (különösen: adathordozóra, dokumentációra, ábrára, rajzra, számításra vonatkozóan) a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban fenntartja a tulajdon- és szerzői jogokat; tilos a fent felsorolt dolgokat a szerződéstől eltérő célokra felhasználni és tilos ezeket harmadik fél számára hozzáférhetővé tenni, ugyanakkor a fent felsorolt dolgokat a megrendelő a szerződés megszűnését vagy a felhasználási cél megvalósulását követően haladéktalanul köteles a Bechtle direct részére visszajuttatni. Ez a rendelkezés különösképpen vonatkozik azon dokumentumokra, amelyek „bizalmas”-ként vannak megjelölve. A Bechtle direct jogosult a titoktartás hatálya alá tartozó dokumentumokat bármikor visszakövetelni, ha a megrendelő megsérti titoktartási kötelezettségét.

 

 

 1. VII. Felelősség

 

1. A Bechtle direct és a megrendelő között létrejött jogviszony a Bechtle direct által adott ajánlaton, a megrendelő ez alapján adott megrendelésén (egyedi szerződések – II. fejezet, 2. pont), vagy a Bechtle direct és a megrendelő között létrejött keretszerződésen alapul (II. fejezet, 5. pont). Az említett dokumentációk a jogügyletre vonatkozóan a felek teljes megállapodását tartalmazza, amely alapján a Bechtle direct kizárja felelősségét bármely olyan egyéb okiratból, üzleti kapcsolatból, bármely tárgyalásból esetlegesen következő, egyéb kommunikáción alapuló körülményekre alapított kár- vagy egyéb igények vonatkozásában, amelyek az említettekből következnének, vagy az említettek hivatkozási alapjául szolgál(hat)nak.

 

2. A Bechtle direct és a megrendelő között létrejövő jogviszonyra kizárólag a magyar jog az irányadó, amelyből következően a Bechtle direct – a magyar irányadó jogszabályi rendelkezéseken túlmenően – kizárja felelősségét bármely, külföldi jog alkalmazásával, illetve arra alapozottan megfogalmazott kártérítési- és egyéb igények kapcsán. 

 

3. A megrendelő mentesíti a Bechtle direct-et minden, a megrendelő érdekkörébe tartozó személy által tanúsított magatartás, mulasztás, vagy egyéb jogsértés (jog)következményeinek viselése alól, amelyekért a Bechtle direct felelősségvállalása kizárt.

 

4. Figyelemmel a Ptk. 8:1§ 3. és 4. pontjában meghatározottakra, valamint tekintettel azon tényre, hogy a Bechtle direct szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (fogyasztó) részére értékesítést nem folytat, illetve szolgálatásnyújtást nem végez, a Bechtle direct felelősségvállalása kizárt mindazon igény esetében, amelyet a megrendelő esetlegesen olyan jogszabályi rendelkezésre alapít, amelynek személyi hatálya kizárólag fogyasztókra terjed ki (ideértve, de erre nem korlátozva pl. a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseit).

 

5. A III/7. pontban foglalt megrendelői kötelezettség elmulasztásából vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő igényekért a Bechtle direct felelőssége kizárt.  

 

6. A használt árucikkek szállítására irányuló szerződések esetében az érintett árucikk(ek) vételára kifejezetten a termék használt voltának figyelembevételével kerül a Bechtle direct által megállapításra, amely alapján ezen árucikkek vonatkozásában a Bechtle direct által vállalt szavatosság- és jótállás feltételei az általa megküldött ajánlatban foglaltak szerint alakul. Az ezen túli felelősségvállalás a Bechtle direct által kizárt.

 

7. Azon hibák tekintetében, amelyek a megrendelő árucikkbe, különösen a programkódba történő olyan beavatkozásából erednek, amely az árucikkre vonatkozó használati utasítás vagy egyéb felhasználási rendelkezés szerint nem megengedett, a megrendelő semmiféle igényt nem jogosult támasztani a Bechtle direct-tel szemben, a Bechtle direct felelőssége ezen igények vonatkozásában kizárt.

 

8. Amennyiben a Bechtle direct szolgáltatásai a megrendelőnél kerülnek elvégzésre, úgy a megrendelő – eltérő megállapodás hiányában – saját költségén köteles gondoskodni a megfelelő helyiség és berendezések biztosításáról, amelynek elmulasztása esetén a Bechtle direct felelőssége kizárt.

 

9. A Bechtle direct – saját igényeinek fenntartásával – kizárja felelősségét mindazon kár- és egyéb igények vonatkozásában, amely abból adódik, hogy a megrendelő nem, vagy nem megfelelően teljesítette a jogszabályból, a jelen ÁSZF-ből, illetve az egyedi, vagy keretszerződésből eredő kötelezettségeit.

 

10. A megrendelő köteles a Bechtle direct-et teljes mértékben kártalanítani és kármentesíteni minden, közvetlenül vagy közvetve a megrendelő vagy bármely munkavállalója, szerződő partnere, megbízottja vagy képviselője által, a jelen ÁSZF, a felek között létrejött (egyedi- vagy keretszerződés), illetve jogszabályok szerint a megrendelő által teljesítendő kötelezettségekkel kapcsolatos cselekményből vagy mulasztásból eredő igény, követelés, kár, veszteség és kiadás (ideértve az ügyvédi költséget is) alól.

 

 

VIII. Hibajavítás

 

1. Amennyiben az árucikk utólagos javítása válik szükségessé, annak Bechtle direct által történő szakszerű és megfelelő időben történő elvégzése érdekében a megrendelő a hibaazonosítás és hibaelhárítás céljából köteles megosztani a Bechtle direct Kft.-vel a szükséges információkat és a javítás során adatátvitel útján vagy telefonon egy szakképzett, kompetens és a megrendelő részéről megfelelő felhatalmazással bíró személyt köteles a Bechtle direct rendelkezésére bocsátani, aki az utólagos javításban a Bechtle direct utasításai szerint közreműködik. Helyszíni utólagos javítás esetén a Bechtle direct számára a hibás árucikkhez való korlátlan hozzáférést a megrendelő köteles biztosítani, és szükség esetén a hardveren, és a megrendelő hálózatán minden egyéb, az utólagos javítást zavaró, akadályozó, gátló munkát a szükséges időben és időtartamra beszüntetni. A megrendelő felelőssége az adatmentés, a Bechle direct a hibajavítás során keletkezett bármeny adatvesztésért felelősségét kizárja.

 

2. A megrendelő köteles a hardveren vagy szoftveren megállapított hibát lehetőség szerint részletesen és reprodukálhatóan a Bechtle direct közreműködő munkatárásnak bemutatni.

 

3. Ha a megrendelő utólagos javítás céljából veszi igénybe a Bechtle direct szolgáltatásait és kiderül, hogy nem áll fenn az utólagos javításra való jogosultság (pl.: felhasználói hiba, az árucikk nem szakszerű használata, a hiba hiánya miatt), a megrendelő köteles a Bechtle direct számára megtéríteni az összes (érintett) árucikk átvizsgálásával és az utólagos teljesítéssel összefüggő költséget.

 

4. A rendszer általunk okozott hibából adódó hibás működése esetén az adatokat a Bechtle direct a hibás működést megelőző állapot szerint állítja vissza. Ilyen esetben a megfelelő adatokat a megrendelő gép által olvasható formában köteles a Bechtle direct rendelkezésére bocsátani.

 

 

 1. IX. Titoktartás

 

1.   A megrendelő és munkavállalói, megbízottai, képviselői és alvállalkozói időről időre közvetlenül vagy közvetve hozzáférhetnek olyan információhoz vagy kaphatnak olyan információt („fogadó fél”), amelyet a Bechtle direct („feltáró fél”) bizalmasnak vagy titkosnak minősít a saját maga vagy partnerei vagy más harmadik felek vonatkozásában, akik azt, ha nem is kifejezetten ekként jelölve, bizalmasként adták át a Bechtle direct-nek, ideértve a megrendelővel létrehozott szerződés rendelkezéseit, feltételeit és létezését („Bizalmas Információk”). A fogadó fél köteles minden Bizalmas Információt szigorúan bizalmasan kezelni, és nem jogosult azokat feltárni vagy hozzáférhetővé tenni olyan személyek számára, akik nem részes felek a szerződésben, továbbá szigorúan a szerződés teljesítésével összefüggő célokon kívül másra felhasználni. A fogadó fél a Bizalmas Információt munkavállalói és képviselői részére kizárólag a szükséges mértékben tárhatja fel, miután kioktatta őket az információk bizalmas voltáról és az őket terhelő, itt rögzített kötelezettségekről. A fogadó fél ezen kötelezettségek munkavállalói és képviselő által történt bármilyen megsértéséért felelősséggel tartozik. A fogadó fél köteles legalább a saját bizalmas információira irányadó biztonsági módszerekkel és eljárásokkal azonos szintű védelmet alkalmazni, amely garantálja a védelmet a jogosulatlan használat vagy feltárás ellen. A Bizalmas Információk (harmadik felek erősebb jogaitól függően) a feltáró fél tulajdonában maradnak.

 

2. A fentiektől függetlenül, a „Bizalmas Információk” nem vonatkoznak olyan információkra, amelyekre nézve a fogadó fél írásos dokumentumokkal tudja igazolni, hogy

2.1. már korábban ismertek voltak számára, vagy munkavállalói később, a Bizalmas Információktól függetlenül fejlesztették ki;

2.2. nem a fogadó fél, vagy leányvállalatai, vagy képviselői hibájából általánosan elérhetővé válik mindenki számára;

2.3. jogszerűen jutott hozzá harmadik személytől vagy szervezettől, akit nem köt titoktartási kötelezettség; vagy

2.4.  írósági ítélet vagy kormányzati szerv kéri azok továbbítását, amely esetben a fogadó fél köteles haladéktalanul tájékoztatni a feltáró felet, hogy az megfelelő jogvédelmet kérhessen

 

3. A megrendelővel létrejött szerződés megszűnésekor, vagy a feltáró fél írásbeli kérelmére a fogadó fél köteles kérés szerint visszaszolgáltatni vagy megszüntetni valamennyi ilyen Bizalmas Információt, és írásban igazolni ennek megtörténtét.

 

 

 1. X. Vegyes rendelkezések

 

1. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelennek, illegálisnak vagy alkalmazhatatlannak minősül (bármilyen ítélet vagy egyéb okok következményeként), az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényessége, jogszerűsége és alkalmazhatósága továbbra is fennállónak tekintendő. Amennyiben az érvénytelennek bizonyuló rendelkezés törlése befolyásolja jelen ÁSZF értelmezését, illetve alkalmazhatóságát a megrendelőnek a Bechtle direct-tel jóhiszemű tárgyalást kell kezdenie annak érdekében, hogy olyan helyettesítő rendelkezésről állapodjanak meg, amely a lehető legjobban tükrözi a Felek szerződéses szándékát. E tárgyalások eredménytelensége (megállapodás hiánya) esetén a vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók.

 

2. A jelen ÁSZF (és minden jellegű, a Bechtle direct és a megrendelő közötti szerződéshez kapcsolódó vagy annak létrejöttéből eredő vita, probléma, eljárás vagy követelés) a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései szerint jön létre. Az esetleges viták peres úton történő rendezése céljából — hatáskörtől függően — a Bechtle direct székhelye szerint illetékes bíróság jár el. Amennyiben ez jogszabály rendelkezése folytán nem lehetséges, az általános illetékességi szabályok az irányadók.

 

3.   A jelen ÁSZF hatályba lépésének napja 2018. 07. 25. A Bechtle direct fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF rendelkezéseit – annak módosításokkal egységes szerkezetben, az I/2. pontban meghatározott módon történő egyidejű közzétételével – egyoldalú döntésével módosítsa. Ez esetben az ÁSZF módosított tartalma kizárólag a módosítás hatályba lépését (közzétételét) követően létrejött jogviszonyokra irányadók.