Cookie-instellingen: Je kunt jouw cookie-instellingen altijd wijzigen.

Bechtle privacyverklaring.

Welkom op onze website! Fijn dat je interesse hebt in onze organisatie. We nemen het beschermen van jouw persoonsgegevens serieus. We verwerken jouw gegevens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens, met name de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU AVG) en de wettelijke privacybepalingen van het land waarin de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke instantie zich bevindt. In deze privacyverklaring informeren we je over het verwerken van jouw persoonsgegevens door Bechtle en over de aan jou toegekende rechten.

Persoonsgegevens zijn hierbij alle gegevens die een identificatie van een natuurlijke persoon mogelijk maken. Hiertoe behoren vooral naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, maar ook het IP-adres. Er is sprake van anonieme gegevens als deze gegevens niet terug te voeren zijn op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Verantwoordelijke organisatie en functionaris voor gegevensbescherming.

Bechtle AG, Bechtle Platz 1, DE-74172 Neckarsulm, evenals gelieerde ondernemingen.conform §§ 15 AktG.

Contactgegevens: kontakt@bechtle.com, + 49 7132 981 - 0

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming: privacy@bechtle.com

Recht van inzage van de betrokkene.

Allereerst willen we je informeren over jouw recht van inzage als betrokkene. Dit is vastgelegd in artikel 15 - 22 EU AVG. Dit omvat:

 • Het recht van inzage van de betrokkene (artikel 15 EU AVG),
 • Het recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid) (artikel 17 EU AVG),
 • Het recht op rectificatie (artikel 16 EU AVG),
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 EU AVG),
 • Het recht op beperking van de verwerking (artikel 18 EU AVG),
 • Het recht van bezwaar (artikel 21 EU AVG).

Om jouw rechten te doen gelden, gelieve contact op te nemen met: privacy@bechtle.com. Hetzelfde geldt bij vragen over gegevensverwerking door onze organisatie. Bovendien heb je het recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

 

Bezwaarrecht

In verband met het bezwaarrecht graag het volgende in acht nemen:

Als we persoonsgegevens verwerken ten behoeve van mailings heb je te allen tijde het recht om zonder opgaaf van reden bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking. Dit geldt ook voor het profileren, in zoverre dit samenhangt met mailings.

Als je bezwaar maakt tegen het verwerken ten behoeve van mailings dan zullen we jouw persoonsgegevens niet meer voor dit doel verwerken. Bezwaar maken is kosteloos en hoeft niet in een bepaalde vorm te gebeuren; richt je bezwaar liefst aan: kontakt@bechtle.com.

Voor het geval dat we jouw gegevens verwerken om legitieme belangen te vervolgen, kun je altijd bezwaar maken tegen deze verwerking om bijzondere persoonlijke redenen; dit geldt ook voor het profileren op basis van deze bepalingen.

We verwerken jouw persoonsgegevens dan niet meer, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen bewijzen die prevaleren boven jouw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking ter vaststelling, ter uitoefening of ter verdediging van rechtsvorderingen dient.

Doelstellingen en rechtsgrondslagen van gegevensverwerking.

Bij de verwerking van persoonsgegevens worden de bepalingen van de EU AVG en alle overige geldende bepalingen inzake gegevensbescherming nageleefd.
Rechtsgrondslagen voor de gegevensverwerking vloeien in het bijzonder voort uit artikel 6 EU AVG.

We gebruiken jouw gegevens voor zakelijke betrekkingen, het vervullen van contractuele en wettelijke verplichtingen, het uitvoeren van contractuele relaties, het aanbieden van producten en services evenals het versterken van klantrelaties, wat ook analyses voor marketingdoeleinden, klanttevredenheidsenquêtes en mailings kan bevatten.

Jouw toestemming is tevens een toestemmingsvoorschrift inzake gegevensbescherming. Hiermee lichten we je in over de doelstellingen van gegevensverwerking en over jouw recht op herroeping. Mocht de toestemming ook betrekking hebben op het verwerken van bijzondere categorieën van persoonsgegevens dan zullen we daar in de toestemming uitdrukkelijk naar verwijzen.

Een verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgebonden gegevens als bedoeld in artikel 9, paragraaf 1 EU AVG gebeurt alleen dan, als dit op grond van rechtsregels noodzakelijk is en er geen reden is om aan te nemen dat jouw legitieme belangen bij uitsluiting van de verwerking prevaleren.

Verstrekking aan derden.

We zullen jouw gegevens alleen in het kader van de wettelijke bepalingen of bij een daartoe strekkende toestemming aan derden verstrekken. Voor de rest worden jouw gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij we daartoe op grond van dwingende rechtsregels verplicht zijn (verstrekking aan externe entiteiten zoals bijv. toezichthouders en het OM).

 

Ontvangers van gegevens / Categorieën van ontvangers

Binnen onze organisatie waarborgen we dat alleen die personen jouw gegevens krijgen die deze nodig hebben voor het vervullen van contractuele en wettelijke verplichtingen.

Via onze webshop komen koopcontracten tot stand met "Bechtle B.V.", de dochteronderneming van Bechtle die hiervoor verantwoordelijk is.

In het kader van aankopen en aanvragen kan het voorkomen dat meer ondernemingen van Bechtle betrokken zijn. Een voorbeeld is een on-site supportaanvraag die door een locatie van Bechtle bij jou in de buurt uitgevoerd moet worden.

In sommige gevallen ondersteunen dienstverleners onze gespecialiseerde afdelingen bij het vervullen van hun taken, bijv. bij het versturen van nieuwsbrieven. We hebben met alle dienstverleners de noodzakelijke contracten inzake gegevensverwerking afgesloten.

 

Verstrekking aan derde landen / Doel van verstrekking aan derde landen

Gegevensoverdracht in derde landen (landen buiten de Europese Unie resp. de Europese Economische Ruimte) vindt alleen plaats voor zover dit wettelijk is voorgeschreven, of als jij ons daartoe toestemming hebt verleend, of als dit noodzakelijk is ter uitvoering van de overeenkomst.

Dit gebeurt bijvoorbeeld als je voor aanvragen onze chatfunctie gebruikt, omdat een dienstverlener buiten de EER deze functie voor ons ter beschikking stelt en toegang tot persoonsgebonden gegevens krijgt. Hierbij nemen we de mogelijke en noodzakelijke maatregelen inzake gegevensbescherming conform artikel 44 en volgende EU AVG (“Algemeen beginsel inzake doorgiften”) om het gegevensbeschermingsniveau in het derde land te regelen.

Opslagduur van de gegevens.

We slaan jouw gegevens op zolang als we ze nodig hebben voor de betreffende verwerkingsdoelstelling. Let erop dat vele bewaartermijnen bepalen dat gegevens verder opgeslagen (moeten) worden. Dit betreft vooral verplichte commercieel-juridische en fiscaal-juridische bewaarverplichtingen (bijv. het Wetboek van Koophandel, de Belastingwet enz.). Voor zover geen aanvullende bewaarverplichtingen bestaan, worden de gegevens na het bereiken van de doelstelling routinematig verwijderd.

Hier komt bij dat we gegevens kunnen bewaren als je ons hiervoor toestemming hebt gegeven of als er juridische geschillen mochten ontstaan en wij bewijsmiddelen in het kader van wettelijke verjaringstermijnen gebruiken die maximaal dertig jaar kunnen bedragen; de regelmatige verjaringstermijn bedraagt drie jaar.

Veilige gegevensoverdracht.

Om de gegevens die bij ons zijn opgeslagen zo goed mogelijk te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang van ongeoorloofde personen, maken wij gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. De veiligheidsniveaus worden in samenwerking met veiligheidsexperts voortdurend gecontroleerd en aan de nieuwe veiligheidsstandaarden aangepast.

De gegevensuitwisseling van en naar onze website vindt telkens versleuteld plaats. Het beveiligde overdrachtsprotocol voor onze webpagina’s is HTTPS, waarbij altijd actuele versleutelingsprotocollen worden gebruikt.

Bovendien bieden we onze gebruikers bij het gebruik van contactformulieren en bij sollicitaties een content-encryptie (versleuteling van de inhoud) aan. Het decoderen van deze gegevens kan alleen door ons gebeuren. Bovendien bestaat de mogelijkheid om alternatieve communicatiekanalen te gebruiken (bijv. via de post).

Verplichting om de gegevens beschikbaar te stellen.

Diverse persoonsgegevens zijn voor het onderbouwen, uitvoeren en beëindigen van de overeenkomst en voor het vervullen van de daarmee gepaard gaande contractuele en wettelijke plichten noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor het gebruik van onze website en de verschillende functies die deze ter beschikking stelt.

Kijk voor meer details hierboven onder het betreffende punt. In bepaalde gevallen moeten gegevens ook op grond van wettelijke bepalingen verzameld resp. ter beschikking gesteld worden. Let erop dat een verwerking van jouw aanvraag of het uitvoeren van de ten grondslag liggende overeenkomst zonder ter beschikking stelling van deze gegevens niet mogelijk is.

Categorieën, bronnen en herkomst van de gegevens.

Welke gegevens we verwerken, bepaalt de betreffende context: dit hangt ervan af of je bijvoorbeeld online een bestelling plaatst, een aanvraag via ons contactformulier indient, solliciteert of reclameert.

Let erop dat wij informatie zo nodig ook apart op een geschikte plek ter beschikking stellen, bijv. bij het uploaden van sollicitatiedossiers of bij een contactaanvraag.

 

Bij het bezoek aan onze website verzamelen en verwerken we de volgende gegevens:

Tijdens het bezoek aan deze website brengt jouw browser de volgende soorten gegevens over die bij ons worden opgeslagen:

 • het type en de taal van de browser,
 • het IP-adres van de computer,
 • de serveraanvragen (bijv. opgevraagde pagina’s) met inbegrip van het tijdstip en
 • de referrer-URL (dit is het adres van de website die je voor de onze hebt bezocht als je via een hyperlink op onze website terecht bent gekomen).

De eerste drie soorten gegevens zijn technisch vereist om de opgevraagde pagina’s van deze website goed weer te geven. Daarnaast kunnen ze zo nodig worden gebruikt om een veilig beheer van deze website te handhaven (bijv. bij het beschermen van de website tegen hacking). Het IP-adres en de taal van de browser worden ook gebruikt om onze website direct in de juiste taal weer te geven. De referrer-URL wordt in anonieme vorm gebruikt voor statistieken. Om veiligheidstechnische redenen en vooral ter bescherming van onze webservers tegen aanvalspogingen wordt dit soort gegevens conform artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid f EU AVG eveneens voor bepaalde tijd opgeslagen.

 

In het kader van een contactaanvraag verzamelen en verwerken we de volgende gegevens:

Via onze website kun je verschillende aanvragen doen, bijvoorbeeld een catalogus bestellen of informatie opvragen over bepaalde producten. Dit kan op verschillende manieren. Je kunt met ons chatten, mailen of teruggebeld worden door een van onze medewerkers.

Via het contactformulier kun je ons jouw contactgegevens (bijv. naam, telefoonnummer of e-mailadres) en een bericht sturen. Deze gegevens worden gebruikt voor het klantcontact en voor het beantwoorden/voldoen aan jouw verzoek.

Om onze website te beschermen tegen spam maken we gebruik van Friendly Captcha. Friendly Captcha is een op Proof of Work gebaseerde anti-bot oplossing waarbij het apparaat van de gebruiker al het werk doet. We genereren een unieke cryptopuzzel voor elke bezoeker. Het oplossen van deze puzzel duurt maar een paar seconden en gebeurt terwijl de gebruiker zijn gegevens invult op het formulier.

Bij gebruik van Friendly Captcha wordt de volgende informatie verzameld en verwerkt: IP-adres van de aanvragende computer (in eerste instantie verzameld in platte tekst, waarna een anonieme hashwaarde wordt aangemaakt), informatie over de gebruikte browser, het gebruikte besturingssysteem, geanonimiseerde teller per IP-adres om de cryptografische taken te controleren en de website van waaruit toegang is verkregen (de zogenaamde referer URL).  De rechtsgrondslag voor dit gebruik is ons legitieme belang om onze website te beschermen tegen spam, artikel 6 paragraaf 1 lid f EU AVG. De daarbij verzamelde informatie wordt bewaard gedurende 30 dagen.

Meer informatie over het privacybeleid van Friendly Captcha is te vinden op: https://friendlycaptcha.com/privacy/.

In het kader van het bestelproces verwerken we de volgende gegevens:

In de webshop op deze website kunnen zakelijke klanten IT-producten bestellen.

Voor de afhandeling van de opdracht hebben we jouw contactgegevens, factuur-/leveradres en betaalgegevens (bankrekeningnummer en dergelijke) nodig.

In het kader van bestellingen kan eventueel jouw kredietwaardigheid worden gecontroleerd. Meer informatie hierover krijg je te zien tijdens het bestelproces. De credit check gebeurt conform artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid f EU AVG in het kader van ons legitieme belang bij de solvabiliteit van de besteller.

 

Bij online sollicitaties verzamelen en verwerken we de volgende gegevens:
 • Stamgegevens (bijv. naam, naambijvoegsels, geboortedatum, eventueel titel),
 • Contactgegevens (postadres, telefoonnummer, e-mailadres),
 • Kwalificatie- en opleidingsgegevens (bijv. CV, diploma’s),
 • Afhankelijk van de vacature zo nodig ook gegevens over talen- en IT-kennis, rijbewijs en werkvergunning resp. verblijfsvergunning.

Daarnaast verzamelen en verwerken we diverse andere (vrijwillige) gegevens, zoals bijv. de vroegste begindatum, regionale mobiliteit, gewenst aantal uren en duur van de inzet, eerdere dienstverbanden bij Bechtle, gegevens over jouw sociale betrokkenheid of informatie over hoe je deze vacature tegenkwam. Je kunt relevante sollicitatiegegevens - ook geheel vrijwillig - uploaden op ons platform via jouw desbetreffende social media profiel.

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, nemen wij passende veiligheidsmaatregelen. Jouw sollicitatiedossier wordt door ons sollicitatiesysteem in gecodeerde vorm verzonden. De voorzorgsmaatregelen inzake gegevensback-up zijn altijd in overeenstemming met de huidige stand van de techniek.

We slaan jouw gegevens op tijdens de sollicitatieprocedure conform de toepasselijke wetgeving en verwijderen deze na maximaal zes maanden. Het langer bewaren van deze gegevens gebeurt alleen dan als wij hiertoe verplicht of bevoegd zijn, bijv. als je ons toestemming hebt gegeven om jouw gegevens voor een bepaalde langere duur op te slaan of ter uitoefening van een recht.

Regelgeving die ons tot bewaren verplicht, is bijvoorbeeld te vinden in het Wetboek van Koophandel en in de Belastingwet. Bovendien moeten verjaringstermijnen in acht genomen worden. Meer informatie is te vinden in de privacyverklaring in het kader van de sollicitatieprocedure.

 

Bij nieuwsbrieven verzamelen en verwerken we de volgende gegevens:
 • Aanhef
 • Naam, voornaam
 • E-mailadres
 • Voor statistische doeleinden passen we bovendien anonieme link-tracking toe.

 

Contactformulier / contactopname per e-mail, chat of telefoon.

Via het contactformulier op onze website kun je contact met ons opnemen. Hierbij verwerken we de door jou op het contactformulier ingevulde gegevens om contact met je op te nemen en om jouw vragen en wensen te beantwoorden, (artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid a, b EU AVG).

 Als je ons e-mailt, zullen we de vermelde persoonsgegevens in de e-mail alleen verwerken met betrekking tot het verwerken van jouw aanvraag.

 Als je teruggebeld wilt worden, hebben we jouw naam en telefoonnummer nodig. Je kunt ook een bericht voor ons achterlaten.

Daarnaast kun je met ons chatten. Hiervoor verzamelen en verwerken we jouw voor- en achternaam evenals jouw e-mailadres. De chat wordt ter opvolging 30 dagen op interne servers opgeslagen en daarna verwijderd.

Bij gebruik van bovenstaande communicatiemiddelen wordt gelet op het beginsel van minimale gegevensverwerking en een zo beperkt mogelijke gegevensopslag; je vult alleen die gegevens in die wij echt nodig hebben om contact met je op te nemen en voor het verwerken van de desbetreffende aanvraag.

 Bovendien wordt om technische veiligheidsredenen en ter bescherming tegen eventuele aanvallen jouw IP-adres verwerkt.

Nieuwsbrief.

Op onze website kun je je gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Het ingevulde e-mailadres bij het aanmelden voor de nieuwsbrief, jouw naam en aanhef worden gebruikt voor het versturen van de gepersonaliseerde nieuwsbrief, artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid a EU AVG.

Hierbij wordt gelet op het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking en een zo beperkt mogelijke gegevensopslag; verplichte velden zijn alleen e-mailadres, naam en aanhef. Om technische en wettelijke redenen wordt bij het abonneren op de nieuwsbrief ook jouw IP-adres verwerkt.

Microsoft ondersteunt ons bij het verwerken van aanmeldingen voor onze nieuwsbrief. Hiervoor hebben wij met Microsoft een contract gesloten waartoe we wettelijk verplicht zijn in het kader van de gegevensbescherming.

Je kunt je natuurlijk altijd afmelden voor de nieuwsbrief via de link onderaan elke nieuwsbrief en zodoende jouw toestemming herroepen. Verder kun je je ook altijd direct afmelden voor de nieuwsbrief via onze website.

Webshop.

We verwerken de ingevulde gegevens op het bestelformulier alleen om de overeenkomst uit te voeren resp. af te handelen, artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid b EU AVG, voor zover je niet toestemt met een verder gebruik.

Er wordt gelet op het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking en een zo beperkt mogelijke gegevensopslag, doordat je alleen die gegevens moet invullen die voor de uitvoering van het contract resp. voor het vervullen van onze contractuele plichten nodig zijn (dus naam, adres, e-mailadres en de benodigde betaalgegevens voor de gekozen betaalwijze) of waartoe we wettelijk verplicht zijn om ze te verzamelen.

Bovendien wordt om technische en wettelijke redenen het IP-adres verwerkt. Zonder deze gegevens moeten we het afsluiten van het contract helaas weigeren, omdat we dit dan niet kunnen uitvoeren, of moeten we in voorkomend geval een bestaand contract beëindigen. Uiteraard mag je als je wilt nog meer gegevens verstrekken.

Klant- en leveranciersgegevens.

Categorieën / Herkomst van de gegevens

In het kader van contracten buiten de website en de webshop verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • contactgegevens (bijv. voor- en achternaam van de huidige en eventuele voormalige contactpersonen evenals naambijvoegsels, naam bedrijf/organisatie en adres van de klant (werkgever), doorkiesnummer, mobiel nummer, e-mailadres, faxnummer);
 • werkgerelateerde gegevens (bijv. functie, afdeling);
 • c.q. bankgegevens (en bij een SEPA Incasso machtiging ook de voor- en achternaam van de rekeninghouder);
 • c.q. voorkeur betaalsysteem, informatie over de solvabiliteit en kredietwaardigheid;
 • c.q. geboortedatum, hoe lang iemand al werkt bij dit bedrijf / deze organisatie en dergelijke (ten behoeve van onze klantenservice, als je deze informatie aan ons verstrekt).

Jouw persoonsgegevens krijgen we in principe van jou tijdens de voorbereidingen van het contract of tijdens de looptijd van het contract.

Bij wijze van uitzondering worden persoonsgegevens bij bepaalde constructies ook via andere instanties verzameld. Daartoe behoren relevante informatieaanvragen, met name over de solvabiliteit en de kredietwaardigheid, bij instanties als Creditsafe en Bisnode. 
 

Doelstellingen en rechtsgrondslagen van gegevensverwerking

Bij de verwerking van persoonsgegevens worden de bepalingen van EU AVG en alle overige relevante geldende bepalingen inzake gegevensbescherming nageleefd.

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen (bijv. voor het maken van offertes voor producten en services) en voor het vervullen van onze contractuele plichten (bijv. voor het uitvoeren van onze services en voor de afhandeling van bestellingen / opdrachten / betalingen) (artikel 6, paragraaf 1, lid b EU AVG) resp. als een wettelijke verplichting tot verwerking bestaat (bijv. op grond van fiscale voorschriften) (artikel 6, paragraaf 1, lid c EU AVG). Dit zijn de doelstellingen waarvoor jouw persoonsgegevens oorspronkelijk werden verzameld.

Jouw instemming met de bepalingen inzake gegevensbescherming is tevens jouw toestemming voor gegevensverwerking (artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid a EU AVG). Voordat je toestemt, informeren we je over de doelstelling van de gegevensverwerking en over jouw recht op bezwaar conform artikel 7, paragraaf 3 EU AVG. 

Voor het opsporen van strafbare feiten worden persoonsgegevens alleen verwerkt conform de voorwaarden in artikel 10 EU AVG.

 

Ontvangers van gegevens / Categorieën van ontvangers

Externe dienstverleners ondersteunen onze gespecialiseerde afdelingen bij het vervullen van hun taken in het kader van noodzakelijke bedrijfsprocessen. Ter bescherming van de te verwerken gegevens hebben we met alle dienstverleners de noodzakelijke contracten inzake gegevensverwerking afgesloten.

Dit zijn vooral dienstverlenende bedrijven zoals pakketdiensten en transportbedrijven die de verzending en het transport overnemen, maar ook financiële instellingen en adviesbureaus die ondersteuning bieden bij het controleren van gegevens die relevant zijn voor de opdracht. Op specifieke gebieden doen we een beroep op de ondersteuning van IT-specialisten van fabrikanten en partnerorganisaties die over de juiste productkennis beschikken. Voor de projectafhandeling (registratie, projectaanmelding, het uitbrengen van een offerte, het afhandelen van de bestelling) worden jouw gegevens zo nodig doorgegeven aan de betreffende fabrikanten van de aangeboden resp. bestelde producten. Deze kunnen ook in een derde land buiten de EU zitten.

We geven informatie over het afhandelen van de betaling, ter controle van het betaalgedrag en de kredietwaardigheid door aan commerciële informatiebureaus, kredietinformatie- en kredietregistratiebureaus.

In voorkomend geval kunnen jouw persoonsgegevens ook in de cloud plaatsvinden om bestaande processen te optimaliseren (bijvoorbeeld voor een efficiëntere communicatie en contractafhandeling). Hiervoor hebben we de noodzakelijke contracten voor gegevensbescherming afgesloten. Voor zover de cloudprovider in een land buiten de EU / de EER (derde land) zit, nemen we de mogelijke en noodzakelijke maatregelen inzake gegevensbescherming conform artikel 44 en volgende EU AVG (“Algemeen beginsel inzake doorgiften”) om het gegevensbeschermingsniveau in het desbetreffende derde land te regelen. Hierbij waarborgen we door technische en organisatorische maatregelen dat alleen die personen jouw gegevens krijgen die deze nodig hebben voor het vervullen van contractuele en wettelijke verplichtingen.

Registratie / account.

Op onze website bieden we gebruikers de mogelijkheid om zich te registreren door hun persoonsgegevens in te vullen. Het voordeel is vooral dat je jouw bestelgeschiedenis kunt bekijken en dat de ingevulde gegevens op het bestelformulier worden opgeslagen. Bij een nieuwe bestelling hoef je deze dan niet opnieuw in te vullen.

Registratie is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract (via onze webshop) met jou of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid a, b EU AVG.

Hierbij wordt gelet op het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking en een zo beperkt mogelijke gegevensopslag, omdat alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de registratie ingesteld zijn als verplicht veld. Dit zijn bijv. het e-mailadres en wachtwoord inclusief herhaling van het wachtwoord.

De overige velden zijn optioneel en gemarkeerd als zulke.

Voor het bestellen in onze webshop hebben we voor de levering bovendien gegevens met betrekking tot het factuuradres nodig (aanhef, voornaam, achternaam, adres). Als het afleveradres niet hetzelfde is als het factuuradres dan moeten bovenstaande gegevens ook ingevuld worden voor het afleveradres.

Door te registreren op onze website worden bovendien het IP-adres van de gebruiker, de datum en het tijdstip van de registratie opgeslagen (technische achtergrondgegevens). Door te klikken op de button “Registreer nu” geef je toestemming om jouw gegevens te verwerken.

Let op: het door jou opgegeven wachtwoord wordt bij ons versleuteld opgeslagen. Onze medewerkers kunnen dit wachtwoord niet lezen. Ze kunnen je niet verder helpen als je jouw wachtwoord bent vergeten.

Gebruik in dit geval de functie “Wachtwoord vergeten”, waarmee je een automatisch aangemaakt nieuw wachtwoord per e-mail krijgt toegestuurd. Geen medewerker is bevoegd om telefonisch of schriftelijk naar jouw wachtwoord te vragen. Geef daarom nooit jouw wachtwoord, mocht je dergelijke vragen krijgen.

Als het registratieproces is voltooid, zijn jouw gegevens bij ons opgeslagen voor het gebruik van jouw beveiligde account. Zodra je je op onze website aanmeldt met jouw e-mailadres als gebruikersnaam en jouw wachtwoord, worden deze gegevens ter beschikking gesteld voor de door jou uitgevoerde handelingen op onze website (bijv. voor bestellingen in onze webshop). Uitgevoerde bestellingen kun je in de bestelgeschiedenis bekijken. Hier kun je ook wijzigingen in het factuur- of afleveradres doorgeven.

Geregistreerde personen kunnen zelf wijzigingen / correcties aanbrengen in het factuur- of afleveradres in de bestelgeschiedenis. Onze klantenservice helpt je ook graag met wijzigingen / correcties. Je kunt jouw registratie resp. account natuurlijk ook weer opheffen resp. verwijderen.

Bij Bechtle zorgen we ervoor dat jouw gegevens alleen worden overgedragen aan partijen binnen onze organisatie die deze nodig hebben voor het vervullen van hun operationele taken. De verzamelde persoonsgegevens worden daarbij uitsluitend voor het beoogde doel gebruikt en niet verstrekt aan derden.

Als je jouw privéadres hebt ingevuld als afleveradres, dan wordt dit in ons systeem opgeslagen, zodat je dit kunt selecteren bij toekomstige bestellingen zonder dit opnieuw te hoeven invullen. Als je niet wilt dat jouw privéadres door ons wordt opgeslagen, dan kun je dit vanzelfsprekend te allen tijde zelf verwijderen uit jouw account.

Om de beveiliging van jouw gegevens verder te verhogen, gebruiken we in onze webshop Multi-Factor Authenticatie (MFA). Hierbij kun je alleen inloggen als je je naast jouw inloggegevens identificeert via een andere component (bijv. een token).

Optioneel bieden we jou de mogelijkheid om je client op te slaan in de Local Store van jouw eindapparaat, nadat je bent ingelogd, zodat je niet telkens via MFA moet inloggen. Concreet worden daarbij de volgende gegevenscategorieën verzameld en verwerkt:

 • User Agent header
 • Willekeurige getallen
 • Lokale Keycloak User ID (uniek)
 • Tijdstempel

Om jou deze comfort-functie te kunnen aanbieden, hebben we jouw toestemming nodig (artikel 6, paragraaf 1, lid a EU AVG / § 25 paragraaf 1 TTDSG) die je bijvoorbeeld kunt geven door bij je eerste bezoek aan de website de betreffende functie in onze vraag om toestemming te selecteren.

Natuurlijk kun je jouw toestemming te allen tijde zonder opgaaf van reden hier intrekken. NB: In dat geval staat de comfort-functie niet meer tot jouw beschikking.

Betaalsystemen, credit check.

In onze online shop kunt u betalen op factuur, met creditcard, via PayPal, Apple Pay en iDEAL (iDEAL is alleen beschikbaar in Nederland). Voor dit doel worden de betreffende betalingsrelevante gegevens verzameld om jouw bestelling en betalingsverwerking te kunnen uitvoeren, artikel 6, paragraaf 1, lid a, b EU AVG. Bovendien wordt om technische en wettelijke redenen het IP-adres verwerkt.

Er wordt gelet op het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking en een zo beperkt mogelijke gegevensopslag, doordat u alleen die gegevens moet invullen die voor de uitvoering van het afwikkelen van de betaling en daarmee het afhandelen van het contract nodig zijn of waartoe we wettelijk verplicht zijn om ze te verzamelen.

Zonder deze gegevens moeten we het afsluiten van het contract helaas weigeren, omdat we dit dan niet kunnen uitvoeren. 

Het door ons gebruikte betaalsysteem maakt gebruik van SSL-versleuteling voor een beveiligde gegevensoverdracht.

Opmerking over factuurbetaling:
Als u in onze onlineshop kiest voor factuurbetaalmethode, voeren wij een kredietwaardigheidscontrole uit. Hiervoor worden relevante gegevens voor de kredietwaardigheid verzonden naar Creditsafe om kredietwaardigheids- resp. kredietrisico’s vast te stellen, artikel 6, paragraaf 1, lid f EU AVG.

Betaling met een creditcard:
Bij betaling met creditcard geven wij uw betalingsgegevens, als onderdeel van de betalingsverwerking, door aan onze dienstverlener PAYONE GmbH, Lyoner Straße 15, 60528 Frankfurt/Main. De overdracht vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, paragraaf 1, lid b AVG en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Zoals gebruikelijk bij creditcardbetalingen controleert PAYONE GmbH ook de creditcardgegevens en voert fraudepreventie uit op basis van legitieme belangen, artikel 6 paragraaf 1 lid f EU AVG.

Details over gegevensbescherming en hoe PAYONE omgaat met uw persoonlijke gegevens kunt u vinden op https://www.payone.com/datenschutz/ of in die onder https://www.payone.com/DE-de/dsgvo-haendler beschikbare one-pager “Informatie over gegevensverwerking door PAYONE voor eindklanten (kaarthouders / gebruikers) in overeenstemming met artikel 14 AVG”

Opmerking over PayPal:
PayPal is een onderneming van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Als de betrokkene persoon tijdens het bestelproces in onze onlineshop “PayPal” als betalingsoptie selecteert, worden de gegevens van de betrokkene persoon automatisch naar PayPal verzonden.

Door deze betaalwijze te kiezen stemt de betrokkene in met het doorgeven van persoonsgegevens die vereist zijn voor de afhandeling van de betaling. Bij de aan PayPal doorgegeven persoonsgegevens gaat het doorgaans om voornaam, naam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiele nummer en andere gegevens die noodzakelijk zijn voor het afhandelen van de betaling.

Noodzakelijk voor de afhandeling van het koopcontract zijn ook zulke persoonsgegevens die met de betreffende bestelling samenhangen. Meer informatie over gegevensbescherming bij PayPal is te vinden op: https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub.

Automatische betalingen:
Zoals gebruikelijk bij automatische incasso's worden je bankgegevens verzameld om het overeengekomen bedrag van je rekening af te schrijven.

Opmerking over Apple Pay:
Apple Pay is een betaalmethode van Apple Distribution International Ltd. (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland.

Als u de betaalmethode Apple Pay selecteert, wordt de betaling verwerkt via de “Apple Pay”-functie van uw iOS-, watchOS- of macOS-eindapparaat en een bedrag in rekening gebracht van een bij “Apple Pay” opgeslagen betaalkaart.

Ten behoeve van de betalingsverwerking worden de gegevens die u tijdens het bestelproces heeft verstrekt, samen met de gegevens over uw bestelling, in gecodeerde vorm aan Apple doorgegeven. Apple codeert deze gegevens vervolgens opnieuw met een ontwikkelaarspecifieke sleutel, voordat de gegevens naar de betalingsdienstaanbieder van de in Apple Pay opgeslagen betaalkaart worden verzonden om de betaling uit te voeren. De codering zorgt ervoor dat alleen de website waar de aankoop is gedaan toegang heeft tot de betalingsgegevens. Nadat de betaling is gedaan, stuurt Apple het accountnummer van uw apparaat en een transactiespecifieke, dynamische beveiligingscode naar de oorspronkelijke website om het succes van de betaling te bevestigen.

Als tijdens de beschreven overdrachten persoonlijke gegevens worden verwerkt, vindt de verwerking uitsluitend plaats met het oog op de betalingsverwerking in overeenstemming met artikel 6, paragraaf 1, lid b AVG.

Meer informatie over gegevensbescherming met Apple Pay vindt u op het volgende internetadres: https://support.apple.com/de-de/HT203027

Opmerking over iDEAL:
Bij betaling via “iDEAL” wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Currence iDEAL BV, Postbus 83073, 1080 AB Amsterdam, Nederland (hierna “iDEAL” genoemd).

Voor de verwerking van de betaling wordt de tijdens het bestelproces verstrekte informatie, naast de informatie over uw bestelling (naam, e-mailadres, IBAN, naam van de verkoper, naam van uw betalingsdienstaanbieder, URL van de website, 16-cijferige IDEAL-transactiecode, datum en tijd van de transactie, bedrag van de transactie en het beoogde gebruik) in overeenstemming met artikel 6, paragraaf 1, lid b AVG, uitsluitend ten behoeve van de betalingsverwerking en alleen voor zover vereist naar iDEAL doorgestuurd.

Details van het privacybeleid van iDEAL vindt u hier: https://www.ideal.nl/en/ideal-privacy-cookiestatement

Marketingdoeleinden bestaande klanten.

Bechtle wil graag contact houden met jou als klant en je informatie en aanbiedingen over onze producten / services toesturen, artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid f EU AVG. Hiervoor verwerken we jouw gegevens, om je passende informatie en aanbiedingen per e-mail toe te sturen en voor klanttevredenheidsenquêtes. 

Als je dit niet wilt dan kun je altijd bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor mailings; dit geldt ook voor het profileren, in zoverre dit samenhangt met mailings. Als je bezwaar maakt dan zullen we jouw gegevens niet meer verwerken voor deze doelstelling.

Het bezwaar kan zonder opgaaf van reden gratis en vormvrij gebeuren, het liefst telefonisch + 49 7132 981 – 0 per e-mail kontakt@bechtle.com of per post Bechtle Platz 1, DE-74172 Neckarsulm.

Marketingdoeleinden prospects.

Bechtle wil graag met jou in contact komen en je informatie over onze producten / services toesturen, artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid f EU AVG. Hiervoor verwerken we jouw gegevens, om telefonisch passende informatie en aanbiedingen met je te delen (lees: telemarketing). Ook kunnen wij via e-mail contact met jou opnemen (lees: digitale direct marketing). Bij het downloaden van onze whitepapers vragen wij jou je voor- en achternaam, je zakelijk mailadres en telefoonnummer en de naam van het bedrijf waar je werkt aan ons door te geven. Vanwege het feit dat jij als een natuurlijke persoon die een beroep of bedrijf uitoefent zélf contactgegevens bij ons bekent hebt gemaakt, en wij jou op voorhand duidelijk hebben geïnformeerd over het gegeven dat wij jouw gegevens voor telefonische verkoop kunnen gebruiken, mogen wij als organisatie gegevens verwerken voor telemarketing en digitale direct marketing. Daarnaast kan de rechtmatige grondslag van toestemming bestaan voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wij zullen bij elk telefoongesprek en in de footer van elke e-mail de mogelijkheid bieden om verzet aan te tekenen (opt-out). Zodra je dat doet, dan zullen we jouw gegevens niet meer verwerken voor telemarketing en digitale direct marketing.

Enquêtes over de klanttevredenheid.

We gebruiken Qualtrics voor het houden van enquêtes met betrekking tot de klanttevredenheid. Hiervoor maken we gebruik van diensten van Qualtrics LLC, 2250 N. University Pkwy, 48-C, Provo, Utah 84604, USA.  Met deze dienstverlener zijn wettelijk verplichte overeenkomsten inzake gegevensbescherming gesloten.

Hiervoor sturen wij onze klanten vragen per e-mail die zij dan kunnen evalueren via het Qualtrics-platform. De door ons gehouden klantenquêtes stellen ons in staat onze diensten voortdurend te verbeteren en ze interessanter te maken voor jou als gebruiker.

Concreet worden daarbij de volgende gegevens verzameld:

 • E-mail
 • Aanhef
 • Achternaam
 • Land, plaats
 • Bedrijfsnaam

Het gebruik van Qualtrics is gebaseerd op jouw toestemming volgens artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid a EU AVG die je te allen tijde kunt herroepen door een e-mail te sturen naar privacy@bechtle.com.

De verzamelde gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor onze doeleinden.

Wij wijzen je erop dat deze dienst de verzamelde gegevens ook kan doorgeven buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte en aan een land dat geen passend niveau van gegevensbescherming biedt. Evt. kan Qualtrics persoonsgegevens doorgeven aan de VS. In dit geval bestaat het risico dat jouw gegevens door de autoriteiten van de VS kunnen worden verwerkt met het oog op controle en inspectie, zonder dat je mogelijkerwijs hiertegen in beroep kunt gaan. Wij nemen echter de mogelijke en noodzakelijke maatregelen inzake gegevensbescherming conform artikel 44 en volgende EU AVG (“Algemeen beginsel inzake doorgiften”) om het gegevensbeschermingsniveau in het derde land te regelen.

Verdere informatie van de derde aanbieder over gegevensbescherming is te vinden op de volgende website: https://www.qualtrics.com/privacy-statement/

Vacatureportal.

Bedankt voor je interesse in een functie bij Bechtle. We zijn ons bewust van het belang van jouw gegevens en verwerken de door jou in het kader van het sollicitatieformulier ingevulde persoonsgegevens alleen met als doel de effectieve en correcte afhandeling van de sollicitatieprocedure en om in het kader van het sollicitatieproces contact met je op te nemen, artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid a, b EU AVG. Geen gegevens worden aan derden verstrekt zonder jouw toestemming.

In het kader van het sollicitatieformulier wordt je gevraagd om je persoonsgegevens in te vullen. Hierbij wordt gelet op het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking en een zo beperkt mogelijke gegevensopslag, doordat je alleen die gegevens hoeft in te vullen die we nodig hebben om je sollicitatiedossier te controleren, zoals bijv. je CV, of waartoe we wettelijk verplicht zijn om ze te verzamelen. Deze verplichte gegevens zijn voorzien van een *(sterretje). Om technische en wettelijke redenen wordt bovendien het IP-adres verwerkt.

Zonder deze gegevens kunnen we je sollicitatiedossier helaas niet controleren en daarom weigert ons sollicitatiesysteem in dit geval het uploaden van je sollicitatiedossier. Uiteraard kun je vrijwillig gegevens toevoegen aan je sollicitatieformulier.

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, nemen wij passende veiligheidsmaatregelen. Jouw sollicitatiedossier wordt door ons sollicitatiesysteem in gecodeerde vorm verzonden.

We slaan jouw gegevens voor bovenstaande doelstellingen op, totdat de sollicitatieprocedure is afgesloten en desbetreffende termijnen zijn verlopen – maximaal zes maanden na het verkrijgen van een beslissing. Je kunt jouw sollicitatiedossier langer door ons laten opslaan en laten vergelijken met andere openstaande vacatures die bij jouw profiel passen.  Hiervoor kun je ons toestemming geven tijdens de sollicitatieprocedure. Je kunt jouw toestemming uiteraard altijd zonder opgaaf van reden intrekken door een e-mail te sturen naar: privacy@bechtle.com. Meer informatie is te vinden in de privacyverklaring in het kader van de sollicitatieprocedure.

Aanmelding events.

Op onze website staat een aanmeldingsformulier voor events.

Als je je voor een event aanmeldt, verwerken we de door jou op het aanmeldingsformulier ingevulde gegevens voor de aanmelding en het contact met jou.

Hierbij wordt gelet op het beginsel van minimale gegevensverwerking en een zo beperkt mogelijke gegevensopslag; je vult alleen die gegevens in die wij nodig hebben voor de aanmelding en om contact met je op te nemen. Dit zijn je e-mailadres en voor- en achternaam. In sommige gevallen hebben we nog andere gegevens van je nodig om jou te kunnen koppelen aan een Bechtle accountmanager, die jou kan ondersteunen en adviseren over de desbetreffende onderwerpen. Dit zijn bijvoorbeeld de naam en adresgegevens van jouw bedrijf of organisatie.

Bovendien wordt om technische veiligheidsredenen en ter bescherming tegen eventuele aanvallen je IP-adres verwerkt. De velden zonder asterisk zijn optioneel. De gegevens die je verstrekt zijn vrijwillig.

Bij gemeenschappelijke events met fabrikanten worden je gegevens ook doorgegeven aan de medeorganisatoren.

Let op: In het kader van het event kunnen er foto's en video's worden gemaakt die op onze website en social media kunnen worden gepubliceerd.

Meer informatie over de gegevensverwerking door ons, jouw recht op privacy en over het recht van bezwaar vind je in onze Privacyverklaring.

We wijzen je erop dat bij publicaties via social media er ook een overdracht naar landen buiten de EU mogelijk is.

De persoonsgegevens worden buiten voornoemde gevallen niet doorgegeven aan derden en uitsluitend gebruikt voor de hierboven genoemde doeleinden. Op het internet gepubliceerde foto's en video's kunnen overal ter wereld worden opgevraagd en een gebruik van deze foto's en video's door derden kan dan ook niet worden uitgesloten.

De legitieme belangen van Bechtle bij het maken en publiceren van de opnames zijn belangen ten behoeve van documentatie- en marketingdoeleinden met betrekking tot het desbetreffende evenement.

Met betrekking tot bovenstaande verwerking van persoonsgegevens heb je het recht van bezwaar conform artikel 21, paragraaf 1, zin 1 EU AVG. Om het recht van bezwaar te doen gelden, gelieve – indien mogelijk vóór het evenement – contact op te nemen met presse@bechtle.com. Je kunt natuurlijk ook ter plekke contact met ons opnemen om dit recht van bezwaar te doen gelden.

Ook jouw toestemming (artikel 6, paragraaf 1, lid a EU AVG) kan een rechtsgrondslag zijn voor de mogelijke publicatie van foto’s en video’s.

Je geeft vrijwillig toestemming voor het gebruik van foto’s. Jouw toestemming kun je altijd intrekken door contact met ons op te nemen via: presse@bechtle.com.

Cookies (artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid f EU AVG, artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid c EU AVG, artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid a EU AVG).

Onze internetpagina maakt op meerdere plaatsen gebruik van zogenoemde cookies. Deze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die je browser lokaal op je harde schijf opslaat en die worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Op grond van ons legitieme belang (artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid f EU AVG) gebruiken we technisch noodzakelijke cookies die vereist zijn voor de werking van de website en de waarborging van haar functionaliteit. Deze worden al naar gelang het doel permanent – ook na beëindiging van het bezoek – (“persistent cookies”, zoals bijvoorbeeld opt-out) opgeslagen of worden na het sluiten van de browser verwijderd (“session cookies” die alleen gelden voor een browsersessie).

 Met jouw toestemming plaatsen we bovendien ook nog andere cookies. Met deze cookies kunnen we het gebruik van onze website analyseren. Zo kunnen we de webcontent aanpassen aan de behoeften van de gebruikers. Bovendien kunnen we met cookies de effectiviteit van een bepaalde advertentie meten en bijvoorbeeld plaatsen afhankelijk van de interesses van de gebruiker. De rechtsgrond hiervoor wordt gevormd door jouw instemming (artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid a EU AVG).

Mocht je hier toestemming hebben gegeven dan kun je deze natuurlijk altijd zonder opgaaf van reden intrekken via het Preference Center.

We gebruiken het Usercentrics Consent Management Platform om toestemmingen te verkrijgen en beheren. Exploitant is Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, DE-80331 München. Het Usercentrics Consent Management Platform verzamelt apparaatgegevens, browsergegevens, geanonimiseerd IP-adres, opt-in- en opt-out-gegevens, datum en tijd van het bezoek, opvragen van URL’s, pad van de website en geografische locatie via JavaScript. Met dit JavaScript kan Usercentrics GmbH de gebruiker informeren over bepaalde tags en webtechnologieën op onze website en om zijn toestemming vragen dan wel deze toestemming beheren en documenteren. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid c EU AVG, omdat we wettelijk verplicht zijn om de toestemming aan te tonen (conform artikel 7, paragraaf 1 EU AVG). Het doel is om de voorkeuren van de gebruikers te kennen, deze dienovereenkomstig te vertalen en rechtsgeldig te documenteren. De gegevens worden verwijderd, zodra ze niet meer nodig zijn voor de gegevensregistratie en er geen wettelijke bewaarplichten bestaan. De toestemmings- en herroepingsgegevens worden drie jaar opgeslagen. Daarna worden ze direct verwijderd of op aanvraag doorgestuurd naar de verantwoordelijke autoriteit in de vorm van een gegevensexport. De gebruiker kan het uitvoeren van JavaScript te allen tijde permanent uitschakelen door de browserinstellingen overeenkomstig aan te passen, waardoor ook Usercentrics geen JavaScript meer kan uitvoeren. Meer informatie over het privacybeleid van Usercentrics is te vinden op: https://usercentrics.com/privacy-policy/

Dit geldt ook voor andere cookies. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. Via de browserinstellingen of software-support van jouw apparaat kun je cookies uiteraard ook handmatig uitschakelen, beperken of verwijderen.

Let op: als je het plaatsen van cookies deactiveert dan kunnen mogelijk niet alle functies van onze website volledig worden gebruikt.

Het aanmaken van gebruikersprofielen resp. het gebruik van niet-functionele cookies (artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid a / artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid f EU AVG).

Op onze website maken we gebruik van de volgende tools resp. services:

 

User tracking

Op onze website maken we gebruik van de user tracking van Bechtle AG, Bechtle Platz 1, 74172 Neckarsulm. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens vormt jouw toestemming volgens artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid a EU AVG die je hier.

 

Daarbij worden de volgende gegevens verzameld:

 • Persistent ID
  Dit is een anonieme, willekeurig gegenereerde reeks getallen die niet tot jouw persoon kunnen worden herleid. Alleen als je inlogt op www.bechtle.com worden de inloggegevens waarvoor jij uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, geanonimiseerd en versleuteld verzonden naar systemen van derden.

De gegevens worden verwerkt om ons aanbod te verbeteren en de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren. Door middel van user tracking kunnen terugkerende bezoekers worden geïdentificeerd zonder dat ze inloggen, zodat hun gedrag kan worden geanalyseerd en de getoonde content kan worden aangepast aan de behoeften van deze gebruikers.

Pas na jouw uitdrukkelijke toestemming worden de met behulp van user tracking verzamelde gegevens doorgegeven aan derden (zie andere rubrieken onder “Het aanmaken van gebruikersprofielen resp. het gebruik van niet-functionele cookies” in ons Privacybeleid). Binnen de systemen van derden kunnen de geanonimiseerde gegevens worden gekoppeld aan reeds bestaande gegevens (bijv. een aanmelding voor de nieuwsbrief) wat in voorkomend geval herleid kan worden tot een natuurlijke persoon.

De verzamelde gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor onze doeleinden. Dit gebeurt na 28 dagen. In geval gegevens worden gedeeld met derden geldt hun respectievelijke beleid voor het verwijderen van gegevens.

 

Webtrekk

Voor de statistische evaluatie van onze website maken we gebruik van technologieën van Webtrekk GmbH. Webtrekk GmbH is gevestigd in Duitsland, aan de Robert-Koch-Platz 4, DE-10115 Berlin. Deze onderneming verzamelt gebruiksgegevens, slaat deze op en analyseert ze. Ze is gecertificeerd voor gegevensbescherming op het gebied van Web Controlling in Duitsland, nadat gecontroleerd is of haar gegevensverwerking conform gegevensbescherming en gegevensveiligheid is. Met behulp van de services van Webtrekk verzamelen wij statistische gegevens over het gebruik van onze website. Deze gegevens worden gebruikt om onze website permanent te verbeteren en te optimaliseren. Het gebruik van Webtrekk gebeurt op grond van de door jou verleende toestemming (artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid a EU AVG) voor het gebruik van deze tool. Je kunt jouw toestemming te allen tijde hier intrekken.

De informatie die jouw browser stuurt als je onze website bezoekt, wordt verzameld en geanalyseerd. Dit gebeurt door een cookie-technologie en zogenoemde pixels die op elke webpagina zijn geïntegreerd. Hierbij worden de volgende gegevens verzameld: request (bestandsnaam van het opgevraagde bestand), type browser / browserversie, browsertaal, besturingssysteem, interne resolutie van het browservenster, beeldschermresolutie, Javascriptactivering, Java aan/uit, cookies aan/uit, kleurdiepte, referrer-URL, IP-adres (wordt uitsluitend anoniem verzameld en direct na gebruik weer verwijderd), toegangstijdstip.

Webtrekk gebruikt zogenoemde session cookies die worden verwijderd als je je browsersessie beëindigd. Hetzelfde geldt voor de “last-click-cookies”. Daarnaast worden “ever-cookies” geplaatst die na een gedefinieerd aantal kliks worden verwijderd en na 6 maanden verlopen. Gebruiksgegevens worden niet samengevoegd met andere gegevens via pseudoniemen. Ze worden verwijderd als opslag niet meer is vereist voor het maken van een gebruikersanalyse, of als de gebruiker dit vraagt.


Een directe betrekking tot een persoon is te allen tijde uitgesloten. De zo verzamelde gegevens dienen daartoe om anonieme gebruikersprofielen aan te maken die de basis vormen voor webstatistieken.


Google Analytics

Op onze website gebruiken we de tracking tool Google Analytics van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Hierdoor worden van jou als gebruiker interacties met onze website geregistreerd en systematisch geanalyseerd.

 • Hierbij worden de volgende gegevens opgeslagen: IP-adres
 • Gebruiksgegevens
 • Klikpad
 • App-updates
 • Browsergegevens
 • Apparaatgegevens
 • JavaScript ondersteuning
 • Bezochte pagina’s
 • Referrer-URL
 • Downloads
 • Flash-versie
 • Locatiegegevens
 • Koopgedrag
 • Widget-interacties
 • Datum en tijdstip van het bezoek

De rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is jouw toestemming conform artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid a EU AVG. Je kunt jouw toestemming te allen tijde hier intrekken.Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Google Analytics is de analyse van de interactie van onze websitebezoekers met onze website. Door de ingewonnen gegevens te evalueren, kunnen we ons aanbod optimaliseren en de website nog gebruiksvriendelijker maken. We verwijderen of anonimiseren de door Google Analytics verzamelde gegevens, zodra deze niet meer nodig zijn voor onze doeleinden. Dit is het geval na 26 maanden.

Deze service kan de geregistreerde gegevens doorgeven aan een ander land. NB: Deze service kan gegevens overdragen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte en in een land dat geen gepast gegevensbeschermingsniveau biedt. Indien de gegevens worden overgedragen naar de Verenigde Staten bestaat het risico dat jouw gegevens door de autoriteiten van de VS kunnen worden verwerkt met het oog op controle en inspectie, zonder dat je mogelijkerwijs hiertegen in beroep kunt gaan. Hieronder vind je een lijst met landen waarnaar de gegevens worden overgedragen. Dit kan het geval zijn voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld voor het opslaan of verwerken van gegevens. Wij nemen echter de mogelijke en noodzakelijke maatregelen inzake gegevensbescherming conform artikel 44 en volgende EU AVG (“Algemeen beginsel inzake doorgiften”) om het gegevensbeschermingsniveau in het derde land te regelen.

 

Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Met deze service kunnen tags op de website worden beheerd via één interface. Google Tool Manager implementeert uitsluitend tags. Dat wil zeggen: er worden geen cookies gebruikt en er worden geen persoonsgegevens verzameld. Google Tool Manager activeert wel andere tags die gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als de tracking is uitgeschakeld op domein- of cookieniveau dan blijft dit voor alle tracking-tags gelden, voor zover ze met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

Meer informatie is te vinden op http://www.google.com/tagmanager/use-policy.html.

Bovendien houdt Google Tag Manager de volgende subservices in: Eloqua, LinkedIn Insight Tag, Hotjar, Google Ads Remarketing, Google Ads Conversion Tracking, Facebook Pixel, zodat Google Tag Manager en de subservices op grond van jouw toestemming (artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid a EU AVG) worden geïntegreerd. De mogelijkheid tot herroeping van jouw toestemming staat onder elke beschrijving van een subservice-organisatie. Voor zover je beroep aantekent voor een subservice wordt dit ook automatisch aangetekend voor de andere subservices die Google Tag Manager omvat.

In het kader van deze services kunnen de geregistreerde gegevens overdragen worden aan een ander land buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte en in een land dat geen gepast gegevensbeschermingsniveau biedt. Indien de gegevens worden overgedragen naar de Verenigde Staten bestaat het risico dat jouw gegevens door de autoriteiten van de VS kunnen worden verwerkt met het oog op controle en inspectie, zonder dat je mogelijkerwijs hiertegen in beroep kunt gaan. Wij nemen echter de mogelijke en noodzakelijke maatregelen inzake gegevensbescherming conform artikel 44 en volgende EU AVG (“Algemeen beginsel inzake doorgiften”) om het gegevensbeschermingsniveau in het derde land te regelen.

 

a. Eloqua

Voor een goede communicatie met onze klanten maakt onze website gebruik van Eloqua van Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 op basis van jouw toestemming conform artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid a EU AVG die je te allen tijde hier kunt intrekken.

Eloqua plaatst een permanent cookie op jouw apparaat als deze er nog niet op staat. Als je al eerder een website hebt bezocht die gebruik maakt van Eloqua dan staat deze Eloqua-cookie er misschien al op.

Hoewel deze cookie geen specifiek persoonlijke informatie bevat, kan de informatie naderhand herleid worden tot een natuurlijke persoon als deze gekoppeld wordt aan meer informatie, en wel op de volgende manieren:

Wij gebruiken de Eloqua-cookie om jouw bezoek aan onze website te analyseren en hiermee onze website continu te kunnen verbeteren. E-mails die met behulp van Eloqua worden verstuurd, gebruiken tracking-technologieën. Wij gebruiken deze gegevens om te weten te komen welke thema’s je interessant vindt. Hiervoor verzamelen we gegevens, zodat we weten of onze e-mails worden geopend en welke links je hebt aangeklikt. Deze informatie gebruiken we vervolgens om de e-mails die wij jou sturen en de door ons verzorgde services te verbeteren.

De volgende gegevens kunnen hierbij worden verzameld: cookiegegevens, IP-adres, bezochte pagina, evenals bij verzonden e-mails met behulp van Eloqua ook aanhef, voornaam, achternaam en e-mailadres.

In enkele gevallen ondersteunen groepsmaatschappijen en dienstverleners Oracle bij het uitvoeren van zijn taken. Oracle heeft een lijst van deze partijen. Oracle stuurt jouw persoonsgegevens door aan een dienstverlener of aan een groepsmaatschappij buiten de Europese Economische Ruimte. In dit geval bestaat het risico dat jouw gegevens door de autoriteiten van de VS kunnen worden verwerkt met het oog op controle en inspectie, zonder dat je mogelijkerwijs hiertegen in beroep kunt gaan. Wij nemen echter de mogelijke en noodzakelijke maatregelen inzake gegevensbescherming conform artikel 44 en volgende EU AVG (“Algemeen beginsel inzake doorgiften”) om het gegevensbeschermingsniveau in het derde land te regelen.

Jouw gegevens worden gedurende een periode van 25 maanden opgeslagen in de Oracle Marketing Cloud.

Meer informatie over gegevensbescherming in samenhang met het gebruik van Eloqua is hier te vinden: Oracle Privacy Policy.

 

b. LinkedIn Insight Tag

We gebruiken op onze website LinkedIn Insight Tag, een conversion tracking- en retargeting-service van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (hierna “LinkedIn” genoemd). LinkedIn verwerkt gegevens over jouw gebruikersgedrag op onze website en en slaat deze op. LinkedIn gebruikt hiervoor onder andere “cookies”, kleine tekstbestanden die lokaal in de cache van de browser op jouw apparaat worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van onze website mogelijk maken. Concreet worden de referrer-URL, het IP-adres, de apparaatgegevens, de browsergegevens en het tijdstip geregistreerd.

We gebruiken LinkedIn Insight Tag voor marketing- en optimalisatiedoeleinden, met name om het gebruik van onze website te analyseren en om losse functies en aanbiedingen evenals de gebruikerservaring continu te kunnen verbeteren. Door de statistische evaluatie van het gebruikersgedrag kunnen we ons aanbod verbeteren en voor jou als gebruiker interessanter vormgeven. Het gebruik van LinkedIn Insight Tag gebeurt op grond van jouw toestemming (artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid a EU AVG) die je te allen tijde hier https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out kunt intrekken.

Meer informatie over de gegevensbescherming door LinkedIn is te vinden op:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

c. Hotjar 

Deze website maakt gebruik van de webanalyse-service Hotjar van Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. is een Europees bedrijf gevestigd in Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta).

Met deze tool kunnen bewegingen worden gevolgd op de website (zogenoemde heatmaps). Je kunt bijvoorbeeld zien hoe ver gebruikers scrollen en hoe vaak ze op welke buttons klikken. Met behulp van deze tool is het ook mogelijk om rechtstreeks feedback te krijgen van de gebruikers van de website. Concreet worden de datum en het tijdstip van jouw bezoek, jouw browsergegevens, gebruiksgegevens, klikpad, IP-adres, het besturingssysteem van het apparaat, jouw geografische locatie, browsertaal en beeldschermresolutie geregistreerd. Op deze manier verkrijgen we waardevolle informatie om onze websites nog sneller en klantvriendelijker te maken. De voornoemde analyse vindt plaats op basis van jouw toestemming conform artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid a EU AVG die je te allen tijde hier https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out/ kunt intrekken. Bij het gebruik van deze tool letten we met name op de bescherming van persoonsgegevens. We kunnen dus alleen nagaan op welke buttons je klikt en hoe ver je scrolt. Delen van de websites waar persoonsgegevens van jou of derden worden weergegeven, worden automatisch verborgen door Hotjar en zijn daarom nooit traceerbaar.
Persoonsgegevens worden 365 dagen opgeslagen en vervolgens door ons verwijderd.

Meer informatie over Hotjar Ltd. en over de tool Hotjar is te vinden op: https://www.hotjar.com
De privacyverklaring van Hotjar Ltd. is te vinden op: https://www.hotjar.com/privacy

 

d. Google Ads Remarketing

Op onze website gebruiken we de remarketingfunctie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland). Met de remarketingfunctie kunnen we gebruikers van onze website op andere pagina’s van het Google Netwerk (in Google Zoeken of op YouTube, zogenaamde “Google Ads”, of op andere websites) advertenties tonen op basis van hun interesses. Daartoe wordt de interactie met de gebruikers op onze website geanalyseerd, bijv. in welke aanbiedingen de gebruiker geïnteresseerd was, om gebruikers ook na hun bezoek aan onze site op andere pagina’s doelgerichte advertenties te kunnen tonen. Hiervoor slaat Google een getal op in de browsers van gebruikers die bepaalde Google-services of websites in het Google Display Netwerk bezoeken. Via dit getal dat beter bekend staat als “cookie” worden de bezoeken van deze gebruikers geregistreerd. Dit getal dient ter eenduidige identificatie van een webbrowser op een bepaald eindapparaat en niet ter identificatie van een persoon. In het kader van het gebruik van Google Ads Remarketing verzamelen en verwerken we de volgende gegevens: bezochte pagina’s, IP-adres, duur van het bezoek, overige gegevens over het gebruik van websites, inhoud over de interesses van de gebruiker.

Het gebruik van de Google-tool vindt plaats op basis van jouw toestemming conform artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid a EU AVG. Jouw toestemming kun je altijd hier intrekken. De herroeping geldt alleen voor het apparaat en de webbrowser waarop de cookie werd geplaatst. Trek zo nodig jouw toestemming ook in op andere apparaten. Als je het opt-out-cookie verwijderd, wordt opnieuw jouw toestemming gevraagd voor het versturen van jouw gegevens.

Je kunt jouw browser ook zo configureren dat er geen advertenties van derden worden getoond. Via deze plug-in voor de meest gangbare webbrowsers kun je de tracking door Google verhinderen: https://support.google.com/ads/answer/7395996 Je moet hem wel even downloaden en installeren.

Jouw gegevens worden voor analysedoeleinden naar Google verzonden. Als je een Google-account hebt, kan Google de trackinggegevens ook samenvoegen. Er vindt hierbij een verstrekking naar een derde land plaats, zodat in dit geval het risico bestaat dat jouw gegevens door de autoriteiten van de VS kunnen worden verwerkt met het oog op controle en inspectie, zonder dat je mogelijkerwijs hiertegen in beroep kunt gaan. Wij nemen echter de mogelijke en noodzakelijke maatregelen inzake gegevensbescherming conform artikel 44 en volgende EU AVG (“Algemeen beginsel inzake doorgiften”) om het gegevensbeschermingsniveau in het derde land te regelen.

De zo verkregen gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor onze doeleinden. In ons geval is dit het geval na 24 maanden..

Meer informatie over Google en over de privacyverklaring van Google kun je bekijken onder:
ww.google.com/privacy/ads /

 

e. Google Ads Conversion Tracking

Op onze website gebruiken we de advertentieservice Google Ads Conversion Tracking van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland). We meten de door jou aangeklikte advertenties op de pagina's van Google Zoeken, Google Shopping of het Google Display Netwerk. Hiertoe wordt er een cookie in jouw browser opgeslagen als je op een van onze door Google geplaatste advertenties klikt. Deze wordt gebruikt om te volgen wat er gebeurt, nadat je op de advertentie hebt geklikt (conversie tracking). Met behulp van deze gegevens kunnen we het effect van onze adverentiecampagnes meten. Hierbij worden de volgende gegevens van jou verzameld: aangeklikte advertenties, IP-adres, web-aanvraag, gebruiksgegevens, cookie-ID, datum en tijdstip van het bezoek, cookie-informatie, fout-URL, browsertaal, type browser.

Het gebruik van deze Google-tools vindt plaats op basis van jouw toestemming conform artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid a EU AVG. Jouw toestemming kun je altijd hier intrekken. De herroeping geldt alleen voor het apparaat en de webbrowser waarop de cookie werd geplaatst. Trek zo nodig jouw toestemming ook in op andere apparaten. Als je het opt-out-cookie verwijderd, wordt opnieuw jouw toestemming gevraagd voor het versturen van jouw gegevens.

Je kunt jouw browser ook zo configureren dat er geen advertenties van derden worden getoond. Via deze plug-in voor de meest gangbare webbrowsers kun je de tracking door Google verhinderen: https://support.google.com/ads/answer/7395996. Je moet hem wel even downloaden en installeren.

Jouw gegevens worden voor analysedoeleinden naar Google verzonden. Als je een Google-account hebt, kan Google de trackinggegevens ook samenvoegen. Er vindt hierbij een verstrekking naar een derde land plaats, zodat in dit geval het risico bestaat dat jouw gegevens door de autoriteiten van de VS kunnen worden verwerkt met het oog op controle en inspectie, zonder dat je mogelijkerwijs hiertegen in beroep kunt gaan. Wij nemen echter de mogelijke en noodzakelijke maatregelen inzake gegevensbescherming conform artikel 44 en volgende EU AVG (“Algemeen beginsel inzake doorgiften”) om het gegevensbeschermingsniveau in het derde land te regelen.

De zo verkregen gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor onze doeleinden. In ons geval is dit het geval na 24 maanden..

Meer informatie over Google en over de privacyverklaring van Google kun je bekijken onder: 
www.google.com/privacy/ads/

f. Facebook Pixel

Deze website maakt gebruik van de “Facebook-pixel” van het social media platform Facebook dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, resp. als je in de EU woont door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Ireland. De gegevensverwerking berust op de rechtsgrondslag van jouw toestemming conform artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid a EU AVG. Jouw toestemming kun je altijd hier intrekken. Door het gebruik van deze pixel kan het gebruikersgedrag worden gevolgd (bijv. informatie over bekeken items, gedane online aankopen), nadat de gebruiker een Facebook-advertentie heeft gezien of op een Facebook-advertentie heeft geklikt. Er vindt dus een tracking plaats van de paginabezoekers vanaf het eerste bezoek aan de website tot aan een hier gedane aankoop. Hierdoor kunnen we effectief de Facebook-advertenties voor statistische doeleinden en marktonderzoek in kaart brengen. Deze gegevens worden aan Facebook teruggestuurd en door Facebook opgeslagen en verwerkt. Facebook kan deze gegevens met jouw Facebook-account in verbinding brengen en ook gebruiken voor eigen doeleinden, conform het Gegevensbeleid van Facebook. Aan de hand van de via de pixel verzamelde gegevens kunnen ook op jouw Facebook-account advertenties worden getoond op basis van jouw interesse in onze aanbiedingen (retargeting). De via de pixel verzamelde gegevens kunnen ook door Facebook worden geaggregeerd en de geaggregeerde gegevens kunnen dan door Facebook worden gebruikt voor eigen advertentiedoeleinden dan wel voor advertentiedoeleinden van derden. Zo kan Facebook bijv. op basis van jouw surfgedrag en de gedane aankopen op deze website bepaalde interesses afleiden en deze informatie ook daartoe gebruiken om aanbiedingen van derden te adverteren. Facebook kan de via de pixel verzamelde gegevens bovendien combineren met andere gegevens die Facebook over jou verzameld heeft via andere websites en/of in verband met het gebruik van het social network “Facebook”, zodat bij Facebook een profiel over jou kan worden opgeslagen. Concreet worden in dit geval jouw Facebook gebruikers-ID, browsergegevens, gebruiksgegevens, niet-gevoelige gebruikersgegevens, referrer-URL, pixel-ID, gebruikersgedrag, bekeken advertenties, interacties met advertenties, services en producten, marketinginformatie, bekeken inhoud, IP-adres, apparaatgegevens, succes van marketingcampagnes transactie-informatie over de gedane aankopen en jouw geografische locatie verzameld. Met behulp van de Facebook-pixel kan jouw gedrag worden gevolgd over meerdere pagina’s, nadat je een Facebook-advertentie hebt bekeken of aangeklikt. Deze procedure dient ertoe, de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische doeleinden en marktonderzoek in kaart te brengen en kan ertoe bijdragen om toekomstige advertenties te optimaliseren. In voorkomend geval worden door Facebook Inc. persoonsgegevens verzonden naar de Verenigde Staten. In dit geval bestaat het risico dat jouw gegevens door de autoriteiten van de VS kunnen worden verwerkt met het oog op controle en inspectie, zonder dat je mogelijkerwijs hiertegen in beroep kunt gaan. Wij nemen echter de mogelijke en noodzakelijke maatregelen inzake gegevensbescherming conform artikel 44 en volgende EU AVG (“Algemeen beginsel inzake doorgiften”) om het gegevensbeschermingsniveau in het derde land te regelen. De gegevensverwerking door Facebook gebeurt in het kader van het Gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy. Meer informatie over de Facebook-pixel en diens werking is te vinden op: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

 

Facebook Conversion API

We gebruiken de tracking-tool Facebook Conversion API van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, een dochtermaatschappij van Facebook Inc. 1601, Willow Road Menlo Park, CA 94025, USA op basis van jouw toestemming conform artikel 6, paragraaf 1, lid a) EU AVG. Je kunt jouw toestemming voor gegevensverwerking door Facebook altijd hier intrekken.

Conversion API is een gegevensinterface waarmee we gegevens over jouw gedrag op onze website doorsturen naar Facebook voor analyse. Dit is om clicks, leads en conversions te volgen om je advertenties te laten zien die passen bij jouw gebruikersgedrag op onze website. 

In samenhang met de Conversion API worden daarbij concreet de volgende gegevens verzameld:

Jouw Facebook gebruikers-ID, browsergegevens, gebruiksgegevens, niet-gevoelige gebruikersgegevens, referrer-URL, pixel-ID, gebruikersgedrag, bekeken advertenties, interacties met advertenties, services en producten, marketinginformatie, bekeken inhoud, IP-adres, apparaatgegevens, succes van marketingcampagnes, transactie-informatie over de gedane aankopen en jouw geografische locatie.

Deze verzamelde gegevens sturen we door naar Facebook. In voorkomend geval worden daarbij door Facebook Inc. persoonsgegevens ook verzonden naar de Verenigde Staten. In dit geval bestaat het risico dat jouw gegevens door de autoriteiten van de VS kunnen worden verwerkt met het oog op controle en inspectie, zonder dat je mogelijkerwijs hiertegen in beroep kunt gaan. Wij nemen echter de mogelijke en noodzakelijke maatregelen inzake gegevensbescherming conform artikel 44 en volgende EU AVG (“Algemeen beginsel inzake doorgiften”) om het gegevensbeschermingsniveau in het derde land te regelen. Facebook stelt hiervoor de Standaard Contractuele Clausules (SCC's) ter beschikking.

De zo verkregen gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor onze doeleinden. In ons geval is dit het geval na 24 maanden.

De gegevensverwerking door Facebook gebeurt in het kader van het Gegevensbeleid van Facebook: https://nl-nl.facebook.com/policy
Meer informatie over de Facebook Conversion API en diens werking is te vinden op: https://nl-nl.facebook.com/business/help/2041148702652965?id=818859032317965

 

g. Twitter Ads

Op onze website gebruiken we de advertentieservice Twitter Ads van Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. We meten de door jou aangeklikte advertenties op Twitter. Hiertoe wordt er een cookie in jouw browser opgeslagen als je op een van onze door Twitter geplaatste advertenties klikt. Deze wordt gebruikt om te volgen wat er gebeurt, nadat je op de advertentie hebt geklikt (conversie tracking). Met behulp van deze gegevens kunnen we het effect van onze adverentiecampagnes meten. Door de statistische evaluatie van het gebruikersgedrag kunnen we ons aanbod verbeteren en voor jou als gebruiker interessanter vormgeven.

Hierbij worden de volgende gegevens van jou verzameld: aangeklikte advertenties, IP-adres, web-aanvraag, gebruiksgegevens, cookie-ID, datum en tijdstip van het bezoek, cookie-informatie, fout-URL, browsertaal, type browser.

Het gebruik van Twitter Ads vindt plaats op basis van jouw toestemming conform artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid a EU AVG. Jouw toestemming kun je altijd hier intrekken. De herroeping geldt alleen voor het apparaat en de webbrowser waarop de cookie werd geplaatst. Trek zo nodig jouw toestemming ook in op andere apparaten. Als je het opt-out-cookie verwijderd, wordt opnieuw jouw toestemming gevraagd voor het versturen van jouw gegevens.

Jouw gegevens worden voor analysedoeleinden naar Twitter verzonden. Als je een Twitter-account hebt, kan Twitter de trackinggegevens ook samenvoegen. Er vindt hierbij een verstrekking naar een derde land plaats, zodat in dit geval het risico bestaat dat jouw gegevens door de autoriteiten van de VS kunnen worden verwerkt met het oog op controle en inspectie, zonder dat je mogelijkerwijs hiertegen in beroep kunt gaan. Wij nemen echter de mogelijke en noodzakelijke maatregelen inzake gegevensbescherming conform artikel 44 en volgende EU AVG (“Algemeen beginsel inzake doorgiften”) om het gegevensbeschermingsniveau in het derde land te regelen.

De zo verkregen gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor onze doeleinden. In ons geval is dit het geval na 24 maanden.

Meer informatie over Twitter en over de privacyverklaring van Twitter kun je bekijken op https://twitter.com/en/privacy.

 

Sentry

Op onze website gebruiken we de service Sentry van Functional Software, Inc. dba Sentry 45 Fremont Street 8th Floor San Francisco, CA 94105, United States of America. Het gebruik van deze service gebeurt op grond van jouw toestemming conform artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid a EU AVG die je te allen tijde hier kunt intrekken.

Met behulp van Sentry kunnen we jouw gebruikersgedrag op onze website analyseren en fouten in de code detecteren waardoor wij de site kunnen optimaliseren en jou relevante inhoud kunnen tonen.

Concreet worden hierbij de volgende gegevens verzameld:

 • Gebruiksgegevens
 • Apparaatinformatie
 • IP-adres
 • Foutgegevens

Het doel van het gebruik van Sentry is daarom de voortdurende verbetering en verdere ontwikkeling van onze website.

De met Sentry verzamelde gegevens worden verwijderd / geanonimiseerd als ze niet meer nodig zijn voor de genoemde verwerkingsdoelen. Dit gebeurt doorgaans na 90 dagen.

Met het oog op de bescherming van persoonsgegevens wordt Sentry alleen lokaal geïntegreerd. Er worden hierbij geen gegevens aan derden verstrekt. https://develop.sentry.dev/self-hosted/

Meer informatie over de omgang met persoonsgegevens door Sentry is te vinden op: https://sentry.io/privacy/

 

Yahoo

Wij gebruiken Dot-Tag van Yahoo EMEA Limited (5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland) om de effectiviteit van advertentiecampagnes te meten. Als in het netwerk van Yahoo op een advertentiecampagne van Bechtle wordt geklikt, worden de daarna bezochte subpagina's van het Bechtle-domein gekoppeld aan deze campagne om de effectiviteit ervan te kunnen meten.

Concreet worden daarbij de volgende gegevens verzameld:

 • URL
 • Referrer-URL
 • IP-adres
 • Browserversie
 • Besturingssysteem
 • Apparaatinstellingen
 • Locatie
 • Duur paginabezoek
 • Aantal paginaweergaven
 • App-downloads
 • Productbestellingen
 • Tijdstip van de toegang 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is jouw toestemming conform artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid a EU AVG. Jouw toestemming kun je altijd hier intrekken.

We verwijderen of anonimiseren de door Dot-Tag verzamelde gegevens, zodra deze niet meer nodig zijn voor onze doeleinden. De door Dot-Tag verzamelde gegevens worden niet langer dan 30 dagen opgeslagen in de systemen van Yahoo EMEA Limited. Gewoonlijk worden persoonsgegevens al na zeven (7) dagen verwijderd. IP-adressen die bij aanvragen worden verzameld, worden na zes (6) maanden volledig geanonimiseerd. Segmenten die met deze gegevens gemaakt zijn, kunnen daarentegen tot twee (2) jaar in de systemen blijven. Als DOT wordt geactiveerd, wordt er een cookie aangemaakt en ingesteld voor een gebruiker dat één (1) jaar wordt bewaard.

Wij wijzen je erop dat deze dienst de verzamelde gegevens kan doorgeven buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte en aan een land dat geen passend niveau van gegevensbescherming biedt. Eventueel kan Yahoo EMEA Limited o.a. ook persoonsgegevens doorgeven aan de VS. In dit geval bestaat het risico dat jouw gegevens door de autoriteiten van de VS kunnen worden verwerkt met het oog op controle en inspectie, zonder dat je mogelijkerwijs hiertegen in beroep kunt gaan. Wij nemen echter de mogelijke en noodzakelijke maatregelen inzake gegevensbescherming conform artikel 44 en volgende EU AVG (“Algemeen beginsel inzake doorgiften”) om het gegevensbeschermingsniveau in het derde land te regelen.

 

Google Marketing Platform (DV360)

Op onze websites gebruiken we services van Google Marketing Platform (voorheen “Doubleclick”) van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

 • Eerder gebruikersgedrag
 • Tijdstip van het paginabezoek
 • Aangeklikte advertenties
 • IP-adres   

De rechtsgrondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is jouw toestemming conform artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid a EU AVG. Jouw toestemming kun je altijd hier intrekken.

Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens is de optimalisatie en personalisering van onze advertenties. Cookies worden gebruikt om gebruikers relevante advertenties aan te bieden, om rapporten over campagneprestaties te verbeteren, of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens te zien krijgt. Google gebruikt een cookie-ID om te registreren welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat ze meer dan eens worden weergegeven. Daarnaast kan het Google Marketing Platform cookie-ID's gebruiken om zogenaamde ‘conversies’ te registreren die verband houden met advertentieverzoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval als een gebruiker een advertentie van het Google Marketing Platform ziet en later via dezelfde browser naar de website van de adverteerder gaat en daar iets koopt. Volgens Google bevatten deze cookies geen persoonsgegevens.

Deze service kan de geregistreerde gegevens doorgeven aan een ander land. NB: Deze service kan gegevens overdragen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte en in een land dat geen gepast gegevensbeschermingsniveau biedt. Indien de gegevens worden overgedragen naar de Verenigde Staten bestaat het risico dat jouw gegevens door de autoriteiten van de VS kunnen worden verwerkt met het oog op controle en inspectie, zonder dat je mogelijkerwijs hiertegen in beroep kunt gaan. Wij nemen echter de mogelijke en noodzakelijke maatregelen inzake gegevensbescherming conform artikel 44 en volgende EU AVG (“Algemeen beginsel inzake doorgiften”) om het gegevensbeschermingsniveau in het derde land te regelen.

We verwijderen of anonimiseren de verzamelde gegevens, zodra deze niet meer nodig zijn voor onze doeleinden. Dit is het geval na 12 maanden.

 

Outbrain Inc.

De tracking van technologie- en serviceprovider Outbrain (Outbrain Inc., 222 Broadway 19th Floor, New York, NY 10038) is geïntegreerd in onze websites. Outbrain helpt ons om de effectiviteit van de Outbrain-advertenties voor statistische doeleinden en marktonderzoek in kaart te brengen en kan ertoe bijdragen om toekomstige advertenties te optimaliseren.

Hierbij worden de volgende gegevens geregistreerd:

 • Type browser
 • Geanonimiseerd IP-adres
 • Universally Unique Identifier (UUID)
 • Tijdstempel
 • Verwijzende bron:
 • Of conversie (aankoop) heeft plaatsgevonden  

De rechtsgrondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is jouw toestemming conform artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid a EU AVG. Jouw toestemming kun je altijd hier intrekken.

Het IP-adres wordt in het kader van anonimisering ingekort tot het laatste octet.

Deze service kan de geregistreerde gegevens doorgeven aan een ander land. NB: Deze service kan gegevens overdragen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte en in een land dat geen gepast gegevensbeschermingsniveau biedt. Indien de gegevens worden overgedragen naar de Verenigde Staten bestaat het risico dat jouw gegevens door de autoriteiten van de VS kunnen worden verwerkt met het oog op controle en inspectie, zonder dat je mogelijkerwijs hiertegen in beroep kunt gaan. Wij nemen echter de mogelijke en noodzakelijke maatregelen inzake gegevensbescherming conform artikel 44 en volgende EU AVG (“Algemeen beginsel inzake doorgiften”) om het gegevensbeschermingsniveau in het derde land te regelen.

De gegevens worden gedurende een periode van 90 dagen opgeslagen.

 

Ginni

Op onze website maken we gebruik van de tool “Ginni” van Bechtle AG, Bechtle-Platz 1, DE-74172 Neckarsulm.

Door het gebruik van Ginni kunnen we de gebruikersactiviteiten – jouw “user journey” – en onze producten aan elkaar koppelen. Aan de hand van bijeenbehorende interactiepatronen leert Ginni, welke producten en/of contentpagina's met elkaar correleren. En op grond van de hierdoor aangeleerde correlaties kan Ginni product- en pagina-aanbevelingen doen.

Op deze manier kunnen we op basis van jouw interacties met onze website bepalen welke links je hebt aangeklikt, terwijl er tijdens jouw “user journey” gerelateerde producten zijn getoond, en kunnen we de correlatie tussen beide tonen.

Ginni verwerkt in dit geval de jou toegewezen sessie-ID:

De rechtsgrond is daarbij ons legitieme belang ter optimalisatie van ons web- en productaanbod conform artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid f EU AVG.

Hierbij wordt alleen jouw recentste “user journey” geanalyseerd. Er worden geen directe aanbevelingen gegenereerd op grond van jouw eigen bezoekers- en interactiegeschiedenis, maar uitsluitend op grond van het gedrag van alle websitegebruikers.

De met Ginni verzamelde gegevens worden niet aan derden verstrekt.

De gebruikersinteractiegegevens die voor het leerproces benodigd zijn worden na maximaal 90 dagen verwijderd.

Als je het niet eens bent met de bovenstaand gebruik van Ginni kun je hiertegen natuurlijk te allen tijde in beroep gaan. Neem hiervoor contact op met privacy@bechtle.com.

 

Google Maps

Op onze website gebruiken we Google Maps (API) van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”). Om jouw gegevensbescherming te waarborgen, is Google Maps gedeactiveerd als je deze website voor het eerst gebruikt. Een directe verbinding met de servers van Google wordt pas gemaakt als je Google Maps zelf activeert (toestemming conform artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid a EU AVG). Je kunt jouw toestemming te allen tijde hier intrekken. Op deze manier wordt voorkomen dat jouw gegevens al naar Google worden verzonden als je voor het eerst op de website bent.

Na activering slaat Google Maps jouw IP-adres op. Dit wordt vervolgens naar een server van Google in de VS verzonden en hierop opgeslagen.

Er vindt hierbij een verstrekking naar een derde land plaats, zodat in dit geval het risico bestaat dat jouw gegevens door de autoriteiten van de VS kunnen worden verwerkt met het oog op controle en inspectie, zonder dat je mogelijkerwijs hiertegen in beroep kunt gaan. Wij nemen echter de mogelijke en noodzakelijke maatregelen inzake gegevensbescherming conform artikel 44 en volgende EU AVG (“Algemeen beginsel inzake doorgiften”) om het gegevensbeschermingsniveau in het derde land te regelen.

 

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens

is te vinden in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Google Fonts 

Voor de weergave van content worden ook Google Fonts gedownload. Jouw toestemming geldt dus ook voor deze dienst.

Het bepalen van de dichtstbijzijnde Bechtle-vestiging

Op onze website bieden we aan om de Bechtle-vestigingen bij jou in de buurt te tonen, waarbij na invoer van jouw huidige locatie of na gebruik van Locatie zoeken in Google Maps (zie gebruik Google Maps) de dichtstbijzijnde Bechtle-vestigingen worden getoond. Het gebruik van “Locatie zoeken” gebeurt op grond van de door jou verleende toestemming (artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid a EU AVG) die je te allen tijde hier kunt intrekken.

 

Embeds

Op onze website gebruiken we o.a. in online advertenties het embedden van inhoud. Deze embeds kunnen bijv. door YouTube worden geplaatst. Een klassiek voorbeeld hiervan is een video op YouTube. Daarbij vindt altijd gegevensoverdracht plaats naar de server van het desbetreffende platform.

De verwerkingsprocessen vinden plaats op grond van jouw toestemming die je te allen tijde hier kunt intrekken.

 

YouTube

Het embedden bij YouTube gebeurt door een speciale “framing”-techniek. Framing is een techniek die een YouTube HTML-link aan de code van een website toevoegt om een frame te plaatsen op websites van derden waarmee een video kan worden afgespeeld die op YouTube-servers is opgeslagen.

We gebruiken de door Youtube gegenereerde framing codes in de “uitgebreide gegevensbeschermingsmodus”. Volgens de informatie die YouTube verstrekt, worden de cookie-activiteit en de hieruit voortvloeiende gegevensverzameling alleen gekoppeld aan het afspelen van de video zelf. Gegevensverzameling door enkel en alleen het gebruik van een website met geframede inhoud is daardoor verboden.

Om YouTube-content te kunnen afspelen, hebben we jouw toestemming nodig (artikel 6, paragraaf 1, lid a EU AVG) die je – voor zover je dat niet al gedaan hebt bij het accepteren van cookies – via de knop in de desbetreffende video kunt geven. Door te klikken op play geef je toestemming ervoor dat jouw IP-adres wordt doorgestuurd naar YouTube en zij cookies in jouw browser plaatsen. Om het jou gemakkelijk te maken, slaan wij jouw toestemming voor 30 dagen op in jouw browser via een “local storage object”. Je kunt jouw toestemming altijd hier intrekken.

 

Vimeo

Vimeo-inhoud wordt geïntegreerd door het gebruik van een Javascript-tag. Door een Vimeo-code toe te voegen aan de code van de website wordt hier de inhoud getoond en de lay-out geladen door Vimeo-servers.

Om Vimeo-content te kunnen afspelen, hebben we jouw toestemming nodig (artikel 6, paragraaf 1, lid a EU AVG) die je – voor zover je dat niet al gedaan hebt bij het accepteren van cookies – via de knop in de desbetreffende video kunt geven. Door te klikken op play geef je toestemming ervoor dat jouw IP-adres wordt doorgestuurd naar Vimeo (Vimeo, LLC555 West 18th Street New York, NY 10011 United States) en zij cookies in jouw browser plaatsen. Om het jou gemakkelijk te maken, slaan wij jouw toestemming voor 30 dagen op in jouw browser via een “local storage object”. Je kunt jouw toestemming altijd hier intrekken.

 

Cliplister

Deze website maakt gebruik van de ingebedde content van Cliplister (Cliplister GmbH, Schauenburgerstraße 116, DE-24118 Kiel).

Om de ingebedde Cliplister-content te kunnen afspelen, hebben we jouw toestemming nodig (artikel 6, paragraaf 1, lid a EU AVG) die je – voor zover je dat niet al gedaan hebt bij het accepteren van cookies – via de knop in de desbetreffende video kunt geven. Door te klikken op de “play”-button geef je toestemming ervoor dat jouw IP-adres en apparaatgegevens worden doorgestuurd naar Cliplister en zij cookies in jouw browser plaatsen. Om het jou gemakkelijk te maken, slaan wij jouw toestemming voor 45 dagen op in jouw browser via een “local storage object”. Je kunt jouw toestemming altijd hier intrekken.

Verdere informatie van de derde aanbieder over gegevensbescherming is te vinden op de volgende website: https://www.qualtrics.com/privacy-statement/

DemoUp

Deze website maakt gebruik van de ingebedde content van DemoUp (DemoUp GmbH, Am Treptower Park 28, DE-12435 Berlin).

Om de ingebedde DemoUp-content te kunnen afspelen, hebben we jouw toestemming nodig (artikel 6, paragraaf 1, lid a EU AVG) die je – voor zover je dat niet al gedaan hebt bij het accepteren van cookies – via de knop in de desbetreffende video kunt geven. Hierdoor kan DemoUp analyseren hoe vaak je een bepaalde video hebt bekeken en of er daarna een interactie met de winkelwagen plaatsvindt. Door te klikken op de “play”-button geef je toestemming ervoor dat jouw IP-adres evenals interacties met de video en de winkelwagen worden doorgestuurd naar DemoUp en zij cookies in jouw browser plaatsen. De gegevens worden opgeslagen voor onbepaalde tijd om jou de geschiedenis van de analytics (views enz.) te kunnen tonen. Als je jouw toestemming voor het gebruik van DemoUp intrekt, worden jouw gegevens dienovereenkomstig verwijderd. Je kunt jouw toestemming altijd hier intrekken.

 

Qualtrics

Als onderdeel van ons customer experience management gebruiken wij om klantenenquêtes te houden de Qualtrics-dienst van Qualtrics LLC, 2250 N. University Pkwy, 48-C, Provo, Utah 84604 VS. Het gebruik van Qualtrics is gebaseerd op jouw toestemming volgens artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid a EU AVG, die je hier te allen tijde kunt herroepen.

Wij gebruiken Qualtrics voor feedback en marktonderzoek, in het bijzonder om het gebruik van onze website te analyseren en om individuele functies en aanbiedingen alsook de gebruikerservaring voortdurend te verbeteren. De klantenenquêtes die wij houden, stellen ons in staat onze diensten te verbeteren en ze interessanter te maken voor jou als gebruiker.

Concreet worden daarbij de volgende gegevens verzameld:

 • Total Visited Page Count
 • Current Page URL
 • Site Referrer
 • Recorded Site History
 • Intercept ID
 • Creative ID
 • Device Type 
 • Customer Type
 • Procurement Type
 • Shop Country
 • External/internal Customer
 • Logged In

De klantenquêtes worden niet anoniem gehouden, maar gekoppeld aan het gebruikersaccount van jouw Bechtle-login. Op deze manier kunnen we bijhouden en controleren welke gebruiker welke enquêtes te zien krijgt en doublures voorkomen. Naar aanleiding van de enquête waaraan je hebt deelgenomen, kunnen we, indien nodig, telefonisch of via e-mail contact met jou opnemen.

We verwijderen de door Qualtrics verzamelde gegevens, zodra deze niet meer nodig zijn voor onze doeleinden. Dit gebeurt na 24 maanden.

Wij wijzen je erop dat deze dienst de verzamelde gegevens kan doorgeven buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte en aan een land dat geen passend niveau van gegevensbescherming biedt. Evt. kan Qualtrics persoonsgegevens doorgeven aan de VS. In dit geval bestaat het risico dat jouw gegevens door de autoriteiten van de VS kunnen worden verwerkt met het oog op controle en inspectie, zonder dat je mogelijkerwijs hiertegen in beroep kunt gaan. Wij nemen echter de mogelijke en noodzakelijke maatregelen inzake gegevensbescherming conform artikel 44 en volgende EU AVG (“Algemeen beginsel inzake doorgiften”) om het gegevensbeschermingsniveau in het derde land te regelen.

Meer informatie over de gegevensbescherming door Qualtrics is te vinden op: https://www.qualtrics.com/privacy-statement/

 

Podigee Podcast Hosting

We gebruiken Podigee Podcast Hosting van Podigee GmbH, Schlesische Straße 20, 10997 Berlin, op basis van jouw toestemming volgens artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid a EU-AVG. De podcasts worden door Podigee geladen of via Podigee uitgezonden.

Podigee verwerkt IP-adressen en apparaatinformatie om het downloaden/afspelen van podcasts mogelijk te maken en om statistische gegevens, zoals bijv. het aantal weergaven, te genereren. Deze gegevens worden geanonimiseerd of gepseudonimiseerd voordat ze in de database van Podigee worden opgeslagen, tenzij ze noodzakelijk zijn voor de beschikbaarstelling van de podcasts.

Je kunt jouw toestemming altijd hier intrekken. Houd er rekening mee dat de wijziging van de instellingen voor de toestemmingsbanner voor elk eindapparaat afzonderlijk moet worden uitgevoerd.

Meer informatie en bezwaarmogelijkheden (“opt-out”) zijn te vinden in de privacyverklaring van Podigee: https://www.podigee.com/en/about/privacy.

 

Google Chatbot

Op onze website maken we gebruik van Google Chatbot. Dit is een toepassing die 24/7 jouw schriftelijke serviceaanvragen beantwoordt. Zo kunnen wij je eenvoudig en gericht informatie verstrekken.

Je kunt de volgende informatie opvragen:

 • Contactgegevens van de verantwoordelijke contactpersoon
 • Leveringsstatus van de bestelling

Om jouw aanvragen te interpreteren, gebruiken wij DialogFlow, een service van Google LLC. De verantwoordelijke dienstverlener in de EU is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”).

Google DialogFlow is een conversatie-interface voor websites, mobiele toepassingen en gangbare communicatieplatforms die interacties tussen gebruikers en bedrijven mogelijk maakt. Google DialogFlow maakt deel uit van het Google Cloud Platform dat door Google wordt aangeboden. Jouw invoer wordt door Google verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Google, voordat deze naar onze servers wordt verzonden.

Op geen enkel moment vraagt of verlangt de Google Chatbot persoonlijke gegevens. De gebruikers zijn dus niet identificeerbaar zolang zij geen persoonsgegevens invoeren.

De volgende gegevens worden verwerkt: Interactieprotocollen (bijv. chats van gebruikers) De rechtsgrondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is jouw toestemming conform artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid a AVG, deze kun je te allen tijde hier intrekken.

Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Google Chatbot is het verbeteren van de servicekwaliteit en gebruiksvriendelijkheid voor onze websitebezoekers. Daartoe worden de aanvragen naar externe servers in Frankfurt gestuurd en daar geanalyseerd. Het IP-adres van de gebruiker wordt niet doorgegeven. De bewaartermijn van de opgeslagen gegevens is 30 dagen.

Deze service kan de geregistreerde gegevens doorgeven aan een ander land. NB: Deze service kan gegevens overdragen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte en in een land dat geen gepast gegevensbeschermingsniveau biedt. Indien de gegevens worden overgedragen naar de Verenigde Staten bestaat het risico dat jouw gegevens door de autoriteiten van de VS kunnen worden verwerkt met het oog op controle en inspectie, zonder dat je mogelijkerwijs hiertegen in beroep kunt gaan. Wij nemen echter de mogelijke en noodzakelijke maatregelen inzake gegevensbescherming conform artikel 44 en volgende AVG (“Algemeen beginsel inzake doorgiften”) om het gegevensbeschermingsniveau in het derde land te regelen.

Meer informatie over Google DialogFlow is te vinden op https://cloud.google.com/dialogflow/docs/ en meer informatie over de beveiliging van het Google Cloud Platform hier: https://cloud.google.com/security

Je kunt jouw serviceaanvragen natuurlijk ook telefonisch of per e-mail stellen.

Social media.

Social plug-ins van social medianetwerken

Op onze website zijn er geen actieve social plug-ins.

 

Social media links.

Op onze website vind je links naar de social media platforms van Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn en Xing. Links naar de websites van social media platforms herken je aan de desbetreffende bedrijfslogo’s. Als je op deze links klikt, kom je op onze pagina’s op het desbetreffende social media platform. Door te klikken op deze links wordt er verbinding gemaakt met de servers van het desbetreffende social media platform die hierdoor de informatie krijgen dat je onze website hebt bezocht. Ook worden er andere gegevens doorgestuurd naar het social media platform, bijvoorbeeld:

 • het webadres van de pagina waarop zich de aangeklikte link bevindt
 • de datum en het tijdstip van het opvragen van de website resp. het aanklikken van de link
 • informatie over de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem
 • het IP-adres

Als je al bent ingelogd op het desbetreffende social media platform terwijl je op de link klikt, kan het social media platform uit de verzonden gegevens jouw gebruikersnaam en in voorkomend geval zelfs jouw echte naam achterhalen, en deze gegevens toevoegen aan jouw persoonlijke account bij dit social media platform. Je kunt dit voorkomen door eerst uit te loggen bij jouw social media account.

De servers van de social media platforms bevinden zich in de Verenigde Staten of in andere landen buiten de Europese Unie. De gegevens kunnen daarom ook in andere landen buiten de Europese Unie worden verwerkt door de social media platforms. NB: Organisaties in deze landen zijn onderworpen aan wetgeving inzake gegevensbescherming die persoonsgegevens niet in dezelfde mate beschermt als in de lidstaten van de Europese Unie.

NB: Wij hebben geen invloed op omvang, aard en doel van de gegevensverwerking door deze social media platforms. Meer informatie over het gebruik van jouw gegevens door de social media platforms op onze website is te vinden in de privacyverklaring van het desbetreffende social media platform.

 We gebruiken daarnaast nog Click to Tweet van Twitter. Hiermee kunnen we een kant-en-klare tweet aanbieden in de vorm van een link op onze website. Je hoeft alleen maar op de link te klikken om onze kant-en-klare tweet te openen en direct op Twitter te publiceren. Een overdracht van persoonsgegevens vindt hierbij echter niet plaats.

Links naar websites van derden.

Onze website bevat verder links naar internetpagina’s van andere organisaties en deze zijn duidelijk herkenbaar. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze websites. Daarom kunnen wij voor deze inhoud ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van deze pagina’s is altijd de aanbieder of exploitant van de websites zelf verantwoordelijk.

De gelinkte websites zijn op het moment van de toevoeging van de link op mogelijke en herkenbare schendingen en overtredingen van de wet gecontroleerd. Onwettige inhoud was op het moment van de toevoeging van de link niet herkenbaar. Een permanente controle op de inhoud van de gelinkte websites is echter zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding redelijkerwijs niet uitvoerbaar, maar wanneer wij van een dergelijke wetsovertreding vernemen, worden de links onmiddellijk verwijderd.

Gebruik van online services door kinderen.

Personen jonger dan 16 jaar mogen zonder toestemming van hun ouders/verzorgers geen persoonsgegevens aan ons doorgeven resp. een toestemmingsverklaring afgeven. We roepen ouders en verzorgers dan ook op om actief deel te nemen aan de online activiteiten en interesses van hun kinderen.

 

Auteursrecht.

Als je tekst-, foto- en videomateriaal, ontwerpen, muziek, enzovoorts op onze social media pagina’s wilt publiceren dan kun je hierdoor mogelijkerwijs alle gebruikersrechten aan ons overdragen, en dit kan leiden tot juridische consequenties voor jou als persoon als jij niet de auteur bent dan wel de rechten hebt.

Geautomatiseerde beslissingen per geval.

Let erop dat we doorgaans geen compleet geautomatiseerde verwerkingsprocessen gebruiken om tot een beslissing te komen.

Aanwezigheid op social media.

We zijn actief op diverse social media om te communiceren met geregistreerde klanten, belangstellenden en gebruikers, en om hen te informeren over onze aanbiedingen.

Wees je ervan bewust dat je deze platforms en hun functies op eigen risico gebruikt. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van interactieve functies (bijvoorbeeld commentaar geven, delen, beoordelen).

We wijzen je er verder op dat jouw gegevens buiten de Europese Unie verwerkt kunnen worden.

Bovendien kunnen jouw gegevens verwerkt worden ten behoeve van marktonderzoek en marketingdoeleinden. Dit betekent bijvoorbeeld dat op basis van jouw gebruik en interesses gebruikersprofielen gemaakt kunnen worden. Er kunnen daardoor advertenties getoond worden op deze platforms en daarbuiten, die vermoedelijk aansluiten bij jouw interesses. Hiervoor worden doorgaans cookies opgeslagen op jouw computer. Los daarvan kunnen gegevens, die niet direct via jouw apparaten worden verzameld, opgeslagen zijn in de gebruikersprofielen (vooral als je lid bent van een platform en ingelogd bent).

Bovendien verzamelen en verwerken wij als aanbieder van deze informatieservice geen gegevens over jouw gebruik van onze service.

De verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is gebaseerd op onze legitieme belangen bij het effectief informeren van en communiceren met gebruikers conform artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid f van de EU AVG. Als een aanbieder om jouw toestemming vraagt voor gegevensverwerking (bijvoorbeeld door een vinkje te plaatsen of door te klikken op “bevestigen”) dan is de rechtsgrond van deze verwerking artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid a, artikel 7 EU AVG.

 

Bezwaarmogelijkheid

Als je lid bent van een sociaal netwerk en niet wilt dat jouw persoonsgegevens worden verzameld via onze website en gekoppeld aan jouw opgeslagen lidmaatschapsgegevens bij het betreffende netwerk dan moet je

 • je uitloggen bij het betreffende netwerk, voordat je onze social media pagina’s bezoekt,
 • de cookies verwijderen die op jouw apparaat staan en
 • jouw browser afsluiten en opnieuw openen.

Nadat je opnieuw bent ingelogd, word je opnieuw herkend door het netwerk als een specifieke gebruiker.

Bezoek voor meer gedetailleerde informatie over hoe gegevens worden verwerkt en om te kiezen voor “opt-out” de websites van de betreffende providers. Zie de links hieronder.

Als je informatie wilt aanvragen of jouw rechten als gebruiker wilt uitoefenen, kun je dit het beste doen bij de providers zelf, want alleen zij hebben direct toegang tot persoonsgegevens en kunnen gepast actie ondernemen en informatie geven. Als je toch problemen ondervindt, kun je uiteraard contact opnemen met ons.