Všeobecné obchodní podmínky

 

PDF DOWNLOAD

 

A. Úvodní ustanovení, předmět působnosti, vymezení pojmů

1. Tyto obchodní podmínky se použijí na právní vztahy při prodeji zboží, převodu licencí k softwaru nebo poskytnutí služeb mezi společností Bechtle direct s.r.o., IČO: 24728039, se sídlem Jankovcova 1595/14, Praha 7 - Holešovice, 170 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 169318 (dále jen „dodavatel") a jejími obchodními partnery jakožto kupujícími nebo objednateli („zákazník"). Dodavatel a zákazník jsou dále společně označováni též jako „smluvní strany".

2. Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky dodavatele, kteří jsou podnikateli a jednají při uzavření objednávky v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

3. Tyto obchodní podmínky jsou ve smyslu ustanovení § 1751 občanského zákoníku nedílnou součástí každé smlouvy (dále též „smlouva“) uzavřené mezi dodavatelem a zákazníkem.

4. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky mají přednost před těmi ustanoveními zákona, která nemají donucující povahu.

5. „Zbožím“ se rozumí movitá věc, která je předmětem plnění smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a zákazníkem. „Službou“ se rozumí jakákoli činnost poskytnutá zákazníkovi dodavatelem na základě smlouvy. „Softwarem“ se rozumí programové vybavení dodávané společně se Zbožím jako jeho součást nebo samostatně a dokumentace k němu podléhá ochraně podle předpisů o právu autorském a ostatních právech z duševního vlastnictví náležících nositelům licenčních práv.

6. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi dodavatelem a zákazníkem, a to bez ohledu na původ zboží a místo jeho dodání a/nebo sídlo zákazníka.

 

B. Nabídka a uzavření smlouvy

1. Nabídka dodavatele není právně závazná a jejím vystavením se dodavatel nezavazuje k dodání Zboží nebo poskytnutí Služby. V rámci nabídky uvede dodavatel takové parametry, které vychází z jeho porozumění požadavku zákazníka. Zákazník se zavazuje prověřit správnost nabídky a informovat dodavatele o nevhodnosti těchto parametrů, aby dodavatel mohl provést jejich úpravu či nabídku odvolat. Uzavřená smlouva zcela nahrazuje práva a povinnosti smluvních stran plynoucích z předchozích jednání, komunikace či návrhů smluvních stran.

2. K uzavření smlouvy dojde rovněž písemným potvrzením poptávky zákazníka ze strany dodavatele nebo dodáním Zboží či poskytnutím Služby v souladu s touto poptávkou. Projev vůle zákazníka, který obsahuje jakékoliv dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny je odmítnutím nabídky a považuje se za novou nabídku.

3. V případě, že dodavatel poskytne zákazníkovi dočasně v průběhu plnění smlouvy svoji dokumentaci, informace, vyobrazení, kresby, kalkulace či jiné obdobné písemnosti (dále jen „dokumentace“), zákazníkovi nevznikají k poskytnutým podkladům autorská práva ani práva průmyslového vlastnictví. Zákazník se zavazuje, že bude ohledně dokumentů zachovávat mlčenlivost, bude je používat pouze v souvislosti s plněním smlouvy a nebude je zpřístupňovat třetím osobám. Po ukončení smluvního vztahu se zákazník zavazuje vrátit veškerou dokumentaci na své náklady dodavateli. V případě, že zákazník poruší závazek mlčenlivosti ohledně dokumentace, je dodavatel oprávněn předané podklady kdykoli požadovat zpět a zákazník je povinen dokumentaci bezodkladně vrátit.

4. Dodavatel je oprávněn i bez souhlasu zákazníka použít ke splnění svých závazků ze smlouvy třetí osoby coby subdodavatele.

 

C. Charakter Zboží a Služeb

1. Zboží je určeno výlučně k užívání podnikateli v rámci jejich obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. V případě, že má zákazník v záměru dále dodat od dodavatele zakoupené Zboží dalšímu spotřebiteli či podnikateli, který takové Zboží dodává spotřebitelům, není oprávněn tak učinit bez písemného souhlasu dodavatele.

2. Informace obsažené v informačních marketingových materiálech dodavatele či třetích osob (např. katalozích, letácích, prospektech, cenících apod.) mají pouze informativní charakter. Rozhodné jsou vlastnosti a funkce Zboží uvedené ve smlouvě či v písemném prohlášení dodavatele.

3. Dodavatel si vyhrazuje právo provést v předmětu plnění dle smlouvy do okamžiku jeho předání zákazníkovi technické změny, pokud povedou pouze k nepodstatným změnám v kvalitě. Nepodstatné odchylky v kvalitativních a výkonových parametrech dodávky nezakládají práva z odpovědnosti za vady.

4. Dodavatel poskytuje na dodávku záruku za jakost v rozsahu uvedeném ve smlouvě.

5. Dodavatel je povinen upozornit zákazníka na nevhodnost jeho pokynů pouze v případě, že se k tomu smluvně zaváže. Dodavatel neodpovídá za vady, které byly způsobeny dodržením nevhodných pokynů zákazníkem nebo tím, že zákazník použije hardware či software dodaný třetí stranou.

 

D. Dodatečná ustanovení k softwaru

1. Předmětem plnění podle smlouvy o převodu licence k softwaru, pokud není smluvními stranami ve smlouvě dohodnuto jinak, není software vytvořený individuálně pro potřeby zákazníka.

2. Pokud není ujednáno jinak, je software dodáván ve verzi kompatibilní s operačním systémem Microsoft Windows (od Windows 95 výše).

3. V případě převodu licencí k softwaru výrobce odlišného od dodavatele je součástí dodávky pouze originální uživatelská dokumentace výrobce. Dokumentace může být zákazníkovi zpřístupněna rovněž v podobě on-line nápovědy. K dodání další či rozsáhlejší dokumentace je dodavatel povinen pouze, pokud se tak smluvní strany ve smlouvě dohodnou. Dodavatel se zavazuje umožnit zákazníkovi v případě jeho požadavku nahlédnout do originální uživatelské dokumentace, která je součástí dodávky.

4. V případě převodu licencí k softwaru je zákazníkovi předán objektový kód na datovém nosiči. Zákazník nemá nárok na vydání nebo zpřístupnění zdrojového kódu.

5. V případě, že je splnění závazků dodavatele ze smlouvy vázáno na poskytnutí součinnosti ze strany zákazníka, okamžik dodávky se posunuje o tolik dní, o kolik je zákazník v prodlení s poskytnutím své součinnosti. Zákazník je zejména povinen zajistit potřebnou funkčnost, kapacitu a kompatibilitu svého stávajícího hardwaru a softwaru, zpřístupnit tento hardware a software dodavateli a zajistit připravenost místa dodávky.

6. V průběhu zkušebního provozu a instalace je zákazník povinen zajistit přítomnost kompetentních a vyškolených zaměstnanců. V případě požadavku dodavatele je zákazník povinen zajistit přerušení práce na příslušných počítačových zařízeních. Před každou instalací je zákazník povinen zajistit si zabezpečení dat a za toto zabezpečení odpovídá.

 

E. Licence

1. V případě převodu licencí k softwaru výrobce odlišného od dodavatele platí veškeré podmínky těchto výrobců. Zákazník přistupuje přímo k licenčnímu ujednání výrobce softwaru, dodavatel je pouze zprostředkovatelem. Na žádost zákazníka poskytne dodavatel znění příslušných licenčních ujednání zákazníkovi již před uzavřením smlouvy.

2. Pokud z licenčních ujednání výrobce dle předchozího odstavce nevyplývá jinak, platí následující uživatelské podmínky uvedené v bodech E.2.1. až E.2.6.:

2.1 Objednatel obdrží časově neomezené, nevýlučné právo k užívání softwaru. Toto právo je nepřevoditelné na třetí osoby. Pokud není udělena síťová licence, je užívání povoleno pouze na jednom jediném počítači. Při výměně hardware musí být software z doposud užívaného hardware zcela vymazán. Současné uložení, skladování nebo používání softwaru na více než jedné hardwarové jednotce není povoleno.

2.2 Při síťové licenci platí toto uživatelské právo pro sjednaná jednotlivá místa smluvně dohodnuté lokální sítě. Zákazník je povinen zabránit jakémukoli užívání softwaru třetími stranami. Za třetí strany se považují také osoby jednající se zákazníkem ve shodě ve smyslu ustanovení § 78 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, společníci či jednotlivé provozovny zákazníka.

2.3 Zákazník je oprávněn nainstalovaný software nebo poskytnutý písemný materiál měnit, přepracovávat, kopírovat či množit pouze za podmínek stanovených autorským zákonem.

2.4 Existující registrační označení, jako především registrační čísla softwaru, nesmějí být odstraňována či měněna.

2.5 Pokud licenční ujednání výrobců nestanoví jinak, je další prodej softwaru, jeho pronájem k jiným výdělečným účelům, či přenechání k užívání dle příslušných zákonů povoleno pouze za následujících podmínek:

a) nabyvateli či uživateli budou zároveň předány i originální datové nosiče,

b) jméno a adresa nabyvatele či uživatele bude zákazníkem bezodkladně sdělena dodavateli,

c) nabyvatel vyslovil souhlas s podmínkami dodavatele a s uživatelskými podmínkami výrobců,

d) všechny zbývající kopie nebo součásti softwaru zákazník ze svého systému a veškerých externích datových nosičů smazal či zničil tak, že nemá žádnou možnost dalšího užívání softwaru či jeho součástí a toto je schopen na žádost dodavatele prokázat.

2.6 V případě porušení uživatelských podmínek obsažených v bodech E.2.1. až E.2.5. je zákazník povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 20.000 EUR, a to za každý případ porušení uživatelských podmínek. Tím není dotčen nárok dodavatele na náhradu škody, tj. zaplacená smluvní pokuta se nezapočte na náhradu škody.

 

F. Ceny

1. Všechny ceny uvedené ve smlouvě, ceníku či nabídce jsou uvedeny v korunách, bez DPH, a zahrnují balné. V cenách nejsou zahrnuty náklady na dopravu, pojištění a poštovné.

2. Pokud není smluvními stranami dohodnuto ve smlouvě jinak, odpovídá cena výši dle ceníku dodavatele platného v okamžiku uzavření smlouvy.

3. Dojde-li v době od uzavření smlouvy do okamžiku plnění dle smlouvy, pokud rozdíl mezi těmito dobami činí alespoň 6 týdnů, k navýšení cen Služeb a dodávek od třetích osob potřebných k dodání dodávky dodavatelem, a to zejména z důvodů zvýšení cen energií, vstupů a dopravy, má dodavatel bez dalšího právo jednostranně zvýšit cenu o částku odpovídající tomuto navýšení.

4. Pokud byla předběžná cena dohodnuta v českých korunách (CZK) a dojde-li mezi dnem uzavření smlouvy a dnem zdanitelného plnění (dále jen „rozhodné období“) ke zvýšení směnného devizového kurzu CZK vůči euro (EUR) vyhlašovaného Českou národní bankou o více než 4 % (depreciace CZK vůči EUR) zvýší se cena ve stejném poměru, v jakém se v rozhodném období zvýšil devizový kurz CZK vůči EUR. Připadne-li den zdanitelného plnění na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, použije se kurz České národní banky vyhlášený poslední pracovní den přede dnem zdanitelného plnění.

5. Pokud byla předběžná cena dohodnuta v měně EUR a dojde-li mezi dnem uzavření smlouvy a dnem zdanitelného plnění ke zvýšení směnného devizového kurzu EUR vůči CZK vyhlašovaného Českou národní bankou o více než 4 % (depreciace EUR vůči CZK) zvýší se cena ve stejném poměru, v jakém se v rozhodném období zvýšil devizový kurz EUR vůči CZK. Připadne-li den zdanitelného plnění na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, použije se kurz České národní banky vyhlášený poslední pracovní den přede dnem zdanitelného plnění.

6. Pokud zákazník uzavře s dodavatelem smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, přičemž dodavatel bude v postavení zhotovitele a závazek provést dílo zanikne z důvodů na straně zákazníka, ještě před započetím prací na díle, náleží dodavateli v takovém případě paušální odměna ve výši 5 % z celkové ceny díla. S přihlédnutím k hodnotě a významu díla je dodavatel oprávněn paušální odměnu jednostranně zvýšit.

7. Byla-li cena určena na základě rozpočtu, je dodavatel oprávněn zvýšit konečnou cenu o částku odpovídající skutečně vynaloženým nákladům, nezahrnutým do rozpočtu.

 

G. Platební podmínky

1. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, uplatní se lhůta splatnosti obsažená na faktuře.

2. Je-li cena placena směnkou či šekem, má se za to, že cena byla zaplacena v okamžiku jejich řádné úhrady, přičemž na cenu se započte pouze skutečně proplacená částka po odečtení všech poplatků.

3. Není-li smluvními stranami dohodnuto jinak, platbou zákazníka jsou nejprve uhrazeny nároky dodavatele na náhradu škody, smluvní pokuty, dále příslušenství pohledávky a dále jednotlivé pohledávky v pořadí dle jejich splatnosti počínaje nejdříve splatnou pohledávkou.

4. Dodavatel má právo na náhradu škody vzniklé nesplněním peněžitého dluhu zákazníka i tehdy, je-li kryta úroky z prodlení.

 

H. Postoupení pohledávek, smlouvy, částečné plnění

1. Zákazník není oprávněn jednostranně započíst své pohledávky vůči dodavateli.

2. Zákazník a dodavatel se dohodli na tom, že zákazník není oprávněn postoupit svoji pohledávku vůči dodavateli bez jeho písemného souhlasu.

3. Zákazník a dodavatel se dohodli na tom, že zákazník není oprávněn postoupit smlouvu uzavřenou s dodavatelem bez jeho písemného souhlasu.

4. Zákazník je povinen přijmout i částečné plnění, není-li vzhledem ke všem okolnostem zřejmé, že nebude mít na takovémto způsobu plnění smlouvy zájem.

 

I. Dodávka, přechod nebezpečí

1. Místem plnění je sídlo dodavatele. Dodavatel zajistí dopravu k zákazníkovi pouze, dohodne-li se na tom výslovně se zákazníkem, a to na náklady a nebezpečí zákazníka.

2. Nezávisle na dohodě ohledně nákladů na dopravu přechází nebezpečí ztráty a poškození Zboží okamžikem předání Zboží osobě pověřené dopravou Zboží k zákazníkovi, a to i v případě že dopravu zajišťuje dodavatel.

 

J. Překážky plnění

1. Vzhledem k tomu, že dodavatel nakupuje hardware a software od třetích stran, v případě, že dodavateli nebudou třetí stranou řádně a včas dodány zásoby, dodavatel neodpovídá za řádné a včasné plnění svých závazků vůči zákazníkovi.

2. Překážky plnění, které nastaly nezávisle na vůli dodavatele, vedou k odpovídajícímu prodloužení dodací lhůty. Toto obzvláště platí pro případy nedostatečného nebo chybějícího dodání zásob (viz bod J.1.), násilí, války, přírodních katastrof, přerušení v dopravě nebo provozu, omezení dovozu, nedostatku energií a surovin, opatření úřadů, stávky či okolností vylučujících odpovědnost v souladu s platnými právními předpisy nebo při nedodržení povinnosti nebo závazku součinnosti zákazníka. Dodavatel má právo odstoupit od smlouvy, pokud není zřejmé, kdy překážka odpadne a bude ohrožen účel smlouvy. V případě, že překážka trvá déle než dva měsíce, je zákazník oprávněn ve věci doposud nesplněné části smlouvy od smlouvy odstoupit, pokud mu nenáleží právo odstoupit od smlouvy celé.

3. Smluvní strana nenese odpovědnost za úplné nebo částečné nesplnění jedné ze svých povinností, pokud nesplnění je důsledkem takových okolností jako záplava, požár, zemětřesení a jiné přírodní události, dále válka nebo válečná jednání a dalších obdobných mimořádných skutečností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky překonala, dále že by v době vzniku své smluvní povinnosti (tj. v době uzavření smlouvy) vznik výše zmíněné překážky mohla předvídat, jestliže tato skutečnost vznikla nezávisle na vůli této strany, nevznikla z osobních poměrů strany ani v době, kdy byla již strana s plněním svých povinností v prodlení a nejedná se rovněž o skutečnost, kterou byla strana povinna podle kupní smlouvy překonat anebo dodavatel nemůže úplně nebo částečně splnit své smluvní povinnosti z důvodu zákazu vývozu Zboží nebo s tím souvisejících služeb anebo nevydání vývozního povolení či obdobného povolení příslušnými státními orgány (dále jen „případ vyšší moci“).

4. Pokud obě smluvní strany jednají o změně předmětu smlouvy, poté co se podmínky v nabídce dodavatele, které byly začleněny do smlouvy, prokáží jako nevhodné, dojde také k prodloužení lhůty plnění.

5. Řádné splnění povinnosti dodavatele dodat zboží předpokládá řádné splnění povinností zákazníka.

6. Pokud zákazník neodebere Zboží ve stanoveném termínu, je dodavatel oprávněn, s výhradou všech dalších práv, poskytnout zákazníkovi přiměřenou dodatečnou lhůtu, po jejímž uplynutí dodavatel může volně nakládat s předmětem smlouvy dle své úvahy. Tímto není dotčen nárok dodavatele na náhradu škody.

 

K. Omezení nároku

1. Do okamžiku obdržení všech plateb ze smlouvy si dodavatel vyhrazuje vlastnické právo k jím dodanému Zboží. Vlastnictví ke Zboží přejde na zákazníka až okamžikem úplného zaplacení ceny.

2. Je-li sjednána platba ve splátkách, nastane splatnost zbývající části pohledávky, pokud je zákazník částečně či zcela v prodlení se dvěma či více splátkami.

 

L. Výhrada vlastnictví

1. Do okamžiku obdržení všech plateb ze smlouvy si dodavatel vyhrazuje vlastnické právo k jím dodanému Zboží. Vlastnictví ke Zboží přejde na zákazníka až okamžikem úplného zaplacení ceny.

2. Bez ohledu na výhradu vlastnictví dle předchozího odstavce L.1. přechází nebezpečí nahodilé zkázy a zhoršení na zákazníka okamžikem odevzdání Zboží.

 

M. Záruční podmínky

1. Záruční podmínky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. U dodávek Zboží, Služby a softwaru od třetích stran i při zapojení třetích osob do provozní údržby zákazník souhlasí s tím, že mu budou za účelem opravy Zboží nebo poskytnutí Služby postoupeny odpovídající nároky vůči výrobci nebo jiné třetí straně. Zákazník musí před uplatněním svého práva na odstranění vad Zboží ze strany dodavatele uplatnit u soudu vůči výrobci nebo jiné třetí straně právo na odstranění vad Zboží nebo nárok na náhradu škody, ledaže by to nebylo možné od zákazníka objektivně požadovat.

3. Výše uvedené platí také v případě, že byl software nebo hardware upraven, nakonfigurován nebo jinak změněn pro potřeby zákazníka, a věcná vada byla způsobena výkonem dodavatele.

4. Pokud zákazník provede zásahy do Zboží, především do objektového kódu, a tyto zásahy nejsou v provozním návodu či jiných návodech k použití výslovně povoleny, nepřísluší zákazníkovi žádné nároky z vad, pokud dodavateli neprokáže, že vada není způsobena tímto zásahem.

5. Promlčení a prekluze nároků vyplývajících z vad Zboží, softwaru a Služeb se řídí příslušnými zákonnými ustanoveními.

 

N. Spoluúčast zákazníka při odstraňování vad

1. Pro účely případné dodatečné opravy Zboží je zákazník povinen v případě potřeby na vyžádání sdělit dodavateli informace nutné pro diagnostikování a odstranění vad a při dodatečné opravě zajistit vyškoleného kompetentního pracovníka, který se bude prostřednictvím datového přenosu nebo telefonicky účastnit prací na opravě. Při opravě Zboží na místě musí být dodavateli umožněn neomezený přístup k vadnému Zboží a v případě potřeby musí být zastaveny ostatní práce na hardware nebo v počítačové síti zákazníka. Zákazník je zároveň povinen poskytnout dodavateli veškerou další součinnost nutnou k provedení opravy Zboží.

2. Zákazník je povinen co nejdetailněji a pochopitelným způsobem oznámit vady zjištěné na Zboží a softwaru, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

3. Pokud bude zákazník požadovat odstranění vad Zboží a ukáže se, že nárok na odstranění vad nevzniká (např. pokud vada vznikla nesprávným postupem uživatele, nevhodným zacházením se Zbožím nebo existence vady nebyla prokázána), má zákazník povinnost nahradit dodavateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s přezkoušením Zboží a prací na odstranění vad.

4. Pokud dodavatel odstraní vady Zboží ve lhůtě stanovené ve smlouvě nebo v přílohách k ní nebo ve lhůtě, která bude stanovena smluvními stranami v rámci odstranění každé konkrétní vady, nevzniká zákazníkovi nárok na náhradu škody, která zákazníkovi vznikla odevzdáním vadného Zboží.

5. Případná reklamace zákazníka není důvodem k tomu, aby zakazník pozastavil úhradu svého splatného závazku vůči dodavateli vzniklého v souvislosti se smlouvou. Smluvní strany se výslovně dohodly vyloučit použití § 2108 OZ.

6. Dojde-li k výpadku systému způsobeného v důsledku chyby dodavatele, obnoví dodavatel data ve stavu, ve kterém je zákazník uložil naposledy před výpadkem. Odpovídající data poskytne zákazník dodavateli ve strojově čitelné formě.

 

O. Dílčí plnění

1. V případě, že dodavatel od třetí strany – výrobce hardwaru nebo softwaru – obdrží v souvislosti s plněním smlouvy pouze dílčí plnění, je dodavatel oprávněn nahradit chybějící část plnění třetí strany s pomocí vlastních prostředků; takové plnění se považuje za plnění v souladu s původní smlouvou uzavřenou mezi dodavatelem a zákazníkem. V případě chybějící dokumentace je dodavatel oprávněn poskytnout dodatečné plnění také prostřednictvím služby Hotline.

 

P. Právo na vrácení Zboží a softwaru

1. Zákazník nemá právo na vrácení Zboží či softwaru bez udání důvodu. Jiné podmínky platí pouze v případě, že mu právo na vrácení bylo dodavatelem písemně přiznáno. Pokud bylo zákazníkovi přiznáno právo na vrácení Zboží či softwaru, platí toto právo pouze pro již zaplacené Zboží či software.

2. Právo na vrácení Zboží se netýká individuálně vyrobeného, nakonfigurovaného, upraveného či zpracovaného hardwaru či softwaru a hardwaru či softwaru v akci či ve výprodeji nebo ostatního Zboží či softwaru odchylujícího se od aktuálního sériového stavu.

3. V případě, že bylo právo na vrácení zákazníkovi přiznáno, zaniká nejpozději dva týdny po doručení či předání Zboží či softwaru zákazníkovi. Z hlediska běhu lhůty je určující okamžik doručení Zboží či softwaru na adresu sídla dodavatele. Software musí být vrácen v originálním balení, neotevřený, včetně datového nosiče a dokumentace. Zboží musí být vráceno včetně příslušenství, dokumentace a kompletního originálního balení v nezměněném a nepoškozeném stavu (tj. jako nové).

4. Náklady a nebezpečí spojené s vrácením zboží či software nese zákazník. Ve vlastním zájmu je zákazník povinen zvolit nejjistější způsob přepravy a zásilku dostatečně pojistit.

5. K vrácení pouze části Zboží či softwaru je třeba zvláštní dohoda s dodavatelem.

 

Q. Servis hardwaru a softwaru

1. Na údržbu (servis) hardwaru a softwaru musí být uzavřena zvláštní smlouva s dodavatelem.

 

R. Činnost zaměstnanců dodavatele u zákazníka

1. Budou-li zaměstnanci nebo spolupracující osoby dodavatele vykonávat činnosti u zákazníka, obstará zákazník na vlastní náklady vhodné prostory a vybavení, pokud tuto povinnost dodavatel písemně nepřevzal.

2. Zákazník na vlastní náklady pomocí vhodných organizačních a prostorových opatření zajistí, aby zaměstnanci nebo spolupracující osoby dodavatele nebyli začleněni do provozu zákazníka.

3. Zákazník nemá právo zadávat pokyny jednotlivým zaměstnancům nebo spolupracujícím osobám dodavatele.

 

S. Přejímka Zboží a softwaru

1. Pokud je na základě smlouvy nebo zákona nutná přejímka Zboží, platí tato ustanovení:

a. Na přání dodavatele je třeba provést dílčí přejímky oddělitelných částí plnění, které mohou být použity samostatně, nebo částí plnění, na kterých jsou založena další plnění, pokud lze části plnění určené k převzetí samostatně odzkoušet. Jsou-li převzaty všechny části plnění, je poslední dílčí převzetí zároveň konečným převzetím.

b. Dílčí nebo konečné převzetí je považováno za přijaté nejpozději tehdy, kdy zákazník po odeslání plnění a uplynutí odpovídající zkušební lhůty v další dodavatelem písemně stanovené lhůtě nepodá písemné odmítnutí převzetí s udáním důvodů (fikce převzetí).

c. Pokud je součástí plnění určeného k odběru také Zboží nebo standardní software, má dodavatel právo jej zákazníkovi vyúčtovat nezávisle na odběru ostatního plnění.

 

T. Export

1. Za dodržování exportních a importních předpisů nese odpovědnost zákazník. Dodavatel není povinen zasílat Zboží či software na místa, pro která platí vývozní omezení.

 

U. Mlčenlivost a ochrana informací

1. Obě strany jsou povinny zachovat mlčenlivost o všech obchodních a provozních tajemstvích druhé strany předaných v rámci provádění smlouvy a stejně tak i o veškerých dalších informacích, které nejsou veřejně známy.

2. Osobní údaje, které jsou poskytnuty zákazníkem dodavateli za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník dává dodavateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

V. Místo plnění, volba práva, smluvní jazyk, soudní příslušnost

1. Místem plnění je sídlo dodavatele.

2. Tyto podmínky a veškerá práva a povinnosti plynoucí ze vztahu mezi dodavatelem a zákazníkem podléhají českému právu. Tyto podmínky vylučují aplikaci Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

3. Tyto podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Pokud bude smlouva uzavřena současně ve více jazycích, platí, že v případě sporu o výklad pojmů je rozhodujícím výklad smlouvy v českém jazyce.

4. Místní soudní příslušnost pro všechny spory vyplývající ze smluvního vztahu se určuje podle sídla dodavatele. Tímto však není dotčeno právo dodavatele využít i jiného místně příslušného soudu v souladu s příslušnými zákony.

5. Neplatnost či neúčinnost některého z ustanovení těchto podmínek nebo jiného smluvního ujednání mezi smluvními stranami nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto podmínek či jiných smluvních ujednání. Smluvní strany jsou v takovém případě povinny nahradit neplatná či neúčinná ustanovení takovými platnými a účinnými ustanoveními, která se co nejvíce přiblíží smyslu a obchodním cílům obsaženým v těchto neúčinných anebo neplatných ustanoveních.

 

W. Odstoupení od smlouvy

1. Dodavatel je oprávněn vedle zákonem stanovených případů od smlouvy odstoupit v případech stanovených smlouvou, těmito OP a v případě, že:

- Zákazník je v prodlení s úhradou svých splatných peněžitých závazků dle kupní smlouvy delším než 60 dní, přičemž se smluvní strany výslovně dohodly vyloučit použití § 2133 OZ;

- Zákazník se ocitne v úpadku, platební neschopnosti, anebo by se dodavatel mohl domnívat, že takovýto případ může bezprostředně nastat, zejména v případě zahájení insolvenčního řízení či řízení obdobného dle právního řádu zákazníka;

- Zákazník převede Zboží na třetí osobu před zaplacením ceny;

- Zákazník opakovaně poruší další ustanovení konkrétní smlouvy nebo těchto OP. Opakovaným porušením se rozumí stav, kdy dojde k porušení smlouvy s tím, že k porušení smlouvy nebo OP zákazníkem již v minulosti došlo a na tento závadný stav byl zákazník upozorněn;

- Zákazník je v prodlení s plněním povinnosti dle smlouvy nebo OP a k odstranění prodlení nedojde ani v rámci dodatečné přiměřené lhůty stanovené dodavatelem.

 

 

X. Závěrečná ustanovení

1. Zákazník se zavazuje dodavatele informovat v případě, že vůči němu dojde k podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení, nebo že došlo k nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce na jeho majetek.

2. Jakékoliv změny či dodatky smluv uzavřených mezi dodavatelem a zákazníkem musí být učiněny písemně a podepsány oběma stranami.

3. Dodavatel je oprávněn tyto podmínky kdykoli jednostranně změnit či upravit. Změny podmínek budou v případě smluv platných v době změny těchto podmínek pokaždé sděleny zákazníkovi písemně, za což se považuje i sdělení prostředky elektronické komunikace, s vyznačením změněných ustanovení. Změněné podmínky budou považovány za dohodnuté a platné mezi stranami, pokud zákazník bez zbytečného odkladu nevysloví s těmito změněnými podmínkami písemně svůj nesouhlas. Pokud dojde k tomuto vyslovení nesouhlasu, má dodavatel právo odstoupit od smlouvy.

 

Platné od 1.1.2013