Ogólne Warunki Umów

 

PDF pOBIERZ

 

 

W transakcjach pomiędzy Bechtle direct Polska Sp. z o.o. a jej Klientami obowiązują postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Umów. Wszelkie zmiany i odstępstwa od nich wymagają dla swej ważności potwierdzenia w formie pisemnej i mają zastosowanie wyłącznie do danej transakcji, chyba że wyraźnie postanowiono inaczej. Klient lub osoba upoważniona do występowania w jego imieniu składając zamówienie poświadcza, że zna i akceptuje niniejsze Ogólne Warunki Umów.

 

1. Zawarcie Umowy

Umowę uważa się za zawartą wówczas, gdy zamówienie Klienta zostanie zaakceptowane przez Bechtle direct Polska Sp. z o.o. Od tego momentu uznaje się, że Klient jest związany niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umów. Jednakże w każdym przypadku uznaje się, że doszło do zawarcia Umowy, jeżeli towar objęty zamówieniem został Klientowi wysłany. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej, przy czym mogą być przesłane za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej. Dla pewności, Zamawiający powinien upewnić się, czy zamówienie dotarło do Bechtle direct Polska Sp. z o.o. w formie czytelnej, oraz pozwalającej zidentyfikować Klienta. Bechtle direct Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części oraz do ich nie akceptowania w całości lub w części bez podawania przyczyny.

 

2. Odstąpienie od Umowy; Zmiana zamówienia

Zanim towar zostanie dostarczony Klient może odstąpić od Umowy za zapłatą odstępnego w wysokości 25% jej całkowitej wartości. Zmiana lub uzupełnienie zamówienia złożonego przez Klienta są możliwe po uprzedniej pisemnej akceptacji przez Bechtle direct Polska Sp. z o.o. (przesłanej za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej), oraz pod warunkiem, że wszelkie koszty wynikające ze zmiany lub uzupełnienia zamówienia obciążą Klienta.

 

3. Ceny

Podane ceny są cenami netto (bez podatku VAT) i nie uwzględniają kosztów dostawy towaru Klientowi. Bechtle direct Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.

 

4. Dostawa

Bechtle direct Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo realizowania dostaw towarów objętych zamówieniem osobnymi partiami. Opóźnienie dostawy lub inne uchybienie w dostawie partii towarów nie ma wpływu na zobowiązanie Klienta do odbioru towarów objętych pozostałymi partiami i wywiązania się z płatności za pozostałe partie towarów objęte daną transakcją. Podstawą do zapłaty jest wystawiona faktura VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Reklamacje dotyczące braku dostawy towarów mogą zostać uwzględnione, o ile zostaną zgłoszone Bechtle direct Polska Sp. z o.o. w terminie TRZECH DNI od ustalonej daty dostawy. Reklamacje winny być sporządzone w formie pisemnej i przesłane za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej. Bechtle direct Polska Sp. z o.o. może zażądać od Klienta odebrania towarów (lub usług) w uzgodnionym terminie, a jeżeli to nie nastąpi, obciążyć Klienta kosztami wywołanymi zwłoką w odbiorze. Wszelkie płatności Klient winien uiścić przed dostawą towarów objętych transakcją. Płatności winny być realizowane w uzgodnionym odroczonym terminie płatności na podstawie faktury VAT, o ile odroczenie terminu płatności zostało wcześniej uzgodnione zgodnie z postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków Umów. Potwierdzenie dostawy towarów jest ostatecznym skwitowaniem należytego wykonania zobowiązania przez Bechtle direct Polska Sp. z o.o. Obowiązkiem Klienta jest podpisanie dokumentów dostawy w sposób odzwierciedlający faktycznie odebraną liczbę paczek.

 

5. Warunki płatności

Bechtle direct Polska Sp. z o.o. akceptuje następujące sposoby płatności:

- przedpłata przelewem na rachunek bankowy Bechtle direct Polska Sp. z o.o.,

- przelew z odroczonym terminem płatności po indywidualnym ustaleniu takiej formy płatności, na zasadach i w sposób opisanych poniżej.

W przypadku odroczenia terminu płatności faktura VAT będzie wystawiona w dacie wysłania towarów, a płatność powinna być dokonana w terminie odroczonym uzgodnionym przed przyjęciem zamówienia do realizacji. Termin płatności liczy się od momentu wystawienia faktury VAT. W razie nieuregulowania płatności w terminie Bechtle direct Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo naliczania odsetek umownych w wysokości 2 % przeterminowanej płatności w stosunku miesięcznym.

W celu uzyskania e-faktur prosimy o wyrażenie zgody do otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Wypełniony, opieczętowany oraz podpisany wniosek prosimy o przesłanie na adres mailowy sales.direct-pl@bechtle.com lub bezpośrednio do opiekuna Państwa firmy po stronie Bechtle direct Polska Sp. z o.o. Jednocześnie informujemy, że brak zgody na elektroniczne dostarczanie faktur, będzie wiązał się od dnia 1.07.2014 z dodatkową opłatą manipulacyjną naliczaną za wysyłkę faktur papierowych drogą pocztową.

 

6. Przyznanie limitu kredytowego

Skorzystanie z odroczonej formy płatności wymaga przedstawienia podstawowych dokumentów handlowych Klienta (NIP, REGON, odpis z KRS/ z Ewidencji Działalności Gospodarczej). Pozytywne rozpatrzenie wniosku o przyznanie limitu kredytowego przez Bechtle direct Polska Sp. z o.o. jest warunkiem koniecznym zastosowania odroczonego terminu płatności, liczonego od daty wystawienia faktury VAT.

Klienci, którzy uzyskali możliwość odroczenia terminu płatności według opisanej wyżej procedury, proszeni są o wskazanie pracowników upoważnionych do dokonywania zakupów i odbioru towaru. Lista powinna zawierać imię i nazwisko pracownika wraz z numerem kontaktowym oraz firmowym adresem mailowym. Transakcje z odroczonymi terminami płatności nie będą realizowane z osobami nieupoważnionymi.

 

7. Realizacja dostawy i przejście ryzyka

O ile strony pisemnie nie uzgodnią inaczej, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta w chwili przekazania go Klientowi, jego pracownikom, a także przewoźnikowi lub spedytorowi. Klient JEST ZOBOWIĄZANY do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym w momencie podpisywania dokumentów dostawy. Jeśli Klient stwierdza ilościowe niezgodności z dokumentami dostawy lub wystąpienie szkody transportowej, powinien w obecności kuriera stworzyć protokół szkody/niezgodności (kurier dysponuje wzorem) i odmówić przyjęcia dostawy. Dodatkowo Klient ma obowiązek powiadomić o tym Bechtle direct Polska Sp. z o.o. w terminie 48 GODZIN OD CHWILI DOSTAWY (powiadomienie to powinno obejmować szczegółowy opis braków lub szkody transportowej). Powyższe powiadomienie ma jednakże wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym razie nie może być interpretowane, jako przyjęcie przez Bechtle direct Polska Sp. z o.o. ryzyka transportowego. O ile strony pisemnie nie uzgodnią inaczej, Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za pokrycie wszelkich kosztów transportu.

 

8. Rękojmia i gwarancja

Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Udzielenie gwarancji na towary sprzedawane przez Bechtle direct Polska Sp. z o.o. wymaga poczynienia stosownych uzgodnień na etapie składania i akceptowania zamówienia, oraz musi zostać potwierdzone wydaniem dokumentu gwarancji.

 

9. Zwrot towarów

Zwrot towarów jest możliwy tylko wówczas, gdy Bechtle direct Polska Sp. z o.o. wyraźnie pisemnie się na to zgodzi. W przypadku sprzedaży z odroczonym terminem płatności Klient nie ma w ogóle możliwości zwrotu towarów. O ile Bechtle direct Polska Sp. z o.o. wyrazi zgodę na zwrot towarów, przysługująca Klientowi należność z tytułu zwrotu ceny może zostać pomniejszona o opłaty manipulacyjne, odstępne (patrz punkt 2), a także stosowną kwotę, jeżeli zwrócony towar uległ pogorszeniu (wady towaru, opakowania, niekompletność, brak instrukcji, itd.), przy czym o naliczeniu i wysokości obniżenia należności Klienta z tytułu zwrotu decyduje według własnego uznania Bechtle direct Polska Sp. z o.o. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów w trakcie transportu ponosi wyłącznie Klient. Zwracane towary muszą zostać przez Klienta wysłane w terminie SIEDMIU DNI od daty ich dostawy Klientowi, potwierdzonej dokumentami dostawy do Klienta (potwierdzeniem dostawy). Zwrot towaru wysłanego po tym terminie nie jest możliwy. Klient przyjmuje do wiadomości, że - zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umów – opóźnienie w przesłaniu towarów w celu uzyskania zwrotu ceny powoduje unieważnienie wcześniej udzielonej przez Bechtle direct Polska Sp. z o.o. zgody na zwrot towaru. CZYTELNIE PODPISANY DOWÓD ODBIORU TOWARÓW DO ZWROTU POWINIEN ZOSTAĆ PRZESŁANY FAKSEM POD NR: 71 337 26 39. Bez w/w dowodu odbioru towaru zwrot towaru oraz późniejsza wypłata należności z tytułu zwrotu ceny lub wykorzystanie tej należności na poczet dalszych zamówień nie będą możliwe. Możliwość zwrotu towaru jest wykluczona w przypadku towaru wytworzonego na specjalne zamówienie Klienta, dostosowanego lub skonfigurowanego według indywidualnych potrzeb Klienta, towaru sprzedanego na warunkach promocyjnych lub w ramach wyprzedaży, oprogramowania, którego opakowanie zostało otwarte, a w przypadku sprzętu (w tym zwłaszcza notebooków, rzutników, mebli i sejfów, tuszy i tonerów do drukarek) bez plomb zabezpieczających lub gdy nie dostarczono towaru w oryginalnym, niezmienionym opakowaniu wraz z kompletnym osprzętem oraz dokumentacją. Niezastosowanie się przez Klienta do niniejszej procedury wyklucza możliwość zwrotu towaru. W przypadku wymiany towaru na inny, jeżeli nowy towar został Klientowi dostarczony i zaakceptowany przez Klienta (niezależnie od tego czy istnieje potwierdzenie dostawy), Klient jest odpowiedzialny za dokonanie płatności zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umów w części, w której cena uiszczona uprzednio na poczet towaru zwróconego nie pokrywa płatności związanych z nabyciem towaru wymienianego.

 

10. Odpowiedzialność

Podawane terminy dostaw towarów są podawane w przybliżeniu i opierają się na informacjach uzyskanych od Klienta. Bechtle direct Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towarów spowodowane przez dostawców Bechtle direct Polska Sp. z o.o. bądź w wytworzeniu towarów lub opóźnienia będące rezultatem działania siły wyższej, działania lub zaniechania Klienta, przewoźnika, spedytora lub innego podmiotu, któremu zlecono transport towarów, oraz wszelkich innych okoliczności, na wystąpienie których Bechtle direct Polska Sp. z o.o. nie ma wpływu. W przypadku wystąpienia opóźnienia spowodowanego okolicznościami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, termin realizacji dostawy towarów ulega przedłużeniu o okres odpowiadający występowaniu okoliczności będących powodem opóźnienia. Bechtle direct Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody osób trzecich wyrządzone im przez towary Bechtle direct Polska Sp. z o.o. po wejściu Klienta w posiadanie towarów. Wyłącza się także wszelką odpowiedzialność Bechtle direct Polska Sp. z o.o. za szkodę obejmującą utracone korzyści.

 

11. Porady i zalecenia techniczne

Bechtle direct Polska Sp. z o.o. nie przyjmuje odpowiedzialności za to, że towary będą spełniały szczególne cele i oczekiwania Klientów, w tym zwłaszcza, że będą kompatybilne z innymi produktami (oprogramowaniem lub sprzętem). WSZELKIE ZALECENIA, PORADY I WSKAZÓWKI PRZEKAZYWANE PRZEZ BECHTLE DIRECT POLSKA SP. Z O.O. LUB PRZEZ JEJ PRZEDSTAWICIELI, ODNOSZĄCE SIĘ DO SPOSOBU KORZYSTANIA LUB ZASTOSOWAŃ TOWARÓW ZBYWANYCH W RAMACH TRANSAKCJI OBJĘTYCH NINIEJSZYMI OGÓLNYMI WARUNKAMI UMÓW, SĄ RZETELNE, JEDNAKŻE Bechtle direct Polska Sp. z o.o. ANI W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH TREŚĆ, W TYM ZWŁASZCZA Bechtle direct Polska Sp. z o.o. W ŻADNYM RAZIE NIE GWARANTUJE POWODZENIA PRZEDSIĘWZIĘĆ, DLA OSIĄGNIĘCIA, KTÓRYCH TOWARY TE BĘDĄ WSPÓŁPRACOWAĆ Z PRODUKTAMI WYTWORZONYMI PRZEZ INNYCH PRODUCENTÓW. Kwestia sposobu zastosowania i korzystania z towarów pozostaje w wyłącznej gestii Klienta.

 

12. Zwłoka w płatności

Do czasu uregulowania wszelkich należnych Bechtle direct Polska Sp. z o.o. płatności (obejmujących cenę towaru objętego określoną transakcją, oraz inne koszty, w tym zwłaszcza koszty dostawy) towar pozostaje własnością Bechtle direct Polska Sp. z o.o. Bezskuteczny upływ terminu płatności upoważnia Bechtle direct Polska Sp. z o.o. - według uznania - albo do żądania zapłaty, albo do natychmiastowego żądania zwrotu towaru.

 

13. Postanowienia odmienne

Jakiekolwiek odstępstwa lub modyfikacje niniejszych Ogólnych Warunków Umów dla swojej ważności wymagają zawarcia ich w osobnym dokumencie i podpisania przez należycie umocowanego przedstawiciela Bechtle direct Polska Sp. z o.o. OŚWIADCZENIA (LUB DZIAŁANIA) SPRZEDAWCÓW LUB INNYCH PRACOWNIKÓW Bechtle direct Polska Sp. z o.o. SPRZECZNE Z NINIEJSZYMI OGÓLNYMI WARUNKAMI UMÓW NIE SĄ WIĄŻĄCE DO CZASU ICH POTWIERDZENIA I AKCEPTACJI NA PIŚMIE. Obowiązujące u Klienta warunki realizacji umów o odmiennej treści nie są akceptowane przez Bechtle direct Polska Sp. z o.o.

 

14. Klauzula salwatoryjna

W przypadku prawnej nieskuteczności poszczególnych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Umów pozostałe postanowienia oraz realizowane na ich podstawie zamówienia zachowują moc obowiązującą. W razie potrzeby Strony uzgodnią postanowienia skuteczne zastępujące postanowienie nieskuteczne, przy czym będzie ono możliwie najwierniej odzwierciedlało jego sens i cel.

 

15. Pozostałe postanowienia

Klient nie może dokonać cesji praw wynikających z transakcji objętych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umów na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Bechtle direct Polska Sp. z o.o.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Bechtle direct Polska Sp. z o.o. w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jej działalnością.

Do transakcji objętych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umów w sprawach w nich nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323).