Cookie settings: You can recall your Cookie settings at any time to manage your preferences.

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Vítáme Vás na naší webové stránce. Těší nás Váš zájem o naši firmu. Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Vaše údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a prováděcími právními předpisy pro jednotlivé země, které se na nás vztahují. Pomocí tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů vás detailně informujeme o zpracování vašich osobních údajů společností Bechtle a o vašich právech.

Osobní údaje jsou informace, které umožňují identifikovat fyzickou osobu. Ty zahrnují zejména jméno, datum narození, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, ale také vaši IP adresu. Anonymní údaje jsou ty, u kterých nelze provést žádný osobní odkaz na uživatele.

Odpovědná instituce a osoba pro ochranu údajů.

Bechtle AG, Bechtle Platz 1, 74172 Neckarsulm, a připojené společnosti dle §§ 15 AktG

Kontaktní informace: kontakt@bechtle.com, + 49 7132 981 - 0

Kontakt na osobu pověřenou ochranou osobních údajů: privacy@bechtle.com

 

Vaše práva jako dotčené osoby.

Nejprve bychom Vás rádi informovali o vašich právech jako dotčené osoby. Tato práva jsou standardizována v článcích 15 - 22 GDPR. Ty obsahují:

 • Právo na informace (článek 15 GDPR),
 • Právo na smazání (článek 17 GDPR),
 • Právo na opravu (článek 16 GDPR),
 • Právo na přenositelnost dat (článek 20 GDPR),
 • Právo na omezení zpracování údajů (článek 18 GDPR),
 • Právo vznést námitky proti zpracování údajů (článek 21 GDPR),

Pro uplatnění těchto práv se prosím obraťte na:  privacy@bechtle.com. Totéž platí, pokud máte otázky týkající se zpracování dat v naší společnosti. Máte také právo podat opravný prostředek k orgánu dozoru nad ochranou osobních údajů.

 

Právo odvolat se

V souvislosti s právem na odvolání si prosím všimněte následující:

 Pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímé reklamy, máte právo kdykoli vyjádřit nesouhlas s tímto zpracováním údajů bez uvedení důvodů. To platí i pro profilování, pokud je spojeno s přímou reklamou.

Pokud nesouhlasíte se zpracováním pro účely přímé reklamy, nebudeme již zpracovávat vaše osobní údaje pro tyto účely. Vyjádření nesouhlasu je bezplatné a může být sepsáno volně, pokud možno na: kontakt@bechtle.com.

V případě, že zpracováváme vaše údaje k ochraně oprávněných zájmů, můžete s takovým zpracováním kdykoli nesouhlasit z důvodů, které vyvstávají z vaší konkrétní situace; to platí i pro profilování na základě těchto ustanovení.

Potom nebudeme dále zpracovávat vaše osobní údaje, pokud nebudeme schopni prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud je účelem zpracování výkon nebo obhajoba právních nároků.

Účel a právní základ zpracování dat.

Zpracování vašich osobních údajů je v souladu s ustanoveními EU‑GDPR a ostatními platnými předpisy o ochraně osobních údajů.
Právní základy pro zpracování údajů vyplývají zejména z článku 6 GDPR.

Vaše údaje používáme k zahájení spolupráce, plnění smluvních a právních závazků, k realizaci smluvního vztahu, k nabízení výrobků a služeb ak posílení vztahů se zákazníky, které mohou zahrnovat marketing, průzkumy spokojenosti zákazníků a přímou reklamu.

Váš souhlas zahrnuje také právo na ochranu osobních údajů. Tímto vás informujeme o účelu zpracování osobních údajů a vašem právu na zrušení souhlasu. Pokud se souhlas týká také zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, budeme vás o tom v textu souhlasu výslovně informovat.

Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů i.S.v. Ustanovení čl. 9 odst. 1 EU GDPR se použije pouze v případech, kdy to vyžaduje zákon, a neexistuje důvod se domnívat, že váš oprávněný zájem na vyloučení zpracování převažuje.

Poskytování údajů třetím osobám.

Vaše údaje předáme třetím stranám pouze v rámci zákonných ustanovení nebo s příslušným souhlasem. Jinak k poskytnutí údajů třetím třetím stranám nedojde, pokud k tomu nebudeme nuceni v důsledku právních předpisů (zpřístupnění externím orgánům, jako jsou orgány dozoru nebo policejní orgány).

 

Příjemci údajů / kategorie příjemců

V rámci naší společnosti zaručujeme, že údaje obdrží pouze ty osoby, které je potřebují k plnění svých smluvních a právních závazků.

Přes náš webový shop vznikají kupní smlouvy s „Bechtle direct s.r.o.“, která je dceřinou společností Bechtle, kompetentní pro tento druh distribuce.

V průběhu nákupů a dotazování může dojít k tomu, že se zapojí ještě další podniky Bechtle. Příkladem může být požadavek na podporu na místě, která by měla být účelně provedena nejbližší pobočkou Bechtle.

V některých případech pomáhají poskytovatelé služeb našim oddělením plnit své úkoly, např. při zasílání zpravodajů. Se všemi poskytovateli služeb byla uzavřena potřebná smlouva o ochraně dat.

 
Přenos dat do třetích zemí / úmysl přenosu dat do třetích zemí

Přenos dat do třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii nebo Evropského hospodářského prostoru) probíhá pouze v zákonem požadovaném rozsahu nebo k tomu máme váš souhlas, nebo pokud je to nezbytné pro plnění závazku.

To je v současné době v případě, pokud pro dotazy využíváte funkci našeho chatu, protože poskytovatel těchto služeb, který je ze země mimo Evropský hospodářský prostor, získá přístup k vašim osobním údajům. Tímto přijímáme opatření, která jsou podle zákona o ochraně údajů možná a nezbytná v souladu s článkem 44 a násl. EU GDPR, aby byla zajištěna úroveň ochrany údajů ve třetích zemích.

Doba ukládání dat.

Vaše údaje uchováváme tak dlouho, dokud jsou potřebné pro daný účel zpracování. Vezměte prosím na vědomí, že četné doby uchovávání vyžadují, aby byla data uložena i nadále. Jedná se zejména o povinnosti týkající se uchovávání údajů, vyplývající z obchodních nebo daňových zákonů (např. obchodní zákoník, daňový zákoník atd.). Pokud neexistují další povinnosti uchovávání, data budou po dosažení účelu rutinně smazána.

Navíc můžeme údaje uchovávat i tehdy, pokud jste nám k tomu dali svolení nebo pokud dojde k právním sporům a my je použijeme jako důkazy v zákonné promlčecí lhůtě, která může trvat až třicet let; běžná promlčecí lhůta je tři roky.

Bezpečný přenos vašich údajů.

Abychom co nejlépe ochránili u nás uložená data před náhodnými nebo úmyslnými manipulacemi, ztrátou, zničením nebo před přístupem nepovolaných osob, učinili jsme příslušná technická a organizační bezpečnostní opatření. Bezpečnostní úroveň je průběžně prověřována ve spolupráci s bezpečnostními experty a přizpůsobována novým bezpečnostním standardům.

Transfer dat z našich webových stránek a na naše webové stránky probíhá šifrovaně. Jako přenosový protokol používáme pro naše webové stránky HTTPS, vždy s použitím aktuálního šifrovacího protokolu.

Kromě toho nabízíme našim uživatelům šifrování obsahu jako součást kontaktních formulářů a při žádostech o pracovní pozici. Dešifrovat tyto údaje můžeme pouze my. Je také možné použít alternativní komunikační kanály (např. poštovní služby).

Povinnost poskytovat údaje.

Pro vznik, provedení a ukončení závazku a plnění příslušných smluvních a právních povinností jsou nezbytné různé osobní údaje. Totéž platí pro používání našich webových stránek a různých funkcí, které poskytují.

Podrobnosti jsme pro vás shrnuli ve výše uvedeném bodu. V určitých případech musí být údaje rovněž shromažďovány nebo zpřístupněny z důvodu právních předpisů. Vezměte prosím na vědomí, že není možné zpracovat žádost nebo provést základní závazek bez poskytnutí těchto informací.

Kategorien, zdroje a původ údajů.

Které údaje zpracováváme určuje příslušný kontext: Záleží na tom, zda např. objednáváte online nebo zadáváte požadavek do kontaktního formuláře, jestli nám posíláte žádost o pracovní pozici nebo podáváte reklamaci.

Vezměte prosím na vědomí, že můžeme také poskytnout informace při zvláštních situacích zpracování příslušnému místu, např. při posílání podkladů k žádosti o pracovní pozici nebo při vyžádání kontaktu.

 

Při návštěvě našeho webu shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

Při návštěvě této webové stránky přenáší prohlížeč následující typy údajů, které se u nás ukládají:

 • typ a jazyk prohlížeče,
 • IP adresa přistupujícího počítače,
 • požadavky na server (např. vyvolání stránky) včetně časového údaje a
 • odkazující URL (tzn. adresa předchozí webové stránky, pokud jste se z ní dostali na naši webovou stránku kliknutím na odkaz).

Tyto tři typy údajů jsou technicky potřebné k tomu, aby bylo možné vyvolanou stránku správně zobrazit. Kromě toho mohou být použity podle potřeby k udržení bezpečného provozu této webové stránky (například k zabránění pokusům o hacking). IP adresa a jazyk prohlížeče se kromě toho používají k návrhu vhodného nastavení jazyka naší webové stránky. Odkazující URL se v anonymizované formě používá pro statistické účely. Z důvodů technické bezpečnosti a zejména za účelem odvrácení pokusů o útok na náš webový server se tento typ údajů zpracovává podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f EU GDPR a po určitou dobu se také ukládá.

 

Při žádosti o kontakt shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

Pomocí naší webové stránky nám můžete klást různé dotazy, např. pokud si chcete objednat nový katalog nebo se něco dozvědět o určitých produktech. K tomuto účelu máte k dispozici chat, žádost o zpětné zavolání a e-mailovou zprávu.

Kontaktní formulář slouží k zadání údajů, které jsou nutné pro komunikaci (např. jméno, telefonní číslo nebo e-mailová adresa) a k napsání zprávy. Tyto údaje se používají pro správu vztahů se zákazníky (průběh kontaktu) a pro zodpovězení/splnění vašeho požadavku.

Abychom chránili naše webové stránky před nevyžádanou poštou, používáme službu Friendly Captcha. Friendly Captcha je řešení proti botům založené na proof-of-work, kde veškerou práci vykonává zařízení uživatele. Pro každého návštěvníka vygenerujeme jedinečnou šifrovací hádanku. Vyřešení této hádanky trvá jen několik sekund a probíhá během zadávání údajů do příslušného formuláře.

Při používání Friendly Captcha jsou shromažďovány a zpracovávány následující informace: IP adresa přistupujícího počítače (uložená nejprve v prostém textu s následným vytvořením anonymní hodnoty Hash), informace o použitém prohlížeči, použitém operačním systému, anonymizovaný čítač na každou IP adresu pro ovládání kryptografických úloh a webová stránka, ze které byl přístup uskutečněn (tzv. Referer URL).  Právním základem pro použití je náš oprávněný zájem na ochraně našich webových stránek před SPAMovými požadavky, článek 6 odst. 1 písm. f EU GDPR. Shromážděné informace se uchovávají po dobu 30 dnů.

Další informace k ochraně dat u Friendly Captcha najdete na https://friendlycaptcha.com/privacy/.

 

Při objednávání zpracováváme následující údaje:

V e-shopu, který je součástí těchto webových stránek, si můžete jako firma (firemní zákazník) objednávat produkty z oblasti výpočetní techniky.

Pro zpracování zakázky jsou potřeba kontaktní údaje, fakturační/dodací adresa a platební údaje (bankovní spojení apod.).

Při objednávání může být případně provedena kontrola solventnosti. Podrobnosti o těchto krocích se zobrazují v průběhu objednávání. Prověření úvěruschopnosti probíhá čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f EU GDPR v rámci našich oprávněných zájmů o platební schopnost objednatele.

 
Při online žádosti o pracovní pozici shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:
 • hlavní údaje (např. jméno, přídavky ke jménu, datum narození, příp. titul),
 • kontaktní údaje (poštovní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa),
 • údaje o kvalifikaci a školení (např. životopis, vysvědčení),
 • V závislosti na druhu pracovní pozice příp. také údaje o jazykových a IT dovednostech, pracovním povolení a řidičském průkazu nebo o povolení k pobytu.

Kromě toho shromažďujeme a zpracováváme další (dobrovolné) údaje, jako např. nejbližší možný datum nástupu, regionální mobilita, požadovaný počet hodin a trvání pracovního poměru, předchozí zaměstnání v Bechtle, podrobnosti o vaší společenské angažovanosti nebo informace o tom, jak jste se o této pozici dozvěděli. Na dobrovolném základě je také možnost nahrát na náš portál relevantní údaje o příslušném vlastním profilu na sociálních sítích.

Abychom co nejlépe ochránili bezpečnost a důvěrnost vašich dat, implementujeme vhodná bezpečnostní opatření. Vaše uchazečské podklady budou zašifrovány a předány prostřednictvím našeho systému pro uchazeče. Opatření pro zálohování dat přitom vždy odpovídají současnému stavu techniky.

Data uchováváme v procesu podávání žádostí v souladu s příslušnými právními předpisy a nejpozději po šesti měsících je mažeme. Údaje budou uchovávány i po této době pouze v případech, kdy je to naše povinnost nebo k tomu máme oprávnění, např. pokud jste nám udělili povolení k ukládání vašich dat na určitou delší dobu nebo k uplatnění práv.

Předpisy, které nám ukládají vedení záznamů, se nacházejí například v obchodním nebo v daňovém zákoníku. Dále je třeba dodržovat promlčecí lhůty. Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů při podávání žádosti o pracovní pozici.

 

U zpravodajů shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:
 • oslovení
 • příjmení, jméno,
 • e-mailová adresa.
 • Pro statistické účely provádíme také anonymní sledování odkazů.

 

Kontaktní formulář / kontakt e-mailem, pomocí chatu nebo telefone.

Na našich webových stránkách je k dispozici kontaktní formulář, který lze použít pro elektronický kontakt. Pokud nám napíšete přes kontaktní formulář, zpracujeme vaše údaje z kontaktního formuláře za účelem kontaktování a zodpovězení vašich dotazů a přání (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a, b EU GDPR).

 Pokud nás kontaktujete e-mailem, zpracujeme osobní informace poskytnuté v e-mailu pouze za účelem zpracování vaší žádosti.

 Pokud nás kontaktujete se žádostí o zpětné volání, uložíme vaše jméno a telefonní číslo pro zpracování vaší žádosti; také můžete dobrovolně připojit zprávu přímo k žádosti o zpětné volání.

Navíc máte možnost nás kontaktovat přes chat. Při používání chatu ukládáme vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Historie chatu je uložena po dobu 30 dní na interních serverech pro zpětné dohledání a poté smazána.

Při používání všech komunikačních kanálů dodržujeme zásadu minimálního objemu dat tak, že musíte zadat pouze ty údaje, které nutně potřebujeme, abychom vás mohli kontaktovat a zpracovat váš požadavek.

 Navíc se z důvodů technického zabezpečení a odvrácení pokusů o útok zpracovává vaše IP adresa.

Zpravodaj.

Na našich webových stránkách si můžete objednat zpravodaj zdarma. U přihlášení k odběru zpravodaje se ukládá e-mailová adresa, vaše jméno a oslovení pro zasílání individuálního zpravodaje, čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a EU GDPR.

Přitom dodržujeme zásadu minimalizace dat a vyhýbání se zbytečným údajům tak, že jako povinné pole je označena pouze e-mailová adresa, vaše jméno a oslovení. Z technických důvodů a z důvodů právní bezpečnosti bude při objednávání zpravodaje zpracována také vaše IP adresa.

V rámci procesu registrace pro odběr našeho zpravodaje nás podporuje poskytovatel služeb Microsoft. S ním byla uzavřena smlouva vyžadovaná zákonem o ochraně osobních údajů.

Můžete samozřejmě kdykoliv ukončit odběr pomocí možnosti odhlášení uvedené ve zpravodaji a zrušit tím svůj souhlas. Také je možné kdykoliv se odhlásit z odběru našeho zpravodaje přes naši webovou stránku.

Internetový obchod.

Vaše údaje poskytnuté v rámci objednávkového formuláře zpracováváme pouze za účelem realizace, příp. plnění smluvního vztahu, čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b EU GDPR, pokud nebudete souhlasit s dalším používáním.

Zásada minimalizace dat a vyhýbání se zbytečným údajům je respektována tím, že nám poskytnete pouze informace, které nutně potřebujeme k provedení smlouvy nebo ke splnění našich smluvních povinností (tj. vaše jméno, adresa, e-mailová adresa a příslušné platební údaje pro zvolenou platební metodu) nebo k jejichž získávání máme právní povinnost.

 Z technických důvodů a z důvodů právní bezpečnosti se zpracovává také vaše IP adresa. Bez těchto údajů budeme bohužel muset odmítnout uzavření smlouvy, protože ji pak nemůžeme realizovat nebo musíme příp. již stávající smlouvu ukončit. Samozřejmě můžete o sobě poskytnout i další údaje, pokud si to přejete.

Údaje zákazníků a dodavatelů.

Kategorie / původ dat

V rámci smluvního vztahu mimo webovou stránku a internetový obchod zpracováváme následující osobní údaje:

 • kontaktní údaje (např. jméno a příjmení aktuální a příp. dosavadní kontaktní osoby a její tituly, název firmy a adresa zákazníka (zaměstnavatele), mobilní telefonní číslo a číslo pevné linky s předvolbou, e-mailová adresa, faxové číslo)
 • údaje o pracovní pozici (např. funkce v podniku, oddělení)
 • příp. bankovní spojení (v rámci zmocnění k inkasu SEPA také jméno a příjmení majitele konta)
 • příp. preferovaný způsob platby, informace o bonitě a úvěrovém chování
 • příp. datum narození, služební stáří apod. (za účelem péče o zákazníka, pokud nám dáte tyto informace dobrovolně k dispozici)

Vaše osobní údaje získáváme v zásadě od vás v rámci zahájení jednání o smlouvě nebo v průběhu smluvního vztahu.

Výjimečně v určitých situacích získáme vaše údaje i z jiných míst. Patří sem dotazy týkající se relevantních informací od informačních agentur (Creditsafe, Bisnode), obzvláště o bonitě a úvěrovém chování. 

 

Účel a právní základ zpracování dat

Také při zpracování vašich osobních údajů mimo webovou stránku jsou neustále dodržována ustanovení směrnice EU GDPR a další příslušná právní ustanovení.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem provádění opatření před uzavřením smlouvy (např. pro vytváření nabídek produktů a služeb) a z důvodu plnění smluvních povinností (např. pro provedení nabízené služby pro zpracování objednávky/nabídky/platby), (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b EU GDPR)  příp. pokud existuje právní povinnost k jejich zpracování (např. z důvodu daňových předpisů) (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c EU GDPR). Za tímto účelem byly osobní údaje původně získány.

Nařízení o ochraně údajů může samozřejmě také obsahovat váš souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a EU GDPR). Před jeho udělením vám vysvětlíme důvod zpracování osobních údajů a upozorníme vás na vaše právo tento souhlas odvolat dle čl. 7 odst. 3 EU GDPR. 

Za účelem odhalování trestných činů jsou osobní údaje zpracovávány pouze za podmínek článku 10 EU GDPR.

 

Příjemci údajů / kategorie příjemců

V rámci nezbytných obchodních procesů jsou naše specializovaná oddělení podporována pro splnění svých úkolů externími poskytovateli služeb. Za účelem ochrany zpracovávaných údajů byly se všemi poskytovateli služeb uzavřeny příslušné smlouvy o ochraně dat.

Jsou to zejména společnosti provádějící různé služby, jako je doručování balíků, transport zboží a zásilkové služby, stejně jako finanční a poradenské firmy, které nám pomáhají při ověřování relevantních údajů. Kromě toho využíváme v jednotlivých oblastech služeb specializovaných IT expertů konkrétních výrobců a partnerských firem, kteří mají potřebné informace o příslušném produktu. Za účelem zpracování projektů (registrace, přihlášení projektu, sestavení nabídky, zpracování objednávky) poskytujeme vaše údaje v některých případech příslušným výrobcům nabízených, příp. objednaných produktů. Ti mohou mít sídlo i mimo EU.

Za účelem prověření platebního chování a bonity úvěru předáváme údaje o průběhu plateb kreditním, obchodním a hospodářským informačním agenturám.

V případě potřeby mohou být vaše osobní údaje zpracovány také na cloudu za účelem optimalizace stávajících procesů (např. pro efektivnější komunikaci a realizaci smluv). Za tímto účelem jsme uzavřeli smlouvy požadované z hlediska ochrany osobních údajů. Pokud se poskytovatel cloudu nachází mimo země EU/EHP (třetí země), přijímáme opatření, která jsou podle zákona o ochraně údajů možná a nezbytná v souladu s článkem 44 a násl. EU GDPR, aby byla zajištěna úroveň ochrany údajů ve třetích zemích. Přitom používáme technická a organizační opatření, abychom zajistili, že vaše údaje dostanou pouze ti lidé, kteří je potřebují ke splnění smluvních a zákonných povinností.

Registrace / zákaznický účet.

Na našich webových stránkách nabízíme uživatelům možnost se zaregistrovat pomocí zadání osobních údajů. Výhodou je, že si můžete zobrazit zejména historii objednávek a uložit zadané údaje pro formulář objednávky. Při další objednávce již nemusíte údaje znovu zadávat.

Registrace je proto nutná buď k plnění smlouvy (prostřednictvím našeho online obchodu) s vámi, nebo k provádění předsmluvních opatření, čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a, b EU GDPR.

Přitom dodržujeme zásadu minimalizace dat a vyhýbání se zbytečným údajům, protože při registraci jsou jako povinná označena pouze nutná pole. Je to např. e-mailová adresa a heslo včetně opakování hesla.

Ostatní pole jsou dobrovolná a jsou takto i označena.

Pro objednávku v našem online shopu potřebujeme pro expedici navíc údaje o fakturační adrese (oslovení, jméno, příjmení, adresa). Pokud se dodací adresa liší od fakturační adresy, musí být výše uvedené údaje uvedeny i o dodací adrese.

Registrací na našich webových stránkách se ukládá také IP adresa uživatele, datum a čas registrace (technické údaje v pozadí). Kliknutím na tlačítko „Registrovat nyní“ se vytváření vašeho zákaznického účtu dokončí.

Upozornění: Vaše heslo bude u nás uloženo šifrované. Zaměstnanci naší společnosti nemohou toto heslo přečíst. Nemohou vám proto poskytnout žádné informace, pokud jste zapomněli své heslo.

V takovém případě použijte funkci „Zapomenuté heslo“, která vám pošle automaticky generované nové heslo e-mailem. Žádný zaměstnanec není oprávněn požadovat heslo telefonicky nebo písemně. Pokud obdržíte takové požadavky, nikdy nezmiňujte své heslo.

Po dokončení procesu registrace budou vaše údaje uloženy u nás pro použití chráněné oblasti zákazníků. Jakmile se přihlásíte na naši webovou stránku pomocí své e-mailové adresy jako uživatelského jména a pomocí svého hesla, budou vám tyto údaje k dispozici pro vámi provedené akce na našich webových stránkách (např. pro objednávky v našem online shopu). Provedené objednávky lze zpětně sledovat v historii objednávek. Můžete zde zadat změnu fakturační a dodací adresy.

Registrované osoby mohou v historii objednávek provádět změny nebo opravy fakturační nebo dodací adresy. Změny/opravy provádí také náš zákaznický servis, pokud ho budete kontaktovat. Samozřejmě můžete také zrušit nebo smazat registraci nebo zákaznický účet.

V Bechtle zajišťujeme, aby byly vaše údaje předávány pouze těm oddělením, která je potřebují k plnění provozních úkolů. Shromážděné osobní údaje budou použity pouze ke konkrétnímu účelu a nebudou předány žádným třetím stranám.

Pokud uvedete pro zaslání svou soukromou adresu, bude tato adresa uložena v našem systému. Můžete ji pak zvolit a použít pro další objednávky, aniž byste ji museli znovu zadávat. Pokud si nepřejete, aby vaše soukromá adresa zůstala u nás uložena, můžete ji samozřejmě kdykoli sami smazat v nastavení svého uživatelského účtu.

Pro další zvýšení bezpečnosti vašich údajů používáme v našem internetovém obchodě vícefaktorovou autentizaci (MFA). Přihlášení je tak možné pouze v případě, že se kromě přihlašovacích údajů identifikujete pomocí jiné komponenty (např. tokenu). Abyste nemuseli při každém přihlášení absolvovat MFA proceduru, nabízíme vám možnost po úspěšném přihlášení uložit „Client“ do lokálního úložiště vašeho koncového zařízení. Konkrétně jsou shromažďovány a zpracovávány následující kategorie dat:

 • hlavička User Agent
 • náhodná čísla
 • lokální KeycloakuserID (jedinečné)
 • časové razítko

Abychom vám mohli tuto komfortní funkci nabídnout, potřebujeme váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR / § 25 odst. 2, který můžete udělit například tím, že při první návštěvě webových stránek provedete příslušnou volbu v našem dotazu na souhlas.

Svůj souhlas můžete samozřejmě také kdykoli bez udání důvodů odvolat zde. Vezměte prosím na vědomí, že komfortní funkce již pro vás v tomto případě nebude dostupná.

Platební systémy, ověřování solventnosti.

V našem online shopu můžete platit na fakturu, kreditní kartou a pomocí PayPal. Za tímto účelem zjišťujeme příslušné relevantní údaje, abychom mohli realizovat vaši objednávku a umožnit provedení platby, čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a EU GDPR. Z technických důvodů a z důvodů právní bezpečnosti se zpracovává také vaše IP adresa.

Zásada minimalizace dat a vyhýbání se zbytečným údajům je respektována tím, že nám poskytnete pouze informace, které nutně potřebujeme k provedení platby a tím ke splnění smlouvy nebo k jejichž získávání máme právní povinnost.

Bez těchto údajů budeme bohužel muset odmítnout uzavření smlouvy, protože ji pak nemůžeme realizovat. 

Platební systém, který používáme, používá šifrování SSL k bezpečnému přenosu vašich dat.

Upozornění k platbě na fakturu: Pokud jste v našem online shopu zvolili způsob platby na fakturu, provedeme kontrolu solventnosti. Za tímto účelem poskytujeme příslušné relevantní údaje organizaci Creditsafe pro zjištěni solventnosti, příp. rizik výpadku, čl. 6 odst. 1 písm. f EU GDPR.

Upozornění k platbě kreditní kartou: Jak je obvyklé při platbách kreditními kartami, náš poskytovatel služeb SIX kontroluje údaje o kreditní kartě a provádí preventivní kroky proti podvodu. 

V této souvislosti mohou být vaše osobní údaje (zejména kmenové a transakční údaje) zpracovávány v EU a ve Švýcarsku. Datové přenosy do Švýcarska jsou založena na rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise (čl. 45 odst. 1 EU GDPR).

Detaily o ochraně dat u  SIX najdete na https://www.six-payment-services.com/cs/services/legal/privacy-statement.html.

 

Upozornění k platbě pomocí PayPal: PayPal je podnik společnosti PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Pokud příslušná osoba zvolí při objednávání v našem online shopu jako způsob platby „PayPal“, odešlou se automaticky údaje o dané osobě společnosti PayPal.

Volbou této možnosti platby souhlasíte s přenosem osobních údajů, které jsou potřebné pro zpracování platby. Osobní údaje předávané službě PayPal jsou obvykle jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu nebo jiné údaje potřebné pro zpracování platby.

Pro realizaci kupní smlouvy jsou nutné i takové osobní údaje, které jsou v souvislosti s příslušnou objednávkou. Podrobnosti o ochraně dat na PayPal najdete na: https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub.

Upozornění pro platbu inkasem: Pro stažení příslušné částky z vašeho účtu budou uloženy údaje o vašem účtu, jak je při inkasu obvyklé.

Propagační účely pro stávající zákazníky.

Bechtle má zájem udržovat dobré vztahy se svými zákazníky a chce vám poskytovat informace a nabídky svých produktů a služeb, čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f EU GDPR. Zpracováváme vaše údaje, abychom vám zasílali relevantní informace a nabídky e-mailem a prováděli průzkumy spokojenosti zákazníků. 

Pokud si to nepřejete, můžete kdykoli vznést námitky proti použití vašich osobních údajů pro účely přímé reklamy; to platí i pro profilování, pokud je spojeno s přímou reklamou. Pokud vyjádříte svůj nesouhlas, nebudou vaše údaje pro tyto účely již nadále zpracovávány.

Nesouhlas lze vyjádřit bez udání důvodů, zdarma a volnou formou a měl by být vyjádřen buď telefonicky na čísle + 49 7132 981 – 0, e-mailem na kontakt@bechtle.com nebo poštou na adresu Bechtle Platz 1, 74172 Neckarsulm

Customer satisfaction survey.

K provádění průzkumů spokojenosti zákazníků používáme Qualtrics. K realizaci používáme službu Qualtrics LLC, 2250 N. University Pkwy, 48-C, Provo, Utah 84604, USA.  S tímto poskytovatelem služeb byla uzavřena smlouva vyžadovaná zákonem o ochraně osobních údajů.

Našim zákazníkům zasíláme e-mailem dotaz, na který mohou odpovědět prostřednictvím platformy Qualtrics. Zákaznické průzkumy, které takto provádíme, nám umožňují neustále zlepšovat naše služby a dělat je pro vás jako uživatele zajímavějšími.

Konkrétně jsou shromažďovány následující údaje:

 • e-mail
 • oslovení
 • příjmení
 • země, město
 • firma

Používání Qualtrics je založeno na vašem souhlasu dle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a EU GDPR, který můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna na privacy@bechtle.com.

Takto shromážděná data smažeme, jakmile již nejsou pro naše účely potřeba.

Upozorňujeme, že tato služba může přenášet shromážděná data také mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor a do zemí, které nenabízejí odpovídající úroveň ochrany údajů. Společnost Qualtrics může přitom osobní údaje přenášet do USA. V tomto případě existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovány americkými úřady pro účely kontroly a sledování, aniž byste měli k dispozici jakékoli právní prostředky. Přijímáme ale opatření, která jsou podle zákona o ochraně údajů možná a nezbytná dle čl. 44 a násl. EU GDPR, aby byla zajištěna úroveň ochrany údajů ve třetích zemích.

Další informace o ochraně údajů u tohoto externího poskytovatele najdete na následující webové stránce: https://www.qualtrics.com/privacy-statement/

Portál pro uchazeče.

Oceňujeme váš zájem o práci v Bechtle. Jsme si vědomi důležitosti vašich údajů a zpracováváme osobní údaje, které jste poskytli ve formuláři žádosti o pracovní pozici, pouze za účelem efektivního a korektního průběhu výběrového řízení a pro kontaktování během něho, čl. 6 odst. 1 věta 1 písm a, b EU GDPR. Nedochází k žádnému poskytování údajů třetím stranám.

Ve formuláři uchazeče o pracovní pozici budete požádáni o poskytnutí osobních údajů. Přitom dbáme na zásadu minimalizace dat a vyhýbání se zbytečným údajům tím, že nám musíte poskytnout pouze ty údaje, které potřebujeme k úplnému ověření vašich podkladů, např. váš životopis, nebo k jejichž získávání máme právní povinnost. Tyto povinné údaje jsou označeny hvězdičkou (*). Z technických důvodů a z důvodů právní bezpečnosti se zpracovává také vaše IP adresa.

Bohužel nemůžeme bez těchto údajů provést kontrolu dokumentů k žádosti o pracovní pozici, proto v takovém případě náš systém pro uchazeče neumožní nahrát dokumenty uchazeče. Samozřejmě máte možnost ve formuláři žádosti o pracovní pozici poskytnout dobrovolné informace.

Abychom co nejlépe ochránili bezpečnost a důvěrnost vašich dat, implementujeme vhodná bezpečnostní opatření. Vaše uchazečské podklady budou zašifrovány a předány prostřednictvím našeho systému pro uchazeče.

Data uchováváme k výše uvedeným účelům, dokud proces žádosti o pracovní pozici nebude dokončen a neuplyne příslušná lhůta - nejpozději šest měsíců po obdržení rozhodnutí. Máte však možnost delšího uložení uchazečských dokumentů a porovnání s jinými volnými místy, které odpovídají vašemu profilu.  K tomu potřebujeme váš souhlas, který nám můžete udělit v rámci podání žádosti. Samozřejmě můžete kdykoli svůj souhlas bez uvedení důvodů stáhnout s účinkem do budoucna e-mailem na: privacy@bechtle.com. Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů při podávání žádosti o pracovní pozici.

Přihláška na akce.

Na naší webové stránce je k dispozici formulář pro přihlášení na různé akce.

Pokud se pomocí něho přihlásíte na akci, zpracujeme vaše údaje, které jste nám v něm poskytli, za účelem vašeho přihlášení a pro komunikaci s vámi.

Přitom dodržujeme zásadu minimalizace dat a vyhýbání se zbytečným údajům tak, že musíte zadat pouze ty údaje, které potřebujeme pro vaše přihlášení a abychom vás kontaktovali. Toto je vaše e-mailová adresa a vaše jméno a příjmení. Někdy od vás potřebujeme i další informace, které jsou nezbytné k jednoznačnému přiřazení vaší kontaktní osoby v Bechtle, abychom vám mohli v rámci naší spolupráce pomoci a poradit s příslušnými tématy akcí. Jsou to např. údaje o vaší firmě/organizaci a firemní adresa.

Navíc se z důvodů technického zabezpečení a odvrácení pokusů o útok zpracovává vaše IP adresa. Políčka bez hvězdičky jsou volitelná a můžete je vyplnit dobrovolně.

Při společných akcích s výrobci budou vaše údaje přeposlány i spolupořadateli.

Vezměte prosím na vědomí, že během akce mohou být pořizovány fotografie a videa, která mohou být zveřejněna na našich kanálech sociálních médií a na našich webových stránkách.

Podrobnosti, včetně vašeho práva vznést námitku, jakož i komplexní informace o našem zpracování osobních údajů a vašich právech vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, najdete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů.

Upozorňujeme na to, že při zveřejnění na sociálních médiích může dojít k přenosu do zemí mimo EU.

Osobní údaje se kromě výše uvedených případů neposkytují třetím stranám a používají se pouze k výše uvedeným účelům. Fotografie a videa zveřejněná na internetu lze zobrazit na celém světě a jejich další použití třetími stranami nelze obecně vyloučit.

Oprávněným zájmem společnosti Bechtle na pořizování záznamu a jeho zveřejnění je dokumentace a marketingové zájmy týkající se příslušné akce.

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich zde uvedených osobních údajů v souladu s čl. 21 odst. 1 věty 1 EU GDPR. Chcete-li uplatnit toto právo na námitku, kontaktujte nás, pokud možno před konáním akce na presse@bechtle.com. Samozřejmě se na nás můžete obrátit také na místě a uplatnit toto právo vznést námitku.

Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a EU GDPR) může také představovat právní základ pro možné zveřejnění fotografií a videí.

Souhlas s použitím obrázků je dobrovolný. Jednou udělený souhlas lze kdykoliv odvolat s účinností do budoucna na e-mailu: presse@bechtle.com.

Cookies (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f EU-DS-GVO, čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c EU-DS-GVO, čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a EU GDPR).

Naše internetové stránky používají na několika místech tzv. cookies. Slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky příznivá, efektivní a spolehlivá. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači (které Váš prohlížeč uloží lokálně na Váš pevný disk). Z důvodu našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f EU GDPR) používáme technicky nezbytné cookies, které jsou nutné pro provoz webových stránek a pro zajištění jejich funkčnosti. V závislosti na účelu se ukládají trvale - i po ukončení relace - (tzv. trvalé soubory cookies, např. pro odhlášení) nebo se smažou při zavření prohlížeče (tzv. relační cookies - platí pouze pro jednu relaci prohlížeče).

 Kromě toho používáme s vaším svolením ještě další cookies. Tyto soubory cookie nám umožňují analyzovat, jak uživatelé používají naše webové stránky. Tak můžeme tvořit obsah webových stránek podle potřeb návštěvníka. Soubory cookie také nám umožňují měřit efektivitu dané reklamy a umístit ji například podle zájmů uživatele. Právní základ zde tvoří váš souhlas (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a EU GDPR).

Pokud jste zde poskytli svůj souhlas, můžete jej samozřejmě kdykoli bez udání důvodu odvolat prostřednictvím Centra preferencí.

Pro získání a správu vašeho souhlasu používáme platformu Usercentrics Consent Management. Jejím provozovatelem se Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München. Platforma Usercentrics Consent Management shromažďuje prostřednictvím JavaScriptu informace o zařízení, informace o prohlížeči, anonymizovanou IP adresu, údaje o přihlášení a odhlášení, datum a čas návštěvy, vyžádání adres URL, cestu k webu a geografickou polohu. Tento JavaScript umožňuje Usercentrics GmbH informovat uživatele o určitých značkách a webových technologiích na našem webu a získat, spravovat a dokumentovat jeho souhlas. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c GDPR, protože jsme ze zákona povinni poskytnout důkaz o souhlasu (v souladu s čl. 7 odst. 1 EU GDPR). Cílem je znát preference uživatelů a odpovídajícím způsobem je realizovat a legálně dokumentovat. Údaje budou smazány, jakmile již nebudou pro protokolování potřeba a nebudou existovat žádné zákonné požadavky na uchování. Údaje o souhlasu (souhlas a odvolání souhlasu) se ukládají na dobu tří let. Údaje budou poté okamžitě smazány nebo na vyžádání předány odpovědnému orgánu ve formě exportu dat. Uživatel může kdykoli trvale zabránit spuštění JavaScriptu pomocí příslušného nastavení ve svém prohlížeči, což by také zabránilo Usercentrics ve spuštění JavaScriptu. Další informace na téma ochrany osobních údajů u Usercentrics najdete na: https://usercentrics.com/privacy-policy/

To platí i pro další cookies: Většina webových prohlížečů akceptuje cookies automaticky. Soubory cookies ve svém zařízení můžete samozřejmě deaktivovat, omezit nebo odstranit také ručně pomocí nastavení prohlížeče nebo pomocí softwaru.

Upozornění: Pokud deaktivujete nastavení cookies, nemusí být všechny funkce našeho webu plně využitelné.

Vytváření uživatelských profilů příp. používání ne čistě funkčních cookies (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a / čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f EU GDPR).

Na našem webu používáme následující nástroje a služby:

 

Sledování uživatelů

Na našem webu používáme „Sledování uživatelů“ Bechtle AG, Bechtle-Platz 1, 74172 Neckarsulm. Právním základem je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a EU GDPR, který můžete kdykoliv zde. odvolat zde.

Shromažďují se následující údaje:

 • Trvalé ID
 • Jedná se o anonymní posloupnost čísel generovanou náhodným algoritmem, který neumožňuje přiřazení k vaší osobě. Teprve, když dojde k přihlášení k zákaznickému účtu na  www.bechtle.com, jsou přihlašovací údaje v anonymizované a zašifrované podobě odesílány systémům třetích stran, k čemuž jste dali svůj výslovný souhlas.

Údaje zpracováváme za účelem zlepšování naší nabídky a neustálé optimalizace uživatelského komfortu. Díky sledování uživatelů lze identifikovat vracející se návštěvníky i bez přihlášení, takže lze analyzovat jejich chování a přizpůsobit prezentovaný obsah potřebám těchto uživatelů.

Údaje shromážděné pomocí sledování uživatelů budou předány třetím stranám na základě dalšího výslovného souhlasu (viz další sekce pod bodem „Vytváření uživatelských profilů, příp. používání souborů cookies, které nejsou čistě funkční“ v našem prohlášení o ochraně osobních údajů). Uvnitř systémů třetích stran mohou být anonymizované údaje sloučeny s již existujícími údaji (např. registrace k odběru newsletteru) a příp. tak může dojít k identifikaci konkrétní osoby.

Shromážděná data smažeme, jakmile již nejsou pro naše účely potřeba. Děje se tak zpravidla po 28 dnech. V případě předání třetí straně se vymazání řídí pravidly této třetí strany.

 

Webtrekk

Pro statistické vyhodnocování našich webových stránek používáme technologie společnosti Webtrekk GmbH. Webtrekk GmbH je společnost se sídlem v Německu, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlín, která shromažďuje, ukládá a analyzuje údaje o použití. V oblasti kontroly webových stránek v Německu získala certifikaci pro ochranu dat poté, co její zpracování bylo ověřeno na dodržování ochrany a zabezpečení dat. Za pomoci služeb společnosti Webtrekk shromažďujeme statistické údaje o používání našich webových stránek. Tato data se používají k neustálému zlepšování a optimalizaci nabídek, a tím k tomu, že jsou zajímavější. Používání Webtrekku probíhá na základě uděleného souhlasu k použití tohoto nástroje (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a EU GDPR). Vámi udělené svolení můžete kdykoliv odvolat zde.

Jako součást používání našich webových stránek se shromažďují a vyhodnocují informace přenášené vaším prohlížečem. To se provádí pomocí technologie Cookie a takzvaných pixelů, které jsou integrovány na každé webové stránce. Přitom se shromažďují následující údaje: Požadavek (název souboru požadovaného souboru), typ/verze prohlížeče, jazyk prohlížeče, použitý operační systém, interní rozlišení okna prohlížeče, rozlišení obrazovky, aktivace Javascript, zapnutí/vypnutí Java, zapnutí/vypnutí souborů Cookies, barevná hloubka, URL odkazujícího serveru, IP adresa (získává se výhradně anonymizovaná a okamžitě po použití se opět smaže), čas přístupu.

Webtrekk používá tzv. Session-Cookies, které se při ukončení relace prohlížeče odstraní. Totéž platí pro „Last-Click-Cookies“. Kromě toho se používají „Ever-Cookies“, jejichž doba trvání nepřesahuje 6 měsíců a které jsou odstraněny nejpozději po určeném počtu použití. Sloučení dat o použití s dalšími údaji na nosiči pseudonym se provádí. Vymažou se, pokud již není uložení potřeba pro vytvoření analýzy využití nebo pokud to uživatel vyžaduje.
Přímý odkaz na konkrétní osobu je v kterémkoli bodě vyloučen. Shromážděné údaje se používají k vytvoření anonymních profilů využití, které tvoří základ pro statistiky webu.

 

Google Analytics

Na našem webu používáme sledovací nástroj Google Analytics společnosti Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko. Takto jsou získávány a systematicky vyhodnocovány vaše interakce jako uživatele s naší webovou stránkou.

 • Přitom se ukládají vaše následující údaje: IP adresa
 • údaje o používání
 • průběh klikání
 • aktualizace aplikací
 • informace o prohlížeči
 • informace o zařízení
 • podpora JavaScript
 • navštívené stránky
 • URL odkazujícího serveru
 • stahování
 • verze Flash
 • informace o stanovišti
 • nákupní aktivita
 • interakce widgetů
 • datum a čas návštěvy

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a EU GDPR. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat zde.
Účelem zpracování vašich osobních údajů službou Google Analytics je analýza interakce návštěvníků našich webových stránek s našimi webovými stránkami. Vyhodnocením zde získaných údajů můžeme optimalizovat naši nabídku a zvýšit uživatelský komfort.
Údaje shromážděné službou Google Analytics mažeme nebo anonymizujeme, jakmile již nejsou pro naše účely potřeba. Děje se tak po 26 měsících.

Tato služba může předávat shromážděná data do jiné země. Upozorňujeme, že tato služba může přenášet data mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor a do zemí, které nenabízejí odpovídající úroveň ochrany údajů. Pokud jsou údaje přeneseny do USA, existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovány americkými úřady pro účely kontroly a sledování, aniž byste měli k dispozici jakékoli právní prostředky. Níže je uveden seznam zemí, do kterých se údaje přenášejí. Může se tak dít za různým účelem, např. pro ukládání nebo zpracování. Přijímáme ale opatření, která jsou podle zákona o ochraně údajů možná a nezbytná dle čl. 44 a násl. EU GDPR, aby byla zajištěna úroveň ochrany údajů ve třetích zemích.

 

Google Tag Manager

Tato webová stránka používá Google Tag Manager společnosti Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko. Díky této službě je možné spravovat tagy na webové stránce přes uživatelské rozhraní. Samotný nástroj Tag Manager (který implementuje tagy) je doména, která nepoužívá cookies. To znamená: V zásadě nejsou využívány žádné cookies a nejsou shromažďována žádná osobní data. Google Tag Manager spouští jiné tagy, které ale mohou data shromažďovat. Google Tag Manager k nim ale nepřistupuje. Pokud byla provedena deaktivace na úrovni domény nebo cookies, zůstává v platnosti pro všechny trackingové tagy, které jsou implementovány spolu s Google Tag Managerem.

Další informace najdete na www.google.com/tagmanager/use-policy.html.

Kromě toho obsahuje Google Tag Manager následující dílčí služby (Eloqua, LinkeIn Insight Tag, Hotjar, Google Ads Remarketing, Google Ads Conversion Tracking, Facebook Pixel) a Google Tag Manager a dílčí služby jsou napojeny na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a EU GDPR). Možnost zrušení najdete v popisu jednotlivých dílčích služeb. Pokud vznesete námitku proti jedné dílčí službě, bude tato námitka automaticky přenesena také na další dílčí služby, které obsahuje Google Tag Manager.

V rámci těchto služeb může dojít k přenosu dat do jiné země mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor a do zemí, které nenabízejí odpovídající úroveň ochrany údajů. Pokud jsou údaje přeneseny do USA, existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovány americkými úřady pro účely kontroly a sledování, aniž byste měli k dispozici jakékoli právní prostředky. Přijímáme ale opatření, která jsou podle zákona o ochraně údajů možná a nezbytná dle čl. 44 a násl. EU GDPR, aby byla zajištěna úroveň ochrany údajů ve třetích zemích.

 

a. Eloqua

V rámci naší online nabídky používáme pro optimální komunikaci s naším zákazníkem na základě vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a EU GDPR, který můžete kdykoliv odvolat zde, službu Eloqua der Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065.

Eloqua umístí do vašeho koncového zařízení trvalý soubor cookie, pokud na vašem zařízení již neexistuje soubor cookie od Eloqua. Pokud jste již použili webovou stránku, která používá Eloqua, možná již máte cookie Eloqua.

I když tento soubor cookie sám o sobě neobsahuje žádné konkrétní osobní údaje, lze zjistit vztah ke konkrétní osobě spojením s dalšími informacemi.

Cookie Eloqua používáme k analýze vašeho používání naší webové stránky, abychom mohli neustále vylepšovat naši přítomnost na Internetu. E-maily, zaslané pomocí Eloqua, používají trackingové technologie. Tato data používáme proto, abychom zjistili, která témata jsou pro vás zajímavá. Proto shromažďujeme data, která nám říkají, jestli otevíráte naše e-maily a na které odkazy klikáte. Tyto informace pak používáme ke zlepšování našich e-mailů a služeb.

Shromažďujeme přitom následující údaje: informace o cookies, IP adresa, navštívená stránka a, pokud se Eloqua používá k odesílání e-mailů, také oslovení, jméno, příjmení a e-mailová adresa.

V některých případech podporují koncerny a poskytovatelé služeb při řešení úkolů Oracle. Oracle udržuje seznam těchto stran. Oracle poskytne vaše osobní údaje poskytovateli služeb nebo koncernu mimo Evropský hospodářský prostor. V tomto případě existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovány americkými úřady pro účely kontroly a sledování, aniž byste měli k dispozici jakékoli právní prostředky. Přijímáme ale opatření, která jsou podle zákona o ochraně údajů možná a nezbytná dle čl. 44 a násl. EU GDPR, aby byla zajištěna úroveň ochrany údajů ve třetích zemích.

Vaše data se ukládají v Oracle Marketing Cloud na dobu 25 měsíců.

Bližší informace o ochraně dat v souvislosti s používáním Eloqua najdete zde: Oracle Privacy Policy.

 

b. LinkedIn Insight Tag

Na našem webu používáme LinkedIn Insight Tag, konverzní tracking a službu retargeting společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland (dále označována jako: „LinkedIn“). LinkedIn ukládá a zpracovává informace o vašem chování na našem webu. LinkedIn k tomu používá mimo jiné cookies, tedy malé textové soubory, které se ukládají lokálně do mezipaměti vašeho webového prohlížeče na vašem koncovém zařízení a které umožňují analýzu vašeho používání našeho webu. Konkrétně jsou získávány: URL odkazujícího serveru, IP adresa, informace o zařízení, informace o prohlížeči a vaše časové razítko.

Značku LinkedIn Insight Tag používáme pro marketingové a optimalizační účely, zejména pro analýzu používání našich webových stránek a pro neustálé zlepšování jednotlivých funkcí, nabídek a uživatelského komfortu. Statistická analýza chování uživatelů nám umožňuje vylepšit naši nabídku a učinit ji pro vás jako uživatele zajímavější. Používání LinkedIn Insight Tag probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a EU GDPR), který můžete zde kdykoliv odvolat https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Další informace tohoto externího poskytovatele o ochraně dat najdete na následující webové stránce: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

c. Hotjar

Tato webová stránka používá službu webové analýzy Hotjar evropské společnosti Hotjar Ltd. se sídlem na Maltě (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta).

Tento nástroj umožňuje sledování pohybů na webové stránce (tzv. Heatmaps). Takto lze např. zjistit, jak daleko uživatelé rolují a na která tlačítka jak často klikají. Nástroj dále umožňuje získávat zpětnou vazbu od uživatelů přímo z webové stránky. Konkrétně jsou získávány: datum a čas vaší návštěvy, informace o prohlížeči, údaje o používání, klikací cesta, IP adresa, operační systém zařízení, vaše geografické stanoviště, jazyk prohlížeče a rozlišení obrazovky. Tímto způsobem získáme cenné informace pro další zrychlení a zvýšení uživatelského komfortu našich webových stránek. Analýza probíhá na základě vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a. EU GDPR, který můžete zde kdykoliv odvolat https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out/. Při používání tohoto nástroje dbáme obzvláště na ochranu vašich osobních údajů. Používáme pouze údaje o tom, na která tlačítka klikáte a jak daleko rolujete. Oblasti webových stránek, ve kterých jsou vidět vaše osobní údaje a osobní údaje třetích stran, Hotjar automaticky vypíná a nelze z nich tak nikdy získat informace.
Osobní údaje se ukládají 365 dní a poté je smažeme.

Další informace o firmě Hotjar Ltd. a o nástroji Hotjar najdete na: https://www.hotjar.com
Prohlášení o ochraně osobních údajů firmy Hotjar Ltd. najdete na: https://www.hotjar.com/privacy

 

d. Google Ads Remarketing

Na našem webu používáme funkci Remarketing společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland). Pomocí funkce Remarketing můžeme uživatelům naší webové stránky prezentovat naše reklamy na jiných webových stránkách v rámci sítě společnosti Google (ve vyhledávání Google, na YouTube, tzv. „reklamy Google“ nebo na jiných webových stránkách), na kterých jsou prezentovány zájmové reklamy. Za tímto účelem se analyzuje interakce uživatelů na našem webu, např. které nabídky uživatele zajímaly, aby se i po návštěvě našeho webu mohla uživatelům zobrazovat cílená reklama na jiných stránkách. Proto Google ukládá do prohlížečů uživatelů, kteří navštěvují určité služby Google nebo webové stránky v reklamní síti Google, číslo. Pomocí tohoto čísla, označovaného jako „cookie“, se zjišťuje počet návštěv tohoto uživatele. Toto číslo slouží k jednoznačné identifikaci webového prohlížeče na konkrétním koncovém zařízení, ne k identifikaci osoby. V rámci používání Google Ads Remarketing zpracováváme následující údaje: navštívené stránky, IP adresa, trvání návštěvy, ostatní údaje o používání webových stránek, obsahy a zájmy uživatele.

Používání nástrojů Google probíhá na základě vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a EU GDPR. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat zde. Odvolání se vztahuje pouze na zařízení a webový prohlížeč, na kterém bylo nastaveno. Pokud je to potřeba, opakujte postup na všech zařízeních. Pokud odstraníte soubor cookie pro odhlášení, budete znovu požádáni o souhlas s přenosem dat.

Můžete také odpovídajícím způsobem nakonfigurovat svůj prohlížeč, abyste zakázali reklamy třetích stran. Také prostřednictvím odpovídajícího zásuvného modulu pro běžné webové prohlížeče, který najdete zde: https://support.google.com/ads/answer/7395996 a který si musíte stáhnout a nainstalovat, můžete trvale znemožnit tracking společností Google.

Vaše údaje se předávají společnosti Google k vyhodnocení. Pokud máte u společnosti Google účet, může Google příslušné údaje spojit s daty z trackingu. Přitom se data převádějí do třetích zemí.V tomto případě existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovány americkými úřady pro účely kontroly a sledování, aniž byste měli k dispozici jakékoli právní prostředky. Přijímáme ale opatření, která jsou podle zákona o ochraně údajů možná a nezbytná dle čl. 44 a násl. EU GDPR, aby byla zajištěna úroveň ochrany údajů ve třetích zemích.

Takto shromážděná data smažeme, jakmile již nejsou pro naše účely potřeba. V našem případě je to po 24 měsících.

Bližší informace o společnosti Google a o prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google najdete na: www.google.com/privacy/ads

 

e. Google Ads Conversion Tracking

Na našem webu používáme reklamní službu Google Ads Conversion Tracking společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland). Přes u nás aktivní typy reklamních sítí jsou měřeny vaše interakce nakupování a vyhledávání s našimi reklamami na Googlu. Za tímto účelem se, pokud kliknete na některou z našich webových reklam, uloží se do vašeho prohlížeče cookie. Pomocí něho se sleduje vaše další aktivita u produktu, inzerovaného v reklamě (Conversion Tracking). Tyto údaje můžeme použít k měření účinnosti našich reklamních kampaní. Přitom od vás shromažďujeme následující údaje: reklamy na které jste klikli, IP adresa, webový požadavek, údaje o používání, ID cookie, datum a čas návštěvy, informace o cookie, chybová URL, jazyk prohlížeče, typ prohlížeče.

Používání nástrojů Google probíhá na základě vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a EU GDPR. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat zde. Odvolání se vztahuje pouze na zařízení a webový prohlížeč, na kterém bylo nastaveno. Pokud je to potřeba, opakujte postup na všech zařízeních. Pokud odstraníte soubor cookie pro odhlášení, budete znovu požádáni o souhlas s přenosem dat.

Můžete také odpovídajícím způsobem nakonfigurovat svůj prohlížeč, abyste zakázali reklamy třetích stran. Také prostřednictvím odpovídajícího zásuvného modulu pro běžné webové prohlížeče, který najdete zde: https://support.google.com/ads/answer/7395996 a který si musíte stáhnout a nainstalovat, můžete trvale znemožnit tracking společností Google.

Vaše údaje se předávají společnosti Google k vyhodnodcení. Pokud máte u společnosti Google účet, může Google příslušné údaje spojit s daty z trackingu. Přitom se data převádějí do třetích zemí.V tomto případě existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovány americkými úřady pro účely kontroly a sledování, aniž byste měli k dispozici jakékoli právní prostředky. Přijímáme ale opatření, která jsou podle zákona o ochraně údajů možná a nezbytná dle čl. 44 a násl. EU GDPR, aby byla zajištěna úroveň ochrany údajů ve třetích zemích.

Takto shromážděná data smažeme, jakmile již nejsou pro naše účely potřeba. V našem případě je to po 24 měsících.

Bližší informace o společnosti Google a o prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google najdete na: www.google.com/privacy/ads/

f. Facebook Pixel

Tato webová stránka používá tzv. „Facebook Pixel“ sociální sítě Facebook, která je provozována společností Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, bzw. falls Sie in der EU ansässig sind, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Irsko. Právní základ zpracování dat tvoří váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a EU GDPR. Váš souhlas můžete zdekdykoliv odvolat. Pomocí Pixelu lze sledovat chování návštěvníků webu (např. informace o prohlížených produktech, nákupy, realizované na dané webové stránce) poté, co byli přesměrováni na web poskytovatele kliknutím na reklamu na Facebooku. Provádí se tedy sledování návštěvníka stránky od první návštěvy webu až po uskutečnění nákupu. Tak lze vyhodnocovat efektivitu reklam na Facebooku pro statistické účely a výzkum trhu a optimalizovat budoucí reklamní opatření. Data jsou zasílána zpět Facebooku a ukládána a zpracovávána společností Facebook, takže je možné spojení s příslušným uživatelským profilem a společnost Facebook může data používat pro vlastní reklamní účely v souladu se směrnicí o používání dat na Facebooku. Pomocí informací shromážděných prostřednictvím Pixelu můžete ve svém účtu na Facebooku (retargeting) také vidět inzeráty našich nabídek týkající se vašich zájmů. Informace shromážděné prostřednictvím Pixelu mohou být také agregovány Facebookem a agregované informace pak může Facebook použít pro své vlastní reklamní účely a pro reklamní účely třetích stran. Facebook tak může z vašeho chování a z uskutečněných nákupů na této stránce zjistit např. vaše zájmy a tyto informace může použít k inzerci nabídek třetích stran. Facebook může také kombinovat informace shromážděné prostřednictvím Pixelu s dalšími informacemi, které o vás má prostřednictvím jiných webových stránek a/nebo v souvislosti s používáním sociální sítě „Facebook“ a může si tak uložit váš profil. Konkrétně jsou zaznamenávány tyto údaje: vaše uživatelské ID na Facebooku, informace o prohlížeči, údaje o používání, necitlivá uživatelská data, URL odkazujícího serveru, ID Pixelu, chování uživatele, prohlížené reklamy, interakce s reklamou, službami a produkty, marketingové informace, prohlížený obsah, IP adresa, informace o zařízení, úspěch marketingových kampaní, transakční údaje realizovaných nákupů a vaše zeměpisná poloha. S pomocí Pixelu na Facebooku lze vaše chování sledovat na více stránkách poté, co jste viděli nebo klikli na reklamu na Facebooku. Tento postup se používá k vyhodnocení účinnosti reklam na Facebooku pro statistické účely a pro účely průzkumu trhu a může pomoci optimalizovat budoucí reklamní opatření. Společnost Facebook Inc. může osobní údaje přenášet do USA. V tomto případě existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovány americkými úřady pro účely kontroly a sledování, aniž byste měli k dispozici jakékoli právní prostředky. Přijímáme ale opatření, která jsou podle zákona o ochraně údajů možná a nezbytná dle čl. 44 a násl. EU GDPR, aby byla zajištěna úroveň ochrany údajů ve třetích zemích. Zpracování údajů společností Facebook probíhá v rámci pokynů pro používání dat na Facebooku: https://www.facebook.com/policy. Konkrétní informace o Pixelu společnosti Facebook a jeho fungování najdete zde: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

 

Facebook Conversion API

Používáme sledovací nástroj Facebook Conversion API od společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, dceřiné společnosti Facebook Inc. 1601, Willow Road Menlo Park, CA 94025, USA na základě vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) EU GDPR. Svůj souhlas se zpracováním dat můžete kdykoliv odvolat na Facebooku s účinností do budoucna zde.
Conversion API je datové rozhraní, jehož prostřednictvím předáváme společnosti Facebook údaje o vašem chování na našich webových stránkách k vyhodnocení. To se používá ke sledování klikání, potenciálních zákazníků a konverzí, abychom vám mohli zobrazovat reklamy, které odpovídají vašemu uživatelskému chování na našem webu.  
V souvislosti s rozhraním Conversion API se konkrétně zaznamenávají následující údaje: 
Vaše uživatelské ID na Facebooku, informace o prohlížeči, údaje o používání, necitlivá uživatelská data, URL odkazujícího serveru, ID Pixelu, chování uživatele, prohlížené reklamy, interakce s reklamou, službami a produkty, marketingové informace, prohlížený obsah, IP adresa, informace o zařízení, úspěch marketingových kampaní, transakční údaje realizovaných nákupů a vaše zeměpisná poloha
Tyto získané údaje předáváme Facebooku. Společnost Facebook Inc. může příp. přenášet osobní údaje také do USA. V tomto případě existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovány americkými úřady pro účely kontroly a sledování, aniž byste měli k dispozici jakékoli právní prostředky. Přijímáme ale opatření, která jsou podle zákona o ochraně údajů možná a nezbytná dle čl. 44 a násl. EU GDPR, aby byla zajištěna úroveň ochrany údajů ve třetích zemích. Facebook za tímto účelem poskytuje standardní smluvní doložky EU. 
Takto shromážděná data smažeme, jakmile již nejsou pro naše účely potřeba. V našem případě je to po 24 měsících.
Zpracování údajů společností Facebook probíhá v rámci pokynů pro používání dat na Facebooku:
https://cs-cz.facebook.com/policy
Konkrétní informace o Conversion API společnosti Facebook a jeho fungování najdete zde: https://cs-cz.facebook.com/business/help/2041148702652965?id=818859032317965

 

g. Twitter Ads

Na našich webových stránkách používáme reklamní službu Twitter Ads společnosti Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Přitom jsou měřeny vaše interakce s reklamami na Twitteru. Pokud kliknete na některou z našich webových reklam na Twitteru, uloží se do vašeho prohlížeče cookie. Pomocí něho se sleduje vaše další aktivita u produktu, inzerovaného v reklamě (Conversion Tracking). Tyto údaje můžeme použít k měření účinnosti našich reklamních kampaní. Statistická analýza chování uživatelů nám umožňuje vylepšit naši nabídku a učinit ji pro vás jako uživatele zajímavější.

Přitom od vás shromažďujeme následující údaje: reklamy na které jste klikli, IP adresa, webový požadavek, údaje o používání, ID cookie, datum a čas návštěvy, informace o cookie, chybová URL, jazyk prohlížeče, typ prohlížeče.

Používání Twitter Ads probíhá na základě vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a EU GDPR. Váš souhlas můžete zde kdykoliv odvolat. Odvolání se vztahuje pouze na zařízení a webový prohlížeč, na kterém bylo nastaveno. Pokud je to potřeba, opakujte postup na všech zařízeních. Pokud odstraníte soubor cookie pro odhlášení, budete znovu požádáni o souhlas s přenosem dat.

Vaše údaje se předávají společnosti Twitter k vyhodnocení. Pokud máte u společnosti Twitter účet, může Twitter příslušné údaje spojit s daty z trackingu. Přitom se data převádějí do třetích zemí. V tomto případě existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovány americkými úřady pro účely kontroly a sledování, aniž byste měli k dispozici jakékoli právní prostředky. Přijímáme ale opatření, která jsou podle zákona o ochraně údajů možná a nezbytná dle čl. 44 a násl. EU GDPR, aby byla zajištěna úroveň ochrany údajů ve třetích zemích.

Takto shromážděná data smažeme, jakmile již nejsou pro naše účely potřeba. V našem případě je to po 24 měsících.

Bližší informace na téma Twitter a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter najdete na https://twitter.com/en/privacy.

 

Sentry

Na našich webových stránkách používáme službu Sentry od Functional Software, Inc. dba Sentry 45 Fremont Street 8th Floor San Francisco, CA 94105, United States of America. Tuto službu používáme na základě vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 p. 1 pís. a GDPR, který můžete kdykoliv odvolat zde.

Sentry umožňuje vyhodnocení vašeho uživatelského chování na našem webu za účelem jeho optimalizace a poskytování relevantního obsahu.

Konkrétně jsou shromažďovány následující údaje:

 • údaje o používání
 • údaje o zařízení
 • IP adresa
 • údaje o chybách

Význam používání Sentry je tedy neustálé zlepšování a vývoj naší webové stránky.

Údaje získané pomocí Sentry budou smazány/anonymizovány, jakmile již nebudou potřeba pro účely zpracování. To nastává zpravidla po 90 dnech.

Z důvodů ochrany údajů je Sentry připojen pouze lokálně. Nedochází přitom k předávání dat třetím stranám. https://develop.sentry.dev/self-hosted/

Další informace o nakládání s vašimi osobními údaji najdete na Sentry pod následujícím odkazem: https://sentry.io/privacy/

 

Yahoo

Pro měření efektivity reklamních kampaní používáme Dot-Tag od Yahoo EMEA Limited (5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irsko). Po kliknutí na reklamní kampaň Bechtle v síti Yahoo jsou následně navštívené podstránky domény Bechtle propojeny s touto kampaní, aby bylo možné měřit efektivitu kampaně.

Konkrétně jsou shromažďovány následující údaje:

 • URL
 • URL odkazující stránky
 • IP adresa
 • verze prohlížeče
 • operační systém
 • nastavení zařízení
 • umístění
 • doba setrvání na stránce
 • častost otevření stránky
 • stažené aplikace
 • objednání produktu
 • čas přístupu 

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a EU GDPR. Váš souhlas můžete zde kdykoliv odvolat.

Údaje shromážděné pomocí Dot-Tag mažeme nebo anonymizujeme, jakmile již nejsou pro naše účely potřeba. Výsledky, shromážděné pomocí Dot-Tag, nejsou uloženy v systémech Yahoo EMEA Limited déle než 30 dní. Osobní údaje se většinou mažou již po 7 dnech. IP adresy, shromážděné v rámci dotazování, jsou po šesti měsících zcela anonymizovány. Takto vytvořené datové segmenty mohou v systémech zůstat až 2 roky. Pokud je spuštěn DOT, je pro uživatele vytvořen a nastaven soubor cookie, který je uložen po dobu 1 roku.

Upozorňujeme, že tato služba může přenášet shromážděná data mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor a do zemí, které nenabízejí odpovídající úroveň ochrany údajů. Společnost Yahoo EMEA Limited může přitom mimo jiné předávat osobní údaje také do USA. V tomto případě existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovány americkými úřady pro účely kontroly a sledování, aniž byste měli k dispozici jakékoli právní prostředky. Přijímáme ale opatření, která jsou podle zákona o ochraně údajů možná a nezbytná dle čl. 44 a násl. EU GDPR, aby byla zajištěna úroveň ochrany údajů ve třetích zemích.

 

Marketingová platforma Google (DV360)

Na našem webu používáme služby marketingové platformy Google (dříve„Doubleclick“) společnosti Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

Přitom se shromažďují následující údaje:

 • předchozí chování uživatele
 • čas návštěvy stránky
 • reklama, na kterou bylo kliknuto
 • IP adresa   

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a EU GDPR. Váš souhlas můžete zde kdykoliv odvolat.

Účelem zpracování vašich osobních údajů je optimalizace a personalizace naší reklamy. Soubory cookie se používají k poskytování relevantních reklam uživatelům, ke zlepšení přehledů o výkonu kampaní nebo k tomu, aby se uživateli nezobrazovaly stejné reklamy vícekrát. Google zaznamenává pomocí ID souboru cookie, které reklamy se v kterém prohlížeči zobrazují, a může tak zabránit jejich opakovanému zobrazování. Kromě toho může marketingová platforma Google používat ID souborů cookie k zaznamenávání takzvaných „konverzí“, které souvisejí s reklamními požadavky. To se stává např. tehdy, když uživatel vidí reklamu na marketingové platformě Google a později otevře pomocí stejného prohlížeče webovou stránku inzerenta a něco si přes ni koupí. Podle tvrzení společnosti Google neobsahují tyto soubory cookie žádné osobní údaje.

Tato služba může předávat shromážděná data do jiné země. Upozorňujeme, že tato služba může přenášet data mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor a do zemí, které nenabízejí odpovídající úroveň ochrany údajů. Pokud jsou údaje přeneseny do USA, existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovány americkými úřady pro účely kontroly a sledování, aniž byste měli k dispozici jakékoli právní prostředky. Přijímáme ale opatření, která jsou podle zákona o ochraně údajů možná a nezbytná dle čl. 44 a násl. EU GDPR, aby byla zajištěna úroveň ochrany údajů ve třetích zemích.

Shromážděné údaje mažeme nebo anonymizujeme, jakmile již nejsou pro naše účely potřeba. Děje se tak po 12 měsících.

 

Outbrain Inc.

Na našich webových stránkách je integrována sledovací technologie poskytovatele služeb Outbrain (Outbrain Inc., 222 Broadway 19th Floor, New York, NY 10038). Outbrain nám pomáhá vyhodnocovat účinnost reklam pro statistické účely a pro účely průzkumu trhu a může pomoci optimalizovat budoucí reklamní opatření.

Přitom se shromažďují následující údaje:

 • typ prohlížeče
 • anonymizovaná IP adresa
 • Universally Unique Identifier (UUID)
 • časové razítko
 • odkazující zdroj
 • skutečnost, že došlo ke konverzi (koupi)  

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a EU GDPR. Váš souhlas můžete zde kdykoliv odvolat.

Pro anonymizaci se IP adresa zkrátí o poslední oktet.

Tato služba může předávat shromážděná data do jiné země. Upozorňujeme, že tato služba může přenášet data mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor a do zemí, které nenabízejí odpovídající úroveň ochrany údajů. Pokud jsou údaje přeneseny do USA, existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovány americkými úřady pro účely kontroly a sledování, aniž byste měli k dispozici jakékoli právní prostředky. Přijímáme ale opatření, která jsou podle zákona o ochraně údajů možná a nezbytná dle čl. 44 a násl. EU GDPR, aby byla zajištěna úroveň ochrany údajů ve třetích zemích.

Data se ukládají na dobu 90 dní.

 

Ginni

Na naší webové stránce používáme nástroj „Ginni“ společnosti Bechtle AG, Bechtle-Platz 1, 74172 Neckarsulm.

Díky používání Ginni můžeme propojit uživatelské aktivity - vaši „User Journey“ - s našimi produkty. Na základě souvisejících interakčních vzorů se Ginni učí, které produkty a/nebo stránky s obsahem spolu souvisejí. Na základě takto zjištěných korelací může Ginni vytvořit doporučení produktů a stránek.

Na základě vašich interakcí na našem webu je možné určit, které odkazy mají jakou váhu pro určité produkty, a proto mají určitou sílu korelace.

V tomto případě Ginni zpracuje ID relace, které vám bylo přiděleno.

Právním základem je přitom náš oprávněný zájem o optimalizaci našeho webu dle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f EU GDPR.

Přitom se analyzuje pouze vaše aktuální „User Journey“. Nejsou však generována žádná přímá doporučení na základě vaší vlastní historie návštěv a interakcí, ale pouze na základě celkového chování všech uživatelů webové stránky.

Údaji, které Ginni získá, nejsou poskytovány třetím stranám.

Nejpozději po 90 dnech budou údaje o interakci uživatele, potřebné pro proces učení, smazány.

Pokud nesouhlasíte s použitím Ginni, jak je zde popsáno, můžete samozřejmě kdykoli vznést námitky s účinkem do budoucna. Za tímto účelem se obraťte na privacy@bechtle.com.

 

Google Maps

Na našem webu používáme Google Maps (API) od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google”). Z důvodu zajištění ochrany dat jsou Mapy Google deaktivovány při prvním vstupu na tento web. Přímé připojení k serverům Google je navázáno teprve poté, co sami aktivujete Google Maps (souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. a GDPR). Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat zde. To zabrání tomu, aby vaše data byla odeslána Googlu již při prvním vstupu na stránku.

Po aktivaci si Google Maps uloží vaši IP adresu. Ta se pak přenáší zpravidla na server společnosti Google v USA a tam se ukládá.

Přitom se data převádějí do třetích zemí. V tomto případě existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovány americkými úřady pro účely kontroly a sledování, aniž byste měli k dispozici jakékoli právní prostředky. Přijímáme ale opatření, která jsou podle zákona o ochraně údajů možná a nezbytná dle čl. 44 a násl. EU GDPR, aby byla zajištěna úroveň ochrany údajů ve třetích zemích.

Další informace o zacházení s uživatelskými údaji najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Google Fonts 

Pro zobrazení obsahu se také znovu načtou písma Google „Google Fonts“, takže váš souhlas se vztahuje i na tuto službu.

Nalezení nejbližší pobočky Bechtle

Na našem webu vám nabízíme možnost zobrazení umístění poboček Bechtle ve vaší blízkosti, přičemž se zobrazí nejbližší pobočky s uvedením vaší aktuální polohy nebo pomocí nalezení v Google Maps (viz Použití Google Maps) . Používání funkce polohy je možné na základě vašeho svolení dle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a EU GDPR, který můžete kdykoliv odvolat zde

 

Embeds

Na našem webu používáme mimo jiné v online nabídkách tzv. vložky nebo Embeds obsahů. Tyto vložky mohou pocházet např. z platformy YouTube. Klasický Embed je např. video na platformě YouTube. Přitom probíhá vždy datový přenos k serveru příslušné platformy.

Zpracování probíhá na základě vašeho souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat zde.

 

Platforma YouTube

Vložky na YouTube se provádí pomocí technického procesu tzv. Framingu. Při Framingu dojde pouze vložením odkazu HTML na YouTube do kódu webové stránky k vytvoření přehrávacího rámečku (anglicky: frame) na web třetí strany, což umožňuje přehrávání videa ze serveru YouTube.

Framing generovaný společností Youtube používáme v takzvaném „režimu rozšířené ochrany dat“ . Podle informací poskytovaných platformou YouTube je aktivita souborů cookie a výsledný sběr dat spojena pouze s použitím funkce přehrávání samotného videa. Shromažďování údajů při pouhém používáním webových stránek s obsahem Framingu je zamezeno na pozadí.

Pro přehrávání obsahu YouTube potřebujeme vaše svolení (čl. 6 odst. 1 písm. a) EU GDPR), které můžete udělit – pokud jste tak již neučinili v rámci svého nastavení cookies – kliknutím na tlačítko u příslušného videa. Kliknutím na play souhlasíte, že bude vaše IP adresa přeposlána na YouTube (YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA) a že poskytovatel vloží cookies do vašeho prohlížeče. Pro vaše pohodlí si pamatujeme váš souhlas po dobu 30 dnů prostřednictvím takzvaného Local Storage Objekt, který ukládáme do vašeho prohlížeče. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat zde.

 

Platforma Vimeo

Integrace obsahu Vimeo se provádí napojením tagu Javascript. Pouhým vložením kódu poskytnutého společností Vimeo do kódu webové stránky se zobrazí obsah a jeho rozložení se načte ze serverů Vimeo.

Pro přehrávání obsahu Vimeo potřebujeme vaše svolení (čl. 6 odst. 1 písm. a) EU GDPR), které můžete udělit – pokud jste tak již neučinili v rámci svého nastavení cookies – kliknutím na tlačítko u příslušného videa. Kliknutím na play souhlasíte, že bude vaše IP adresa přeposlána na Vimeo (Vimeo, LLC555 West 18th Street New York, NY 10011 United States) a že poskytovatel vloží cookies do vašeho prohlížeče. Pro vaše pohodlí si pamatujeme váš souhlas po dobu 30 dnů prostřednictvím takzvaného Local Storage Objekt, který ukládáme do vašeho prohlížeče. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat zde.

 

Cliplister

Na naši webovou stránku jsme navázali obsah prostřednictvím poskytovatele služeb Cliplister (Cliplister GmbH, Schauenburgerstraße 116, 24118 Kiel).

Obsah je navázán v rámci našeho oprávněného zájmu na přehledné prezentaci našich produktů a služeb (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Když kliknete na tlačítko pro přehrávání videí, vaše IP adresa a konkrétní informace z vašeho koncového zařízení se přenesou do společnosti Cliplister a ve vašem prohlížeči se nastaví příslušné soubory cookie. Se společností Cliplister jsme uzavřeli nezbytnou dohodu o ochraně osobních údajů. Přitom neprobíhá žádná analýza chování uživatelů ani žádné jiné sledování.

DemoUp

Pro přehrávání obsahu napojeného přes DemoUp potřebujeme vaše svolení (čl. 6 odst. 1 písm. a) EU GDPR), které můžete udělit – pokud jste tak již neučinili v rámci svého nastavení cookies – kliknutím na tlačítko u příslušného videa. Pokud odvoláte svůj souhlas s používáním DemoUp, budou vaše údaje odpovídajícím způsobem smazány.

 

Qualtrics

V rámci Customer Experience Management používáme k provádění zákaznických průzkumů službu Qualtrics společnosti Qualtrics LLC, 2250 N. University Pkwy, 48-C, Provo, Utah 84604, USA. Používání Qualtrics je založeno na vašem souhlasu dle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a EU GDPR, který můžete zde kdykoliv odvolat.

Qualtrics používáme pro účely zpětné vazby a průzkumu trhu, zejména k analýze používání našich webových stránek a k neustálému zlepšování jednotlivých funkcí, nabídek a uživatelského komfortu. Zákaznické průzkumy, které provádíme, nám umožňují zlepšovat naše služby a dělat je pro vás jako uživatele zajímavějšími.

Konkrétně jsou shromažďovány následující údaje:

 • Total Visited Page Count
 • Current Page URL
 • Site Referrer
 • Recorded Site History
 • Intercept ID
 • Creative ID
 • Device Type 
 • Customer Type
 • Procurement Type
 • Shop Country
 • External/internal Customer
 • Logged In

Zákaznické průzkumy přitom nejsou prováděny anonymně, ale jsou spojeny s uživatelským účtem vašeho přihlášení do Bechtle. To nám umožňuje sledovat a řídit, který uživatel uvidí které průzkumy, a zabránit tak duplicitnímu zobrazování průzkumů. Po skončení průzkumu se může stát, že vás budeme kontaktovat telefonicky nebo e-mailem, ohledně průzkumu, kterého jste se zúčastnili.

Údaje shromážděné společností Qualtrics odstraníme, jakmile je již nebudeme potřebovat pro naše účely. Děje se tak zpravidla po 24 měsících.

Upozorňujeme, že tato služba může přenášet shromážděná data mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor a do zemí, které nenabízejí odpovídající úroveň ochrany údajů. Společnost Qualtrics může přitom osobní údaje přenášet do USA. V tomto případě existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovány americkými úřady pro účely kontroly a sledování, aniž byste měli k dispozici jakékoli právní prostředky. Přijímáme ale opatření, která jsou podle zákona o ochraně údajů možná a nezbytná dle čl. 44 a násl. EU GDPR, aby byla zajištěna úroveň ochrany údajů ve třetích zemích.

Další informace tohoto externího poskytovatele o ochraně dat najdete na následující webové stránce: https://www.qualtrics.com/privacy-statement/

 

Hosting podcastů Podigee

Službu hostingu podcastů Podigee poskytovatele Podigee GmbH, Schlesische Straße 20, 10997 Berlin, používáme na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a GDPR). Podcasty se načítají z Podigee nebo se přenášejí přes Podigee.

Společnost Podigee zpracovává IP adresy a informace o zařízeních pro umožnění stahování/přehrávání podcastů a zjišťování statistických údajů, např. počet zhlédnutí. Tato data jsou před uložením do databáze Podigee anonymizována nebo pseudonymizována, pokud nejsou potřeba pro poskytování podcastů.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat [zde] s účinností do budoucna. Vezměte prosím na vědomí, že změna nastavení banneru souhlasu musí být provedena individuálně pro každé koncové zařízení.

Další informace a možnosti odvolání souhlasu najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Podigee: https://www.podigee.com/en/about/privacy/.

 

Bechtle Chatbot

Na našem webu používáme Bechtle Chatbot. Jedná se o aplikaci, která nepřetržitě reaguje na vaše písemné požadavky na služby a odpovídá na ně. Můžeme vám tak cíleně a snadno poskytovat informace.

Můžete si vyžádat následující informace:

 • kontaktní údaje příslušného partnera
 • stav objednávky

K interpretaci obsahu vašich komentářů používáme službu DialogFlow, kterou poskytuje společnost Google LLC. Odpovědným poskytovatelem služeb v EU je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“).

Google DialogFlow je dialogově orientované rozhraní pro webové stránky, mobilní aplikace a běžné komunikační platformy, které umožňuje interakci mezi uživateli a firmami. Google DialogFlow je součástí cloudové platformy Google. Vaše údaje budou před předáním na naše servery zpracovány společností Google v souladu s jejími zásadami ochrany osobních údajů.

Chatbot Google v žádném okamžiku nevyžaduje žádné osobní údaje. Uživatelé tedy nejsou identifikovatelní, pokud nezadají žádné osobní údaje.

Zpracovávají se následující údaje: Protokoly interakcí (např. uživatelské konverzace). Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR, který můžete kdykoli odvolat zde .

Bechtle Chatbot zpracovává vaše osobní údaje za účelem zvýšení kvality služeb a komfortu používání našich webových stránek. Údaje se zasílají na externí server ve Frankfurtu a tam se vyhodnocují. IP adresa uživatele se přitom nepředává. Uložené údaje se uchovávají po dobu 30 dní.

Tato služba může předávat shromážděná data do jiné země. Upozorňujeme, že tato služba může přenášet data mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor a do zemí, které nenabízejí odpovídající úroveň ochrany údajů. Pokud jsou údaje přeneseny do USA, existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovány americkými úřady pro účely kontroly a sledování, aniž byste měli k dispozici jakékoli právní prostředky. Přijímáme ale opatření, která jsou podle zákona o ochraně údajů možná a nezbytná dle čl. 44 a násl. GDPR, aby byla zajištěna úroveň ochrany údajů ve třetích zemích.

Bližší informace o Google Dialogflow najdete na https://cloud.google.com/dialogflow/docs/ a další informace o zabezpečení cloudové platformy Google najdete zde: https://cloud.google.com/security

Své dotazy ohledně služeb můžete samozřejmě pokládat také telefonicky nebo e-mailem.

Sociální sítě.

Social Plugins sociálních sítí

 

Na naší webové stránce nejsou aktivní žádné „Social Plugins“.

 

 

Odkazy na sociální média

 

Na našem webu najdete odkazy na služby sociálních médií Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn a Xing. Odkazy na internetové stránky sociálních médií poznáte podle příslušného loga společnosti. Pokud kliknete na tyto odkazy, můžete navštívit naše podnikové stránky v příslušné službě sociálních médií. Když kliknete na odkaz služby sociálních médií, vytvoří se připojení k serverům služby sociálních médií. Tím dostane server služby sociálních médií informaci, že jste navštívili naše webové stránky. Kromě toho jsou k poskytovateli služby sociálních médií přenášeny další údaje. Jsou to např.:

 

•          adresa webové stránky, na které se aktivovaný odkaz nachází

•          datum a čas aktivace webové stránky, příp. aktivace odkazu

•          informace o použitém prohlížeči a použitém operačním systému

•          IP adresa

 

Pokud jste v době aktivace odkazu již přihlášeni k příslušné službě sociálních médií, poskytovatel služby sociálních médií může být schopen určit vaše uživatelské jméno a případně i vaše skutečné jméno z přenášených údajů a přiřadit tyto informace k vašemu uživatelskému účtu na službě sociálních médií. Tuto možnost přiřazení k vašemu osobnímu uživatelskému účtu můžete vyloučit, pokud se ze svého uživatelského účtu předem odhlásíte.

Servery služeb sociálních médií jsou umístěny v USA a dalších zemích mimo Evropskou unii. Údaje proto může zpracovávat také poskytovatel služby sociálních médií v zemích mimo Evropskou unii. Vezměte prosím na vědomí, že společnosti v těchto zemích podléhají zákonům o ochraně údajů, které obecně nechrání osobní údaje ve stejném rozsahu, jako je tomu v členských státech Evropské unie.

Vezměte prosím na vědomí, že nemáme žádný vliv na rozsah, typ a účel zpracování dat poskytovatelem služby sociálních médií. Další informace o používání vašich údajů službami sociálních médií integrovanými na našem webu najdete v pokynech k ochraně údajů příslušných služeb sociálních médií.

 Kromě toho používáme ještě funkci Click-to-tweet od společnosti Twitter. Click-to-tweet nám nabízí možnost formulovat ideální Tweet, který se napojí ve formě odkazu na naši webovou stránku. Pokud na tento odkaz kliknete, zformulovaný Tweet se otevře ve službě Twitter a může tam být přímo zveřejněn. Pomocí funkce Click-to-tweet tak lze sdílet texty z naší webové stránky na Twitteru. Neprovádí se však žádný přenos osobních údajů.

Odkazy na jiné poskytovatele.

Naše webová stránka obsahuje také jasně rozeznatelné další odkazy na internetové vstupy jiných firem. Pokud jsou k dispozici odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů, nemáme žádný vliv na jejich obsah. Proto také nemůžeme za tyto obsahy přijmout žádnou zodpovědnost. Za obsahy těchto stránek je vždy zodpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel těchto stránek.

Stránky, na které existuje odkaz, byly v době vytvoření odkazu ověřeny na možná znatelná porušení práva. V době vytvoření odkazu nebylo možno rozeznat žádné protiprávní obsahy. Permanentní kontrola obsahu těchto stránek není však bez konkrétních vodítek o porušování práva možná. Pokud se dozvíme o porušování práv, budou takovéto odkazy neprodleně odstraněny

Online nabídky u dětí.

Osoby mladší 16 let nám nesmějí předávat žádné osobní údaje bez souhlasu zákonného zástupce ani vydat prohlášení o souhlasu. Doporučujeme rodičům a opatrovníkům, aby se aktivně podíleli na online aktivitách a zájmech svých dětí.

 

Upozornění na autorská práva.

Chcete-li publikovat obrázky, texty, plánky, videa, hudbu atd. v rámci našich prezentací, měli byste vědět, že tím možná předáváte všechna uživatelská práva síti, což pro vás může mít právní následky, pokud nejste sami autory nebo majiteli příslušných práv.

Automatizovaná individuální rozhodnutí.

Vezměte prosím na vědomí, že k rozhodnutí obecně nepoužíváme čistě automatizované procesy zpracování.

Přítomnost na sociálních médiích.

Jsme přítomni na různých „sociálních médiích“, abychom mohli komunikovat se zákazníky, zájemci a uživateli, kteří jsou tam přihlášení a abychom je tam mohli informovat o svých nabídkách.

Upozorňujeme, že tyto platformy a jejich funkce používáte na vlastní odpovědnost. To platí obzvláště pro používání interaktivních funkcí (např. komentování, sdílení, hodnocení).

Dále upozorňujeme na to, že vaše údaje přitom mohou být zpracovávány mimo území Evropské unie.

Navíc mohou být vaše údaje zpracovávány pro účely průzkumu trhu a reklamy. Takto lze např. pomocí vašeho uživatelského chování a následného zájmu sestavovat uživatelské profily. Mohou tak být např. v rámci platformy i mimo ni zapínány reklamy, které pravděpodobně odpovídají vašim zájmům. Za tímto účelem se zpravidla ukládají na váš počítač tzv. cookies. Nezávisle na tom se do uživatelských profilů mohou ukládat i údaje, které nebyly získány přímo z vašeho koncového zařízení (obzvláště, pokud jste členy příslušné platformy a jste na ní přihlášeni).

My, jako poskytovatel této informační služby, nezískáváme ani nezpracováváme nad tento rámec žádné další údaje o vašem používání naší služby.

Zpracování osobních údajů uživatele probíhá na základě našich oprávněných zájmů o efektivní informace uživatele a o komunikaci s uživatelem dle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f EU GDPR. Pokud budete příslušným poskytovatelem požádáni o souhlas se zpracováním osobních údajů (tzn. o souhlas např. pomocí zaškrtnutí kontrolního políčka nebo potvrzením okna) děje se tak na právním základě pro jejich zpracování dle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a a článku 7  EU GDPR.

Možnost zamítnutí

Pokud jste členem sociální sítě a nechcete, aby síť pomocí naší prezentace o vás sbírala údaje a spojovala je s vašimi uloženými členskými údaji na příslušné síti, musíte:

 • se před návštěvou naší prezentace z příslušné sítě odhlásit,
 • smazat cookies na zařízení a
 • vypnout prohlížeč a znovu ho zapnout.

Po opětovném přihlášení budete ale opět sítí rozpoznáni jako konkrétní uživatel.

Pro detailní zobrazení příslušného zpracování a možností zamítnutí (Opt-Out) odkazujeme na následující údaje poskytovatelů.

Také v případech žádostí o informace a uplatnění uživatelských práv upozorňujeme na to, že tak lze nejefektivněji učinit u poskytovatelů. Pouze poskytovatelé mají přístup k údajům o uživatelích a mohou přímo přijmout příslušná opatření a podávat informace. Pokud ale potřebujete pomoc, můžete se na nás obrátit.